De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steun aan private Organisatoren VVSG Inspiratiedag 2 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steun aan private Organisatoren VVSG Inspiratiedag 2 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Steun aan private Organisatoren VVSG Inspiratiedag 2 april 2015

2 Hoe overtuig je organisaties om een KDV op te starten Welke initiatieven nemen wij om deze organisaties te ondersteunen

3 Structuur Een geheel van acties die samenwerken en elkaar versterken Bestaande initiatieven ondersteunen Nieuwe starters stimuleren  Sterke bestaande initiatieven  positief ondernemersklimaat voor starters

4 Bestaande ondersteunen Kinderopvangtoelage : het verschil in dagprijs verkleinen tussen vaste prijs en IKG  meer klanten  Initiatief wordt sterker, meer middelen voor kwaliteit, voortbestaan Inkoop occasionele plaatsen :  meer klanten  vragen naar occasionele plaatsen kunnen snel worden ingevuld Vormingen : belangrijk : zorg dat de vormingen geborgen worden, niet te vrijblijvend, werk met trajecten rond ondernemersschap, decreet, taalbegeleiding, pedagogiek (zorg dat ieder die een toelage krijgt, verplicht wordt een aantal vormingen te volgen)

5 Bestaande ondersteunen Kinderopvangtoelage Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de kostprijs voor het kinderdagverblijf van het kind. De toelage geldt enkel voor groepsopvang trap 0/1. Ieder kinderdagverblijf dat zich aansluit bij het systeem van de kinderopvangtoelage, engageert zich bovendien om samen met de stad Antwerpen de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren waar nodig.

6 Voorwaarden voor de kinderopvangtoelage Om de kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen te krijgen, gelden de volgende voorwaarden: het kinderdagverblijf werkt met een vaste prijs, < 32€/dag het kinderdagverblijf moet zich aansluiten bij het systeem van de kinderopvangtoelage minstens één van de ouders woont in Antwerpen het kind gaat nog niet naar school de ouders vragen een IKG attest aan en registreren zich bij de stad enkel opvang op weekdagen tussen 6 en 20 uur komt in aanmerking het initiatief engageert zich om bij elke uitbreidingsronde voor IKG, een aanvraag te doen het initiatief stapt mee in de communicatiestrategie van de stad het initiatief neemt deel aan het overleg voor zelfstandige opvang georganiseerd door de Regie Kinderopvang Kinderopvangtoelage

7 Berekening van maand- naar dagprijs Om het bedrag van de kinderopvangtoelage te bepalen wordt er een herberekening gemaakt naar een – fictieve - dagprijs. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met 17,7 opvangdagen in een maand voor een voltijdse opvang. Hoe wordt de kinderopvangtoelage berekend? De toelage past het verschil bij tussen de dagprijs die de ouder betaalt in een kinderdagverblijf dat werkt met een vaste prijs, en de dagprijs die zou betaald worden in een kinderdagverblijf dat werkt op basis van het inkomen van de ouders. Het bedrag van de toelage hangt dus af van het inkomen en bedraagt maximum 14 euro per dag. De stad past het verschil bij voor zover de dagprijs van het kinderdagverblijf de 31 euro niet overschrijdt. Ligt de dagprijs hoger dan past de stad het verschil maar bij tot dit plafond van 31 euro. Er is geen inkomensgrens.

8 Kinderopvangtoelage: flow

9 Bestaande ondersteunen Kinderopvangtoelage : het verschil in dagprijs verkleinen tussen vaste prijs en IKG  meer klanten  Initiatief wordt sterker, meer middelen voor kwaliteit, voortbestaan Inkoop occasionele plaatsen :  meer klanten  vragen naar occasionele plaatsen kunnen snel worden ingevuld Vormingen : belangrijk : zorg dat de vormingen geborgen worden, niet te vrijblijvend, werk met trajecten rond ondernemersschap, decreet, taalbegeleiding, pedagogiek (zorg dat ieder die een toelage krijgt, verplicht wordt een aantal vormingen te volgen)

10 Bestaande ondersteunen Inkopen van occasionele plaatsen Door plaatsen in te kopen bij opvanginitiatieven trap 0/1 die met lege plaatsen kampen, en deze vervolgens occasioneel in te vullen, wil de stad de overlevingskans van de initiatieven verhogen, en tegelijkertijd het aanbod aan betaalbare occasionele plaatsen uitbreiden. De toelage geldt enkel voor kinderdagverblijven trap 0/1. Ieder kinderdagverblijf dat zich aansluit bij het systeem van inkoop van occasionele plaatsen, engageert zich bovendien om samen met de stad Antwerpen de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren waar nodig.

