De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 20: 1,2,3 Na de zegen Ps. 112: 1,3 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 20: 1,2,3 Na de zegen Ps. 112: 1,3 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 20: 1,2,3 Na de zegen Ps. 112: 1,3 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11

2  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16 Voor de dienst: Ps. 20: 1, 2, 3

3 Psalm 20 Vers 1 Moge de HEER u antwoord geven, wanneer u wordt benauwd. Hij, Jakobs God, bewaar' uw leven, zijn naam zij uw behoud. Hij tone uit zijn tempelwoning, uit Sion zijn ontferming. De HERE sterke u, o koning, Hij schenke u bescherming.

4 Psalm 20 Vers 2 Als u ten hemel heft uw handen, verhore u de HEER. Hij zie, wanneer uw offers branden, vol vreugde op u neer. Hij moge overvloedig schenken al wat uw hart zal vragen. De plannen die u zult bedenken, doe God, de HERE, slagen.

5 Psalm 20 Vers 3 Uw overwinning gaan wij vieren, bejubelen uw macht. Wij heffen hoog de krijgsbanieren: Gods naam heeft grote kracht! Hij schenke u zijn rijke zegen, Hij doe naar uw begeren. Ik weet: God baant voor u de wegen en doet u triomferen.

6 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

7  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

8  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

9 Psalm 112 Vers 1 God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de HERE vrezen. Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde. Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen.

10 Psalm 112 Vers 3 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen.

11  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

12  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

13  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

14 Vers 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven, Hij vernederde zich diep. Zie, Hij heeft zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep. Gezang 67

15 Vers 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor, hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer. Gezang 67

16 Vers 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid. Gezang 67

17

18  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

19 Vers 1 Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht. Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw Woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond. Gezang 22

20 Vers 4 God, laat mij noot verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag! Gezang 22

21

22  Votum en zegengroet  Ps.112: 1, 3  Gebed  Lezen:Filippenzen 2: 1-11  Gz.67  Preek deel 1  Gz.22: 1, 4  Preek deel 2  Lb. 107: 1, 2  Preek deel 3  Lb.16

23 Liedboek 107 Vers 1 Wie zich hovaardig heffen, die zal God wederstaan, maar wie zachtmoedig leven, ziet Hij genadig aan. Daarom, houdt u gereed, voegt u gewillig samen, elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed.

24 Liedboek 107 Vers 2 Zo buigt u dan terneder en kust de hand van God die krachtig is en teder en klaagt Hem al uw nood, opdat Hij u verhoogt wanneer de dag zal dagen, dat alles is voldragen, de ochtend van de oogst.

25

26  Preek  Lb.16  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.138: 1, 4  Zegen

27 Liedboek 16 Vers 1 Gij volken looft uw God en Heer wilt Hem het loflied zingen. Laat de fonteinen van zijn eer in ieder hart ontspringen, omdat Hij u genade geeft, door Christus, halleluja.

28 Liedboek 16 Vers 2 Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege, zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid, en geeft om niet de zaligheid. Zingt, zingt Hem, halleluja.

29  Preek  Lb.16  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.138: 1, 4  Zegen

30 Gez. 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

31 Gez. 179b … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

32 Gez. 179b … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

33 Gez. 179b … opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen

34  Preek  Lb.16  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.138: 1, 4  Zegen

35  Vandaag  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Ps.138: 1, 4

36  Preek  Lb.16  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.138: 1, 4  Zegen

37 Vers 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven. Psalm 138

38 Vers 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138

39  Preek  Lb.16  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.138: 1, 4  Zegen

40


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 20: 1,2,3 Na de zegen Ps. 112: 1,3 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11."

Verwante presentaties


Ads door Google