De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 02-04-2015. Het BTO bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris 1.Onafhankelijk voorzitter (GZ-psycholoog):Ariëlle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 02-04-2015. Het BTO bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris 1.Onafhankelijk voorzitter (GZ-psycholoog):Ariëlle."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 02-04-2015

2 Het BTO bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris 1.Onafhankelijk voorzitter (GZ-psycholoog):Ariëlle Raemakers 2.GZ-psycholoog:Monique Moonen 3.Orthopedagoog:Bea Laugs Ambtelijk secretaris: Rezie Wolters Panheelderweg 29, 6097 AH Heel 0475-571215 secretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl

3  Centraal voor het BTO staat het toetsen van het voortraject met de vraag: Is de procedure die leidt tot deze aanvraag voor een onderwijs(zorg)arrangement, conform de afspraken die door het SWV zijn gemaakt, doorlopen (handleiding zorgtoewijzing)?  Kan beredeneerd worden aangetoond dat de basisondersteuning t/m niveau 4, zoals deze door het SWV is vastgesteld, niet toereikend is en deze leerling extra ondersteuning nodig heeft?  Het toetsen van aanvragen voor plaatsing in het VSO of op het OPDC door reguliere VO-scholen of door VSO-scholen uit andere regio’s (bij verhuizing bijv.).  Het toetsen van aanvragen verlenging toelaatbaarheid van leerlingen in het VSO waarvan de TLV afloopt. Dit geldt tevens voor alle leerlingen die op 1-8-2014 bij het VSO ingeschreven staan: voor deze leerlingen moet voor 01-08-2016 een nieuwe TLV worden aangevraagd bij het BTO.

4  Geven van een bindend advies t.b.v. een casus waarbij er sprake is van een impasse (tussen scholen en/of tussen school en ouder(s)) en waarbij een leerling tussen wal en schip dreigt te vallen.  Tevens heeft het BTO tot taak het beleid zoals door het SWV vastgesteld inzake ondersteunings- toewijzing en plaatsing van leerlingen in het VSO en het OPDC te monitoren en adviezen ter zake te doen.

5 Totaal aantal aanvragen tot 27-03-2015: 37 28 aanvragen voor een TLV VSO (76 %) 9 aanvragen voor toelaatbaarheid OPDC (24 %)

6

7 Van het totaal aantal aanvragen (37) werd: 57 % ingediend door het VSO (21) 32 % door het VO (12) 5 % door het Praktijkonderwijs (2) 3 % door het SO (1) en 3 % door het SBO (1)

8 OPDC Alle 9 aanvragen voor toelaatbaarheid OPDC kwamen vanuit het reguliere VO binnen het SWV. Hiervan zijn 7 aanvragen toegewezen, 1 afgewezen en 1 is er teruggetrokken. TLV VSO Van de 28 aanvragen voor een TLV VSO waren er:  2 afkomstig van SBO / SO (7%)  5 afkomstig van VO / PRO uit het eigen SWV (18 %)  21 vanuit VSO (75 %) waarvan : - 11 afkomstig vanuit het eigen SWV en - 10 vanuit andere SWV’s

9  25 aanvragen TLV VSO zijn toegekend (allen bekostigingscategorie 1: ZML, LZK, epilepsie, cluster 4): - 13 leerlingen zijn geplaatst op een VSO school binnen het SWV (52 %) - 12 leerlingen zijn geplaatst op een VSO school buiten het SWV (48 %)  Er is twee maal een aanvraag TLV VSO afgewezen  Eén aanvraag was bij het verkeerde SWV ingediend.

10  Drie consultaties: aangevraagd door LPA voor 2 leerlingen en door MAVO Roermond  In 6 situaties een tweede bespreking van een aanvraag omdat: er aanvullende informatie werd opgevraagd door BTO, nodig om tot een besluit te kunnen komen de aanvrager werd uitgenodigd bij het BTO de aanvraag toe te lichten of gezamenlijk een mogelijk alternatief te bespreken  In zeer veel situaties terugkoppeling naar de aanvrager.  Vormgeven van de benodigde formulieren ten behoeve van de aanvragen en de routing.  Zicht krijgen op de landelijke richtlijnen en informatie die stapsgewijs beschikbaar kwam en komt.  Eerste maanden verdeling van taken over de (tijdelijke en vaste) leden van het BTO door nog niet kunnen beschikken over secretaris: verzwaring van taken.  Afstemming intern en extern (o.a. informatieochtend SWV, afstemming met LPA, overleg met ketenpartners).

