De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE DPB Brugge- sept 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE DPB Brugge- sept 2014."— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE DPB Brugge- sept 2014

2 2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting 3  Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen  Toelichten van leerplan  Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting 4 Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Visie op dienstverlening Studierichtingsprofiel Leerplandoelstellingen 20 uur Leeswijzer Inhoud leerplan OH Inhoud leerplan OA Begeleidend evalueren Kalender

5 Kennismaken 5  Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?  Per vraag post-itje!

6 Historiek 6  Vorig leerplan OH dateert van 1998  Vorig leerplan OA dateert van 2000  In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv  In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh  In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

7 Waarom bijsturing? 7  Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld …  Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs- arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen!  Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

8 VISIE OP LEREN DPB Brugge - 2014

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) 9 En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

10 10

11 Competentieontwikkelend leren 11 (verbond) COMPETENTIE= samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) ONTWIKKELEN = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte =competenties ( geen opsplitsing in TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

12 Groeilijn 2 de graad – OH –OA 12

13 Gevolgen van de bijsturing 13  Leerplannen volgen elkaar direct op  Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen …  Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren  Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden!  Handelen centraal stellen!

14 Niet vergeten 14  De leraar doet ertoe! Of juister gezegd: kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen …  Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd  Kwaliteit vraagt tijd

15 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid 15  Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling)  Groeien

16 VISIE OP DIENSTVERLENING DPB Brugge - 2014

17 Visie op dienstverlening= inspirerend 17  Concrete ideeën  = marinade, niet een saus

18 Waar vind je wat terug? 18  Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, www.vvkso.bewww.vvkso.be  Leerlijnen, http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be  Exceldocument met onderliggende doelen, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorg www.dpbbrugge.be

19 STUDIERICHTINGS PROFIEL DPB Brugge - 2014

20 Studierichtingsprofiel :situering OH 20 De leerling leert: functioneren als logistiek medewerker binnen verschillende settings -behalen van minstens 1 beroepskwalificatie= logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen + minstens 1 andere competentie - C2 logistiek medewerker in de indirecte zorg - C3 logistiek medewerker in voedingsdienst - C4 logistiek medewerker in linnendienst - C5 logistiek medewerker in onderhoudsdienst -

21 Studierichtingsprofiel: situering OH 21 K-V-A (in samenhang) die noodzakelijk zijn voor het aanleren van een beroep, het leren van de juiste beroepshouding staat centraal Gevolg: leerlingen verwerven beroepshouding: -onder supervisie -d.m.v. individuele trajecten 212121

22 Studierichtingsprofiel : situering OA 22 OA zelfde (studierichtings)profiel als in OH. Bij opmaak vraag gesteld voor welke competenties het werken in complexe situaties zinvol en realistisch is: – Logistiek assistent in zorginstellingen. – Logistiek medewerker in kleinhuishouding. – Keuze voor uitbreidingsdoelen i.v.m. coördineren van een kleine groep medewerkers (= optioneel).

23 Studierichtingsprofiel : beginsituatie 23 De leerling: -dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden -voor OH is VV 2 de graad de logische onderbouw -voor OA is OH 3 de graad de logische onderbouw -zij-instromers 7 de jaar OA moeten de C1 volgen

24 Studierichtingsprofiel 24 - Competenties C1 verplicht in OH en voor instromers in OA C2, C3, C4 en C5: keuze - minstens 1 bijkomende competentie aanbieden Steeds les en stage per competentie!

25 25 C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellin gen C2 als logistiek medewerker werken in de indirecte zorg C3 als logistiek mede- werker werken in de voedings- dienst C4 als logistiek mede- werker werken in de linnen- dienst C5 als logistiek mede- werker in de onderhouds dienst Verplichte moduleKeuzemodule 8 opties AD1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen AD2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team, werken AD4 Oriënteren op beroepen binnen de indirecte zorg en voorbereiden Verplicht algemeen deel

26 Competenties/algemene doelstellingen- Settings - C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties - C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) - C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst - C4 als logistiek medewerker in de linnendienst - C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst C1 ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen C2 diensten voor gezinszorg, particulieren,… C3 instellingen, bedrijven,vakantiecentra, kleinhoreca, voedingszaken, gelegenheidsonthaal C4 zorg- en opvanginstellingen, verblijfsinstellingen, wasserijen en linnenservice C5 instellingen, bedrijven, schoonmaakbedrijven 26

27 Studierichtingsprofiel 27 Structuur van de studierichting: Algemene doelstellingen - AD 1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen - AD 2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren - AD 3 binnen een welomschreven opdracht in team en in een organisatie werken - AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/of loopbaan

28 Studierichtingsprofiel : context OH 28 1Eenvoudige situaties 2Opdrachten en handelingen: - eenvoudig, weinig risico - volgens duidelijke instructies, - op basis van een gegeven werkplan, - in organisatie, in een team.

29 Studierichtingsprofiel : context OH 29 3Mate van verantwoordelijkheid: - leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke, - hij/zij signaleert veranderingen aan leidinggevende/verantwoordelijke, - hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen, - hij/zij rapporteert aan leidinggevenden over werkzaamheden en evaluaties, - hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding ).

