De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden
11 april 2017 1

2 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden
Presentatie aan de Bedrijfsgroepraden te Garderen op 30 september 2014 over het plan om de staalindustrie in Europa sociaal en duurzaam te vernieuwen 11 april 2017 2

3 Sociale en Duurzame Vernieuwing van de Europese Staal Industrie
PERSOONLIJK Sociale en Duurzame Vernieuwing van de Europese Staal Industrie FNV-plan , onze aanvulling op het EC Steel Action Plan 30 September 2014

4 Staalcrisis - visie BGA
De Europese staalindustrie wordt zeer hard getroffen door de huidige economische crisis. In de Europese staalindustrie leidt dit tot ondoordachte, kortzichtige en destructieve saneringen. Dit dreigt op Europees niveau te resulteren in een ‘koude’ ondoordachte sanering en afbraak van de Europese staalindustrie. Europa moet actief, krachtig en daadkrachtig inzetten op een Europese oplossing. Langs 2 wegen: Op een sociaal verantwoorde wijze een duurzame en gezonde staalsector gaan realiseren die past bij de toekomstige Europese vraag en behoefte aan staal. Via een door Europa gecoördineerde slimme combinatie van saneren en vernieuwing. Met als uitkomst een industrie die een wezenlijke bijdrage levert aan de welvaart binnen Europa. 11 april 2017 4

5 Apparent consumption of steel by region (Index 2007Q2=100, data from CRU)
Bron: OECD Sherpa group meeting, Bruxelles, 13 March 2014 11 april 2017 5

6 EU Staal Coördinatie Groep (deel van de Europese Sociale Unie)
Voorstel EU Staal Coördinatie Groep Global corporates Overheid EU Werkgevers Werknemers Staal producenten buiten Europa Eurofer Regering Euro- parlement FNV IndustriAll Werknemers: Omzet: € 170 miljard bron: EC 11 april 2017 6

7 Visie omgezet in acties ……
Gezonde balans tussen productie & vraag realiseren Eerlijke concurrentie bewerkstelligen Werkgelegenheid behouden – aantrekkelijk, met vooruitzichten Kennis en vakmanschap actief ontwikkelen Hoogwaardigere producten ontwikkelen Procesvoering die leidt tot een beter milieu Dit vereist investeren in mensen en installaties, waarbij met respect mensen te zien als kapitaal, niet als kostenpost. In een gemeenschappelijke oplossing van werknemers, werkgevers en EU! 11 april 2017 7

8 Duurzaam en innovatief komt in plaats van verouderd
100% Herstructureren; Sluiten verouderde capaciteit 70% Opstart eerste nieuwe, duurzame capaciteit Periode FNV-plan 11 april 2017 8

9 Staal-landkaart van Europa
De landkaart van staalpro-ductiebedrijven in Europa. Primair (hoogovens, oxystaal en walserijen) Secundair (electrisch boogovens en walserijen) Staalverwerking (walserijen) bron: Eurofer 11 april 2017 9

10 Eerlijke concurrentie. Milieu
Streef naar een ‘level playing field’ als basis voor eerlijke concurrentie Milieu-eisen binnen Europa naar Europese normen Afspraken CO2 continueren Energieprijzen harmoniseren en toeslagen hierop nivelleren (Aldel!) Alle staalindustriesubsidies in Europa gelijk 11 april 2017 10

11 Capaciteitsreformatie
Vraag en aanbod moeten structureel in balans komen. De staalproducenten moeten weer werken in een gezonde ‘krappere’ markt (zoals voor 2004), met een duurzame balans tussen productiecapaciteit en vraag; tot uitdrukking in gezonde marges Verbintenis. Alle deelnemers in het action plan ondertekenen de draft en participeren in de speciale EU Staal Coördinatie Groep van de Sociale Unie in de EU, waarin werkgevers, werknemers en EC zitting hebben Fondsen worden gevuld door de werkgevers en de EU. Een reden/driver voor de werkgevers is dat het plan leidt tot weer gezonde marges Er moet absoluut vernieuwd worden. In de planperiode moet er geld komen én er moet geïnvesteerd worden in (duurzame) vernieuwingen. Resulterend in hoogwaardigere producten – lichter, sterker en met een langere levensduur Zelfvernieuwing staalindustrie & nieuwe werkgelegenheid door economische revitalisatie in de regio van gesaneerde staalbedrijven Reductie vraagt (tijdelijke) offers van alle betrokkenen: werknemers, werkgevers en Europese overheid; in een gezamenlijke plan. Motivering: voor 2025 ‘winners’ in staal worden en met vooruitzichten op de periode als beschreven in het EC Steel Action Plan. 11 april 2017 11