11 Inkopen van occasionele plaatsen Voorwaarden voor het inkopen van occ plaatsen gezins- en groepsopvang, trap 0/1 het kinderdagverblijf is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage en registreert zich voor de inkoop van occasionele kindplaatsen het initiatief streeft voor de ingekochte plaatsen naar kwaliteitsvolle opvang volgens het OKiDO concept, en aanvaardt hiervoor ondersteuning van de Regie Kinderopvang het initiatief hanteert voor de ingekochte plaatsen het inkomenstarief volgens attest van K&G het initiatief stapt mee in de communicatiestrategie van de stad het initiatief neemt deel aan het overleg voor zelfstandige opvang georganiseerd door de Regie Kinderopvang

12 Hoe wordt het bedrag van de toelage berekend? De dagprijs van een ingekochte kindplaats is vastgelegd op 36 euro. Aan de hand van de openingsdagen wordt de maandprijs hiervoor berekend. Het bedrag van de toelage is het verschil tussen deze maandprijs en de factuur betaald door de ouders (vlg IKG attest) De berekening en de uitbetaling van de toelage gebeurt maandelijks. Stopzetting van de toelage Het inkopen van plaatsen stopt na 2 jaar. Indien de opvang voor de niet-ingekochte kindplaatsen een bezettingsgraad van 90% bereikt, worden de ingekochte kindplaatsen geleidelijk afgebouwd.

13 Bestaande ondersteunen Zorg dat je hen kent, en dat zij jou kennen; vertrouwen ! Initiatieven in crisis extra aandacht Versterk hun netwerk ; breng hen geregeld bij elkaar; sector-overleggen; LOK Uitbreidingsrondes van K&G : - Zorg ervoor dat er objectieve criteria zijn; geef eerlijk punten - Bereid de initiatieven hierop voor; sommigen staan afkerig ten opzichte van IKG en al wat het voor hen zou betekenen  informatiesessies wanneer uitbreidingsronde

14 Bestaande ondersteunen Wat willen we nog doen : Samenaankoop organiseren Debiteurenbeheer

15 Starters stimuleren Weet welke de drempels zijn : Soms moeilijk om een pand te vinden  voor de opstart Infrastructuurkost blijkt cruciale factor voor financiële haalbaarheid van de kinderopvang  voor de opstart Weinig kennis van de sector, de omgeving, niet thuis in marktonderzoek  effect zowel voor als na de opstart Weinig kennis van bedrijfsmanagement, financiële plannen  Vaak een probleem dat pas effect heeft als ze al zijn opgestart laatste 3 vaak oorzaak dat ze binnen de 3 jaar dreigen terug te stoppen

16 Starters stimuleren Drempels : Soms moeilijk om een pand te vinden Infrastructuurkost blijkt cruciale factor voor financiële haalbaarheid van de kinderopvang Weinig kennis van de sector, de omgeving, niet thuis in marktonderzoek Weinig kennis van bedrijfsmanagement, financiële plannen Ondersteuning vanuit stad : Helpen om een pand te vinden Helpen om de kost voor infrastructuur draagbaar te houden Goed onderbouwd locatieadvies afleveren Ondersteuning via peter/meterschap Ondersteuning bij opmaak financieel plan (doorverwijzen naar de juiste partners; bedrijvenloket in Antwerpen)

17

18 Starters stimuleren Ondersteuning vanuit de stad voor infrastructuur Leegstaande stadspanden renoveren en via concessie ter beschikking stellen PPS-constructies Zelf het initiatief nemen; niet zelf doen; wel : regie, OKiDO laten bouwen, panden laten renoveren Panden helpen zoeken via immo-kantoren Een initiatief dat aangeeft te willen stoppen, begeleiden, evt overnemer zoeken Ge voorkomt misschien dat ze stoppen Het pand gaat niet verloren als kinderdagverblijf

19 Stadspanden in concessie geven Is er stedelijk bedrijfsvastgoed dat ingezet kan worden voor het organiseren van private kinderopvang? Een locatieonderzoek aan de hand van enkele parameters leverde binnen het stedelijk bedrijfsvastgoed de volgende locaties / projecten op: Oproep voor offertes van geïnteresseerde uitbaters : Gunningscriterium : Business plan met organisatieplan en financieel plan

20 Stadspanden in concessie geven Concessie-overeenkomst Marktconforme huurwaarde, met een max van 66€/knd/maand Eerste jaar : - tot opstart geen vergoeding (wel < 3 maand) - Vanaf opstart tot 1 jaar na ondertekening : huurprijs(max 66€)/VT effectief ingeschreven kind/ maand Voordelen Uitbreiding capaciteit Starters worden gestimuleerd en kunnen overleven Stedelijk vastgoed krijgt een nieuwe invulling is opgewaardeerd tot kwalitatieve kinderdagverblijven Huurinkomsten worden geherinvesteerd in het vastgoed

21 Starters stimuleren Financiële ondersteuning vanuit de stad voor infrastructuur : o Opstarttoelage o Toelage voor Brandcontrole o Toelage voor Geluidsdempende maatregelen o Infrastructuurtoelage

22 Toelagen voor infrastructuur Toelage voor opstart (400 euro/plaats), brandcontrole (tot 200 euro): bestaand reglement aangepast Strengere controle Aanpassing aan nieuwe regelgeving Nieuw: toelage tegen geluidsoverlast: 200 euro/plaats Regelmatig problemen met buren waarbij stad moet bemiddelen Preventief en curatief Mits ook organisatorische aanpassingen (bv. buiten spelen in groepjes) Infrastructuurtoelage