30 Studierichtingsprofiel : context OA 30 1 Eenvoudige situaties C3-C4-C5 eenvoudige tot complexe situaties C1 en C2 2 Opdrachten en handelingen: - die meervoudig van aard zijn en weinig risico met zich meebrengen - volgens duidelijke instructies, - op basis van een gegeven werkplan, - waarbij zelf ze zelf een werkplan opstellen voor een kleine groep medewerkers (u)

31 Studierichtingsprofiel : context OA 31 - waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker en zijn sociale omgeving en op de situatie ( belang van transfer), - in organisatie, in een team.

32 Studierichtingsprofiel : context OA 32 3Mate van verantwoordelijkheid: - leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke, - hij/zij signaleert veranderingen aan leidinggevende/verantwoordelijke, - hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen, - hij/zij rapporteert aan leidinggevenden over de gebruiker, zijn werkzaamheden en evaluaties, - hij/zij coördineert een kleine groep medewerkers (u).

33 Christelijk mensbeeld 33  Waarden die er toe doen - Respect voor de medemens - Solidariteit - Zorg voor milieu en leven - Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen - Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

34 LEERPLANDOELSTELLINGEN VOOR 20 UUR DPB Brugge - 2014

35 OH 35

36 OA 36

37 Leerplandoelstellingen voor 20/22 uur/week 37 Tijdsbesteding OH Min. 10 wekelijkse lestijden op school en min. 10 wekelijkse lestijden op stage en in andere opleidingsinstellingen (250 u in logistiek assistent in de zorg) 60 % ( van 20 lestijden) aan AD’s en C1 OA Min. 10 wekelijkse lestijden op school - AD 1 tot en met AD 4: 5 lestijden op school Min. 10 wekelijkse lestijden op stage en in andere opleidingsinstellingen

38 LEESWIJZER LEERPLAN DPB Brugge - 2014

39 Leeswijzer leerplan 39 Algemene doelstelling (context + toelichting) + Competenties Tussentitels Leerplandoelstelling met: onderliggende doelen (+ toelichting) H en V en U Samenhang met andere LPD

40 Doelstellingen: werkwoorden 40 Doelstellingen ( AD, LPD,OD ) – Zijn verplicht aan te bieden en te evalueren – Zijn handelingsgericht – Omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V-H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: Verduidelijken Toelichten Aanwenden *In woordenlijst H/ herhaling – U/uitbreiding – V/verdieping

41 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 41 Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie Inventarisatie via exceldocument Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

42 Integratie op verschillende niveaus 42 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s en C’s Voorbeeld?

43 Concretisering van leerplan 43 Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …) Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

44 INHOUD LEERPLAN OH DPB Brugge - 2014

45 Basisvademecum 45 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatie werken leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3 Methodisch handelen 4Communicatiemodel 5Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9Reflecteren - Schema reflecteren

46 Deel 1 : algemeen deel 46 AD1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen  Handelen vanuit een totaalvisie 1.1 vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen, in relatie tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 de kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse beroepscontext exploreren en aanwenden

47 47 Bij de uitvoering van een opdracht: 1.3 respectvol handelen 1.4 methodisch handelen 1.5 milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.10 observeren, interpreteren,registreren en rapporteren 1.11 over kwaliteitsbewust handelen reflecteren

48 48 AD2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren  2.1 verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden  2.2 vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie  2.3 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen  2.4 eigen communicatie afstemmen  2.5 eenvoudige (organisatiegebonden) administratieve opdrachten uitvoeren  2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

49 AD3 binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 49 3.1 verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.2 werken in een instelling/organisatie 3.3 vlot en respectvol communiceren in team 3.4 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 de eigen communicatie afstemmen 3.6 bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren

50 AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op verder studeren of werken 50 4.1 arbeids- (en stage) voorwaarden voor logistiek medewerker (in opleiding) verduidelijken, toelichten en aanwenden 4.2 verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een logistiek medewerker werkt 4.3 kennismaken met verschillende vormen van beroepsuitoefening… 4.4 binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 4.6 eigen competentiegroei in kaart brengen 4.7 het belang van levenslang leren/professionalisering verduidelijken en toelichten

51 Deel 2: specifiek verplichte module 51 Competentie 1- als logistiek assistent werken in ziekenhuis en/of zorg- en opvanginstellingen  1.1 begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten  1.2 de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen exploreren  1.3 profiel en takenpakket van logistiek medewerker in zorginstellingen exploreren  1.4 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren  1.5 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen

52 52 1.6 de afdelingskeuken ordelijk houden 1.7 voor de dagelijkse orde en netheid op de afdeling instaan en een aangename omgeving creëren 1.8 materialen en benodigdheden wegbrengen, reinigen en onderhouden 1.9 bedden opmaken en verschonen 1.10 voor periodiek klein onderhoud van toestellen instaan 1.11 wasgoed verzamelen, sorteren en verdelen 1.12 bij het decoratief en huiselijk inrichten van de gemeenschappelijke ruimten ondersteuning bieden 1.13 materialen en documenten afhalen en wegbrengen 1.14 voor het maaltijdgebeuren zorgen 1.15 bij maaltijden hulp bieden 1.16 de kamers ordelijk houden