12 Eerlijke capaciteitsreductie – principes
De EU gaat een EU Sociaal Staal Fonds instellen waarin installaties en personeel na besluit worden opgenomen. Budget kan komen uit ‘WW-budgetten’, EU-scholingsfondsen zoals Leonardo, regionale herstructureringsgelden, industriepolitiek, importheffingen, regiorevitaliseringsfondsen .… Verdeling gaat uitsluitend tussen deelnemers aan het fonds en middelen alleen te besteden in de bestemde installatie .… De bijdrage van de industrie aan dit fonds is bij voorkeur vrijwillig maar EU-heffingen kunnen ook opgelegd worden. Er wordt gekozen, besloten, gesloten en gesloopt (planmatige en beheerste sluiting). De EU Staal Coördinatie Groep beslist. Eenvoudige EU controle door deze aanpak mogelijk. Deze installaties gaan in het EU Sociaal Staal Fonds. Werknemers gaan mee in het EU Sociaal Staal Fonds. Bijscholen gedurende de gehele periode en steeds nadrukkelijker over naar omscholen als sluiting toch opportuun zou worden. Het fonds financiert. Dit sluit aan op de lange termijnplannen uit het Steel Action Plan, .… De staalproducenten denken actief mee hoe zij de beste sites laten overleven. Het revamp plan is een sociaal plan met economisch ondergrond. Alle staalproducenten nemen deel aan de EU Staal Coördinatie Groep van de EU- gelijke inspanning, gelijke kansen. Ze denken en werken structureel en sociaal mee. Creëer een puntensysteem om te wegen, met plus- en minpunten. Pluspunten voor een goed sociaal plan, vervuilers krijgen minpunten – subsidie voor haalbare oplossingen, onbalans op een site door een zwakke schakel …. Mede de basis voor een nog af te spreken verdeelsleutel. Ook hier beslist de EU Staal Coördinatie Groep wat de criteria zijn die punten opleveren en hoe zwaar die wegen. 11 april 2017 12

13 Actiepunten - 1 De gesloten capaciteit wordt ondergebracht in het EU Sociaal Staal Fonds. Het fonds is een ‘starter’ van de Europese Sociale Unie (zoals ooit de EGKS was voor de EEG). Het fonds financiert, de vervangende werkgelegenheid in het bijzonder. De grond komt niet in het fonds en blijft de verantwoordelijkheid van de staalproducent voor een schone leefomgeving. En doet recht aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Inkomen voor getroffenen komt uit het Europees Sociaal Staal Fonds. Een plan voor de Europese maakindustrie zorgt dat werknemers nieuw werk gaan krijgen door omscholing, maar al eerder dan in het EC Steel Action Plan voorzien. Nieuwe werkgelegenheid hoort daarbij. Het nieuwe elan voor de maakindustrie moet sociaal gevormd worden. Duurzaam voor de werkgelegenheid en voor het milieu. 11 april 2017 13

14 Actiepunten - 2 Banken en institutionele beleggers - zoals pensioenfondsen - werken mee aan realisatie. Eerste ideeën: uitstel van aflossen, hogere kredietwaardigheid/rating tijdens de planperiode, medefinancier, …. De regulering in het FNV-plan loopt tot uiterlijk Halverwege de periode is de gesloten capaciteit daadwerkelijk gesloopt. Het Steel Action Plan van de EC en het FNV-plan versterken elkaar. Naast de opdracht om voor de interne markt actief toe te werken naar een ‘level playing field’ voor de interne EU staalmarkt op economisch, sociaal en milieu vlak, dient de EU ook alert te blijven op een ‘global’ eerlijk speelveld. Indien noodzakelijk dient de EU zijn verantwoordelijkheid te nemen en de beschikbare correctieve instrumenten in te zetten. Voor de spelers op het ‘global’ speelveld moet de EU een politiek voeren die economische en sociale uitbuiting ontmoedigt en op milieugebied duurzaamheid afdwingt, bijvoorbeeld door voor elk staalproduct een ‘ecologische footprint’ te verplichten. 11 april 2017 14

15 Het FNV-plan in hoofdlijnen
Behoud van werkgelegenheid (in staal en in andere nijverheid) Sociale verantwoorde oplossing Versterking van de EU-industrie Werkgevers dragen bij en worden betrokken in het plan Herkenbaar EU-leiderschap 11 april 2017 15

16 Het proces ‘van idee tot plan’
Dit plan is geschreven door een FNV schrijverscollectief van de BGA Tata Steel Het resultaat is beoordeelt door een FNV review-groep van die BGA Dat resultaat is besproken met het bestuur van de BGA en de bestuurder Schrijverscollectief en review-groep maken in een gemeenschappelijke bespreking het eindresultaat De kadergroep van de BGA Tata Steel IJmuiden wordt geïnformeerd Het plan gaat buiten de BGA IJmuiden en wordt voorgelegd aan: FNV internationaal in Utrecht FNV-BGR in Garderen IndustriAll in Brussel via de FNV vertegenwoordiging Vakbonden in andere EU-landen Politiek 16 11 april 2017

17 ‘Gewoon Goed Werk’ (‘Decent jobs’ ) gezonde maakindustrie
Staal in Europa in 2025 ‘Gewoon Goed Werk’ (‘Decent jobs’ ) in een gezonde maakindustrie 11 april 2017 17

18 Vragen? Stel ze aan de werkgroep.
Dit voorstel is gemaakt door een speciale werkgroep van de FNV BGA Tata Steel IJmuiden op een initiatief van Ruud Hoeben Leden: Mohamed Bouichrat, Rinus Bronkhorst, Frank Grimberg, Cinta Groos, Ard vHeugten, Ruud Hoeben, Robbert Marsen, Wouter Roubos, Rob Verhoef, Martine Vos, Roel Wittebrood, Bert Zonneveld, Klaas Zwart 11 april 2017 18

19 End of slide show 11 april 2017 19


Download ppt "Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden"

Verwante presentaties


Ads door Google