23 Voor wie? 1. Organisatoren van kinderopvang die: Een bestaande groepsopvang op het grondgebied van de stad Antwerpen willen uitbreiden door middel van een verbouwing, bouw of aankoop van een gebouw, al dan niet met een verhuizing van de plaatsen Een nieuwe groepsopvang op het grondgebied van de stad Antwerpen willen starten door middel van een verbouwing, bouw, of aankoop van een gebouw. 2. De organisator realiseert een groei van minimum 18 kindplaatsen. 3. De organisator is een vzw. 5. De organisator heeft langdurige genotsrechten op de grond of pand waarop de investering van toepassing is: De organisator is eigenaar of verwerft het eigenaarschap dankzij de investering. De organisator heeft een gebruiksovereenkomst of een terbeschikkingstellingsovereenkomst van minimum 20 jaar.

24 Bedrag 1. VIPA mogelijk? Stad betaalt 20% van theoretische kost waarvan VIPA 60 % betaalt 2. VIPA niet mogelijk ? Stad betaalt 50% van theoretische kost waarvan VIPA 60 % zou betalen 3. Voor een deel van de plaatsen VIPA? * Verdeling 20/ 50% over het project op basis van m²: eerst VIPA gedeelte aan 20%, m² die nog niet gesubsidieerd zijn aan 50%. 4. Nooit meer dan 50% van de totale bouwkost.

25 Procedure 1.Twee toekenningsronden per jaar:  1 januari  1 juli 2. Criteria Locatie (40%): is het project gelegen in een regio met een nood aan kinderopvang en past het project binnen het masterplan kinderopvang? De mogelijkheid om met VIPA subsidies te kunnen werken (20%): projecten die gedeeltelijk of volledig beroep doen op VIPA subsidies krijgen meer punten. Aantal nieuwe plaatsen (25%): een hoger aantal nieuwe plaatsen krijgt meer punten. Aanvragen met een hoge verhouding van het aantal nieuwe plaatsen ten opzichte van de bestaande plaatsen die mee in het project zijn opgenomen krijgen meer punten. Kostprijs van het project (10%): een lagere kostprijs (verhouding prijs-kwaliteit in acht genomen) krijgt meer punten. Uitvoeringstermijn van het project (5%): een snelle uitvoering krijgt meer punten.

26 Doel 1.Financiële risico’s voor organisaties beperken 2.Plaatsen bij creëren: zowel TRAP 2 als TRAP 1. 3.Organisaties stimuleren om te investeren op die plaatsen waar de nood het grootst is. - Het voordeel van bvb de infrastructuurtoelage is dat je als bestuur sturend kunt werken : enkel voor initiatieven die opstarten daar waar de grootste tekorten zijn. - Het voordeel van een oproep met selectie voor standspanden in concessie, is dat je kan gunnen aan diegene die het beste organisatieplan kan voorleggen, zo bouw je duurzaamheid in. Ondersteuning voor infrastructuur

27 Opstarttoelage zelfstandigen (400 euro per plaats) Stadspanden voor kinderopvang dmv concessie (66 € / kindplaats/maand) Infrastructuur -toelage Publiek-private samenwerking zelfstandigenVzw’s Andere (bouwfirma’s, zorgsector)… Ondersteuning voor infrastructuur Project: 2 nieuwe OKiDO kinderdagverblijven

28 3 sporen beleid Behalen Barcelonanorm Zelfstandige opvang Opvang volgens inkomenstarief -Ondersteuning bestaande initiatieven -Middelen voor bijkomende plaatsen -Ontwikkeling 2 nieuwe initiatieven -PPS externe partners -Stadspanden in concessie -Kinderopvangtoelage -Opstarttoelage -Geluidstoelage -Vormingen -Stadspanden in concessie Occasionele opvang

29 Conclusie : De rol van de publieke sector is zaken toevoegen, zodat de private sector kan doen waar die goed in is. Als stad/ gemeente moet je niet alles zelf doen Als er gaten vallen in je domein, tracht dan eerst de private sector te stimuleren om het op te nemen. Als ook dat niet lukt, doe het dan zelf (maar alleen dan).

30 Sector Overkoepelend regie voeren Beleidsvoorbereidend Overleg K&G, VVSG, OCMW, VDAB Capaciteit uitbreiden (obv omgevingsinformatie) Initiatieven versterken Netwerk opbouwen Kwaliteit naar hoger niveau Ouders Hulp bij dringende opvangvraag Alle informatie over kinderopvang in A stad Front office loket mbt alle vragen kinderopvang (nieuw vanaf 1 mei) Op termijn : kinderopvangzoeker Regie Kinderopvang

31 Team Regie Kinderopvang Marleen KuylInge Hermans David BoetsFatiha Amajoud Ellen Van SteenbergeEllen Lobbestael Uschi Byl Veerle Cuypers Stephanie Huygelen Hannan El Yaghmouri Christel Pirlet Julie Deneckere Lieve Verstraelen Sarah Van Landeghem

32


Download ppt "Steun aan private Organisatoren VVSG Inspiratiedag 2 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google