53 53 1.17 noodsituaties herkennen en accuraat optreden 1.18 het team helpen bij het hanteren, mobiliseren en verplaatsen van gebruikers met beperkte mobiliteitsproblemen 1.19 verzorgen van intern transport van gebruikers met rolstoel of te voet 1.20 gebruikers motiveren om deel te nemen aan activiteiten en animatie 1.21 bij de voorbereiding van en tijdens activiteiten helpen 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren

54 Deel 3: keuzemodule 54  Keuze uit verschillende opties  Optie 1: competentie 2  Optie 2: competentie 3  Optie 3: competentie 4  Optie 4: competentie 5  Optie 5: competentie 2 + competentie 4  Optie 6: competentie 2 + competentie 5  Optie 7: competentie 3 + competentie 5  Optie 8: competentie 4 + competentie 5  Optie 5 tot 8 zijn mogelijk omwille van inhoudelijke samenhang tussen de competenties

55 Competentie 2- als logistiek medewerker in de indirecte zorg (kleinhuishouding) 55 2.1 de plaats en betekenis ( visie) van huishouding binnen verschillende settings duiden 2.2 profiel en takenpakket van logistiek medewerker exploreren 2.3 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 2.4 indirecte zorg plannen en organiseren 2.5 de maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 2.6 interieur- en linnenzorg plannen en voorbereiden 2.7 boodschappen/aankopen doen voor de gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje

56 56 2.8 gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 2.9 gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden 2.10 van de oriëntatie op materiaal/grondstof… 2.11 bedden luchten, opmaken en verschonen 2.12 voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 2.13 een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigheden 2.14 zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg 2.15 over het eigen handelen als logistiek medewerker in de indirecte zorg reflecteren

57 Competentie 3- werken als logistiek medewerker in de voedingsdienst 57 3.1 settings waarbinnen een logistiek medewerker kan worden tewerkgesteld exploreren 3.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 3.3 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 3.4 vanuit een visie op voedselveiligheid/voedselhygiëne handelen 3.5 voor magazijn/winkelpand/verbruiksruimte/ … zorg dragen 3.6 voor het ontvangen en stockeren van voedingsproducten zorg dragen 3.7 tafeltextiel/tafelaankleding reinigen en gebruiksklaar maken

58 INHOUD LEERPLAN OA

59 AD 1 kwaliteitsbewust handelen 59  Bijdragen aan …  Afstemmen op … (derde graad: rekening houden met …)  Handelen vanuit totaalvisie  Respectvol handelen is opgesplitst in drie LPD’s: 1.2, 1.3 en 1.4  Reflecteren: leerlijn is uitgebreid

60 AD 2 agogisch handelen en schriftelijk en mondeling communiceren 60  Aanwenden …  Complexere gesprekken  Rapporteren over een gebruiker  Extra focus op agogisch handelen  Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie Nieuwe LPD: 2.2; 2.4; 2.6; 2.7 en 2.8

61 AD 3 in team en binnen organisatie werken 61  Aanwenden  Rapporteren in teamverband  Actief deelnemen aan teamoverleg  Multidisciplinair samenwerken  U: coördineren van kleine groep medewerkers (3.4) – (3.3 )

62 AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken en lll 62  Maatschappelijke tendensen en uitdagingen verduidelijken en toelichten  LPD’s anders geformuleerd en gestructureerd en bevatten toevoegingen!

63 C 1 logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen 63  Complexere situaties: de plaats waar …  Afstemmen op …  250 uur stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra  LPD 1.5; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.27 V

64 C2 werken in indirecte zorg 64  Complexe situaties: gebruikers met specifieke zorgbehoeften  Afstemming van de indirecte zorg op gebruiker, zijn situatie en de dienst  Flexibel en creatief leren omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie  LPD’s zijn anders geformuleerd  LPD 2.4: V

65 C3 werken in de voedingsdienst 65  Complexere opdrachten  Groeien in verantwoordelijkheid  Afstemmen …

66 C4 werken in een linnendienst 66  Complexere opdrachten  Groeien in verantwoordelijkheid  Afstemmen …

67 C5 werken in onderhoudsdienst 67  Complexere opdrachten  Groeien in verantwoordelijkheid  Afstemmen …

68 Begeleidende evaluatie 68  Coaching van de lerende  Permanent en continu (feedback en feedforward)  Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln)  Los van attest

69 Beoordelende evaluatie 69  AD 1-2-3-4 en C’s zowel in les als stage en in hun samenhang door team  Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria  Verschillende beoordelingsmethoden  Verschillende registratiemethoden  Gewicht verschillend per LPD / cluster  Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

70 KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting OH OA

71 Samenkomst voor OH/OA 71  Coördinatoren en leraren  Vrijdag 28 november 2014 van 14 tot 17 uur DPB Brugge

72 Nascholing 72  Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie www.rtcwestvlaanderen.bewww.rtcwestvlaanderen.be


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE DPB Brugge- sept 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google