11  Aangeleverde dossiers zijn in de meeste gevallen compleet wat betreft aan te leveren documenten.  BTO kan nog onvoldoende toetsen op hoge niveau van basisondersteuning (niveau 4 cascade).  Concreet beschrijven onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, handelingsverlegenheid en handelingsgerichte hulpvraag blijkt moeilijk.  Handelingsgericht werken en - arrangeren is aandachtspunt voor scholen.  Gelopen proces en gemaakte afwegingen niet altijd goed navolgbaar vanuit de aangeleverde documenten.  Feedbackfunctie door het BTO wordt als waardevol ervaren.  Enkele leerlingen al voor afgifte TLV geplaatst op VSO-school: zet besluitvorming onder druk.

12  Er zijn 9 vragenlijsten retour gekomen. Enkele daarvan zijn niet ingevuld: men gaf aan nog geen ervaring met BTO te hebben gehad.  Het volgende komt naar voren: Informatieverstrekking procedure TLV in beginperiode: de meesten hebben deze als voldoende ervaren, een aantal als goed. Eén keer werd aangegeven deze als onvoldoende te hebben ervaren; dit had meer te maken met de looptijd van het voortraject. Voor een ieder is de aanmeldroute voor het indienen van een aanvraag helder. Invullen van de formulieren kost 2 - 2,5 uur. Meningen verdeeld wat betreft redelijkheid van de tijdsinvestering. Invullen zelf valt mee; voortraject: overlegsituaties, verzamelen documenten en handtekeningen kost tijd. Vraagstelling in deel A en B van aanvraag is voor VO voldoende duidelijk, voor VSO wordt dit als iets minder (passend?) ervaren.

13  Bereikbaarheid BTO voldoende tot goed  Telefonische terugkoppeling wordt in 2/3 van de situaties als (voldoende tot) goed ervaren: vakkundige en persoonlijke toelichting, prettige manier van werken. Eén maal is aangegeven geen terugkoppeling te hebben ontvangen, 1 maal: het duurde te lang voordat er contact werd gelegd.  Vragen aan BTO: werkwijze herbeoordeling 2015-2016 duidelijk maken  Tips voor BTO: Vaker inhoudelijke mensen betrekken (vanuit VSO) Scholen betrekken bij de besprekingen Signaleringssysteem gebruiken Formulieren deel A en B samenvoegen Contact regelen tussen VO psychologen

14  Consultatieve vragen in eerste instantie naar Sandra Orta als bovenschools orthopedagoog.  Aanvraag wordt niet standaard met aanvrager (en evt. anderen) besproken: indien voortraject leidend tot aanvraag goed en in gezamenlijkheid met alle partners is doorlopen is dat niet nodig. BTO heeft toetsende taak.  Plan van aanpak OPDC na afgifte Toelaatbaarheid (wel al overleg met AF voorafgaand aan aanvraag).  Indien door BTO van belang geacht wordt mondelinge terugkoppeling (telefonisch) gegeven.  Handleiding zorgtoewijzing nogmaals onder de aandacht brengen van het veld.  Handelingsgericht werken en arrangeren vraagt om aanscherping en bewustwording.  Looptijd van de TLV.

15  Herbeoordeling.  Aanpassen van de formulieren behorende bij een aanvraag.  Aanvragen digitaal in PDF aanleveren.  Afstemming /verbinding zoeken met het veld en de ketenpartners blijft de komende tijd nodig.  Beleid maken ten aanzien van monitoring van inzet extra ondersteuning.  Vormgeven van beleid ten aanzien van evaluaties van de (tijdelijke) plaatsingen.


Download ppt "Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 02-04-2015. Het BTO bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris 1.Onafhankelijk voorzitter (GZ-psycholoog):Ariëlle."

Verwante presentaties


Ads door Google