De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE"— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE
DPB Brugge- sept 2014

2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet
‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting
Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen Toelichten van leerplan Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting
Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Visie op dienstverlening Studierichtingsprofiel Leerplandoelstellingen 20 uur Leeswijzer Inhoud leerplan OH Inhoud leerplan OA Begeleidend evalueren Kalender

5 Kennismaken Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?
Per vraag post-itje!

6 Historiek Vorig leerplan OH dateert van 1998
Vorig leerplan OA dateert van 2000 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

7 Waarom bijsturing? Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs- arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

8 VISIE OP LEREN DPB Brugge

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

10

11 Competentieontwikkelend leren
(verbond) COMPETENTIE= samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) ONTWIKKELEN = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte =competenties ( geen opsplitsing in TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

12 Groeilijn 2de graad – OH –OA

13 Gevolgen van de bijsturing
Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen!

14 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Of juister gezegd: kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen … Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd Kwaliteit vraagt tijd

15 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid
Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling) Groeien

16 Visie op dienstverlening
DPB Brugge

17 Visie op dienstverlening= inspirerend
Concrete ideeën = marinade, niet een saus

18 Waar vind je wat terug? Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, Leerlijnen, Exceldocument met onderliggende doelen, site begeleiders personenzorg

19 STUDIERICHTINGS PROFIEL
DPB Brugge

20 Studierichtingsprofiel :situering OH
De leerling leert: functioneren als logistiek medewerker binnen verschillende settings -behalen van minstens 1 beroepskwalificatie= logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen + minstens 1 andere competentie C2 logistiek medewerker in de indirecte zorg C3 logistiek medewerker in voedingsdienst C4 logistiek medewerker in linnendienst C5 logistiek medewerker in onderhoudsdienst -

21 Studierichtingsprofiel: situering OH
K-V-A (in samenhang) die noodzakelijk zijn voor het aanleren van een beroep, het leren van de juiste beroepshouding staat centraal Gevolg: leerlingen verwerven beroepshouding: -onder supervisie -d.m.v. individuele trajecten 212121

22 Studierichtingsprofiel : situering OA
OA zelfde (studierichtings)profiel als in OH. Bij opmaak vraag gesteld voor welke competenties het werken in complexe situaties zinvol en realistisch is: Logistiek assistent in zorginstellingen. Logistiek medewerker in kleinhuishouding. Keuze voor uitbreidingsdoelen i.v.m. coördineren van een kleine groep medewerkers (= optioneel).

23 Studierichtingsprofiel : beginsituatie
De leerling: -dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden -voor OH is VV 2de graad de logische onderbouw -voor OA is OH 3de graad de logische onderbouw -zij-instromers 7de jaar OA moeten de C1 volgen

24 Studierichtingsprofiel
- Competenties C1 verplicht in OH en voor instromers in OA C2, C3, C4 en C5: keuze - minstens 1 bijkomende competentie aanbieden Steeds les en stage per competentie!

25 Verplichte module Keuzemodule
8 opties C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellingen C2 als logistiek medewerker werken in de indirecte zorg C3 als logistiek mede-werker werken in de voedings-dienst C4 als logistiek mede- werker werken in de linnen-dienst C5 als logistiek mede-werker in de onderhoudsdienst AD1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen Verplicht algemeen deel AD2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team, werken AD4 Oriënteren op beroepen binnen de indirecte zorg en voorbereiden

26 Competenties/algemene doelstellingen- Settings
C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst C4 als logistiek medewerker in de linnendienst C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst C1 ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen C2 diensten voor gezinszorg, particulieren,… C3 instellingen, bedrijven,vakantiecentra, kleinhoreca, voedingszaken, gelegenheidsonthaal C4 zorg- en opvanginstellingen, verblijfsinstellingen, wasserijen en linnenservice C5 instellingen, bedrijven, schoonmaakbedrijven

27 Studierichtingsprofiel
Structuur van de studierichting: Algemene doelstellingen AD 1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen AD 2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren AD 3 binnen een welomschreven opdracht in team en in een organisatie werken AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/of loopbaan

28 Studierichtingsprofiel : context OH
1 Eenvoudige situaties 2 Opdrachten en handelingen: eenvoudig, weinig risico volgens duidelijke instructies, op basis van een gegeven werkplan, in organisatie, in een team.

29 Studierichtingsprofiel : context OH
3 Mate van verantwoordelijkheid: leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke, hij/zij signaleert veranderingen aan leidinggevende/verantwoordelijke, hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen, hij/zij rapporteert aan leidinggevenden over werkzaamheden en evaluaties, hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding).

