De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 18 november 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 18 november 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 18 november 2012 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 120: 1, 2 en 3
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 120: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 101 Gebed Lezing: Efeziërs 5: Psalm 81: 1, 7 en 9 Preek

4 Collecte voor Actie4Kids
Orde van de dienst - 2 Gezang 430: 5 en 6 Gebeden Collectes: Kinderhuis Beit Jala Emeritikas Psalm 47: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Psalm 47: 3 Zegen Collecte voor Actie4Kids

5 “Goddeloosheid brengt een mens ten val, de rechtvaardigen
Spreuk van de week “Goddeloosheid brengt een mens ten val, de rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld.” Spreuken 12: 3

6 Welkom Mededelingen

7 Gezang 120: 1, 2 en 3 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld 't leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnengaat.

8 zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid,
Gezang 120: 1, 2 en 3 Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, juicht, nu die Heiland ons verschijnt; door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

9 Gezang 120: 1, 2 en 3 Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnentrad. Gezegend 't hart, dat openstaat en Hem als Koning binnenlaat. De Zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit; maar wat in duister sliep, ontwaakte, toen Hij riep.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang.

12 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik let op reine harten, rechte daden, HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid.

13 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Onrecht en schande, afval van den HERE, ik haat het, ja ik zal het van mij weren. Ik wil niet kennen wie zijn boze hart in 't kwaad verwart.

14 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Verdelgen zal ik uit het land de kwaden, die heimelijk hun naasten durven smaden, in wier verharde hart de trots gebiedt, ik duld hen niet.

15 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Al wie zich rein van hart en handen tonen, zullen mij dienen, mogen bij mij wonen, terwijl ik toornig de bedriegers wijs uit mijn paleis.

16 Psalm 101: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Geen goddelozen zijn voor mij verborgen. Ik zetel ten gerichte elke morgen. Ik delg de bozen uit, dat Sion zij van onrecht vrij.

17 Gebed

18 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Efeziërs 5: 1- 20 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

19 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

20 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.

21 6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

22 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is
10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht.

23 Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

24 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen

25 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

26 Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem
Psalm 81: 1, 7 en 9 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

27 Psalm 81: 1, 7 en 9 Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

28 Psalm 81: 1, 7 en 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

29 Preek

30 Gezang 430: 5 en 6 Hoe moet ik, hemelzon, U danken voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, voorgoed genezen van de nacht. Gij kuste met uw gouden mond, o zon, mijn ziel gezond.

31 Gezang 430: 5 en 6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal; houd Gij mijn voeten op uw wegen, dan brengen zij mij niet ten val. O licht, dat op mijn leven viel, verlicht mij lijf en ziel.

32 Gebeden

33 =========================
Collectes Kinderhuis Beit Jala Emeritikas ========================= Beit Jala is een opvanghuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, van de stichting Jemima. Zie Vaart. De emeritikas verzorgt de pensioenvoorziening van predikanten en hun gezinnen.

34 Psalm 47: 1 en 2 Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd, prijst met handgeklap 's HEREN koningschap. Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer, zijn geduchte kracht geeft z' in onze macht. Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land, die daar woont met trots, als beminde Gods.

35 Psalm 47: 1 en 2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon. Luid bazuingeschal meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan. Heel de aarde hoort naar des Heren woord, is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied! Die de volken leidt troont in heiligheid.

36 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

37 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

38 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

39 Psalm 47: 3 Maakt het dan bekend: Godes regiment houdt de volken saam, geeft hun rang en naam. Eedlen treden aan om op wacht te staan. Abrahams geslacht, het betrekt de wacht. Hem, die 't aards geweld paal en perken stelt, Hem zij lof en eer, den verheven Heer.

40 Zegen te beantwoorden met

41 Actie4Kids. Er is een deurcollecte voor
De opbrengst is bestemd voor de verzendkosten van de schoenendozen

42


Download ppt "Zondag 18 november 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google