30 Studierichtingsprofiel : context OA
1 Eenvoudige situaties C3-C4-C5 eenvoudige tot complexe situaties C1 en C2 2 Opdrachten en handelingen: die meervoudig van aard zijn en weinig risico met zich meebrengen volgens duidelijke instructies, op basis van een gegeven werkplan, waarbij zelf ze zelf een werkplan opstellen voor een kleine groep medewerkers (u)

31 Studierichtingsprofiel : context OA
waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker en zijn sociale omgeving en op de situatie ( belang van transfer), in organisatie, in een team.

32 Studierichtingsprofiel : context OA
3 Mate van verantwoordelijkheid: leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke, hij/zij signaleert veranderingen aan leidinggevende/verantwoordelijke, hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen, hij/zij rapporteert aan leidinggevenden over de gebruiker, zijn werkzaamheden en evaluaties, hij/zij coördineert een kleine groep medewerkers (u).

33 Christelijk mensbeeld
Waarden die er toe doen Respect voor de medemens Solidariteit Zorg voor milieu en leven Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

34 LEERPLANDOELSTELLINGEN VOOR 20 UUR
DPB Brugge

35 OH

36 OA

37 Leerplandoelstellingen voor 20/22 uur/week
Tijdsbesteding OH Min. 10 wekelijkse lestijden op school en min. 10 wekelijkse lestijden op stage en in andere opleidingsinstellingen (250 u in logistiek assistent in de zorg) 60 % ( van 20 lestijden) aan AD’s en C1 OA Min. 10 wekelijkse lestijden op school - AD 1 tot en met AD 4: 5 lestijden op school Min. 10 wekelijkse lestijden op stage en in andere opleidingsinstellingen

38 LEESWIJZER LEERPLAN DPB Brugge

39 Leeswijzer leerplan Algemene doelstelling (context + toelichting)
+ Competenties Tussentitels Leerplandoelstelling met: onderliggende doelen (+ toelichting) H en V en U Samenhang met andere LPD

40 Doelstellingen: werkwoorden
Doelstellingen ( AD, LPD ,OD ) Zijn verplicht aan te bieden en te evalueren Zijn handelingsgericht Omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V-H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: Verduidelijken Toelichten Aanwenden *In woordenlijst H/ herhaling – U/uitbreiding – V/verdieping

41 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan
Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie Inventarisatie via exceldocument Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

42 Integratie op verschillende niveaus
1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s en C’s Voorbeeld?

43 Concretisering van leerplan
Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …) Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

44 INHOUD LEERPLAN OH DPB Brugge

45 Basisvademecum 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatie werken leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2     Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3             Methodisch handelen 4 Communicatiemodel 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

46 Deel 1 : algemeen deel AD1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen Handelen vanuit een totaalvisie 1.1 vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen, in relatie tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 de kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse beroepscontext exploreren en aanwenden

47 Bij de uitvoering van een opdracht:
1.3 respectvol handelen 1.4 methodisch handelen 1.5 milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.10 observeren, interpreteren,registreren en rapporteren 1.11 over kwaliteitsbewust handelen reflecteren

48 AD2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren
2.1 verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 2.2 vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 eigen communicatie afstemmen 2.5 eenvoudige (organisatiegebonden) administratieve opdrachten uitvoeren 2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

49 AD3 binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken
3.1 verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.2 werken in een instelling/organisatie 3.3 vlot en respectvol communiceren in team 3.4 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 de eigen communicatie afstemmen 3.6 bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren

50 AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op verder studeren of werken
4.1 arbeids- (en stage) voorwaarden voor logistiek medewerker (in opleiding) verduidelijken, toelichten en aanwenden 4.2 verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een logistiek medewerker werkt 4.3 kennismaken met verschillende vormen van beroepsuitoefening… 4.4 binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 4.6 eigen competentiegroei in kaart brengen 4.7 het belang van levenslang leren/professionalisering verduidelijken en toelichten

51 Deel 2: specifiek verplichte module
Competentie 1- als logistiek assistent werken in ziekenhuis en/of zorg- en opvanginstellingen 1.1 begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten 1.2 de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen exploreren 1.3 profiel en takenpakket van logistiek medewerker in zorginstellingen exploreren 1.4 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 1.5 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen

52 1.6 de afdelingskeuken ordelijk houden
1.7 voor de dagelijkse orde en netheid op de afdeling instaan en een aangename omgeving creëren 1.8 materialen en benodigdheden wegbrengen, reinigen en onderhouden 1.9 bedden opmaken en verschonen 1.10 voor periodiek klein onderhoud van toestellen instaan 1.11 wasgoed verzamelen, sorteren en verdelen 1.12 bij het decoratief en huiselijk inrichten van de gemeenschappelijke ruimten ondersteuning bieden 1.13 materialen en documenten afhalen en wegbrengen 1.14 voor het maaltijdgebeuren zorgen 1.15 bij maaltijden hulp bieden 1.16 de kamers ordelijk houden

53 1.17 noodsituaties herkennen en accuraat optreden
1.18 het team helpen bij het hanteren, mobiliseren en verplaatsen van gebruikers met beperkte mobiliteitsproblemen 1.19 verzorgen van intern transport van gebruikers met rolstoel of te voet 1.20 gebruikers motiveren om deel te nemen aan activiteiten en animatie 1.21 bij de voorbereiding van en tijdens activiteiten helpen 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren

54 Deel 3: keuzemodule Keuze uit verschillende opties
Optie 1: competentie 2 Optie 2: competentie 3 Optie 3: competentie 4 Optie 4: competentie 5 Optie 5: competentie 2 + competentie 4 Optie 6: competentie 2 + competentie 5 Optie 7: competentie 3 + competentie 5 Optie 8: competentie 4 + competentie 5 Optie 5 tot 8 zijn mogelijk omwille van inhoudelijke samenhang tussen de competenties

55 Competentie 2- als logistiek medewerker in de indirecte zorg (kleinhuishouding)
2.1 de plaats en betekenis ( visie) van huishouding binnen verschillende settings duiden 2.2 profiel en takenpakket van logistiek medewerker exploreren 2.3 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 2.4 indirecte zorg plannen en organiseren 2.5 de maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 2.6 interieur- en linnenzorg plannen en voorbereiden 2.7 boodschappen/aankopen doen voor de gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje

56 2.8 gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 2.9 gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden 2.10 van de oriëntatie op materiaal/grondstof… 2.11 bedden luchten, opmaken en verschonen 2.12 voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 2.13 een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigheden 2.14 zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg 2.15 over het eigen handelen als logistiek medewerker in de indirecte zorg reflecteren

57 Competentie 3- werken als logistiek medewerker in de voedingsdienst
3.1 settings waarbinnen een logistiek medewerker kan worden tewerkgesteld exploreren 3.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 3.3 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 3.4 vanuit een visie op voedselveiligheid/voedselhygiëne handelen 3.5 voor magazijn/winkelpand/verbruiksruimte/ … zorg dragen 3.6 voor het ontvangen en stockeren van voedingsproducten zorg dragen 3.7 tafeltextiel/tafelaankleding reinigen en gebruiksklaar maken

58 INHOUD LEERPLAN OA

59 AD 1 kwaliteitsbewust handelen
Bijdragen aan … Afstemmen op … (derde graad: rekening houden met …) Handelen vanuit totaalvisie Respectvol handelen is opgesplitst in drie LPD’s: 1.2, 1.3 en 1.4 Reflecteren: leerlijn is uitgebreid

60 AD 2 agogisch handelen en schriftelijk en mondeling communiceren
Aanwenden … Complexere gesprekken Rapporteren over een gebruiker Extra focus op agogisch handelen Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie Nieuwe LPD: 2.2; 2.4; 2.6; 2.7 en 2.8

61 AD 3 in team en binnen organisatie werken
Aanwenden Rapporteren in teamverband Actief deelnemen aan teamoverleg Multidisciplinair samenwerken U: coördineren van kleine groep medewerkers (3.4) – (3.3)

62 AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken en lll
Maatschappelijke tendensen en uitdagingen verduidelijken en toelichten LPD’s anders geformuleerd en gestructureerd en bevatten toevoegingen!

63 C 1 logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
Complexere situaties: de plaats waar … Afstemmen op … 250 uur stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra LPD 1.5; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.27 V

64 C2 werken in indirecte zorg
Complexe situaties: gebruikers met specifieke zorgbehoeften Afstemming van de indirecte zorg op gebruiker, zijn situatie en de dienst Flexibel en creatief leren omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie LPD’s zijn anders geformuleerd LPD 2.4: V

65 C3 werken in de voedingsdienst
Complexere opdrachten Groeien in verantwoordelijkheid Afstemmen …

66 C4 werken in een linnendienst
Complexere opdrachten Groeien in verantwoordelijkheid Afstemmen …

67 C5 werken in onderhoudsdienst
Complexere opdrachten Groeien in verantwoordelijkheid Afstemmen …

68 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest 68

69 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD en C’s zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 69

70 DPB Brugge-leerplantoelichting OH OA
KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting OH OA

71 Samenkomst voor OH/OA Coördinatoren en leraren
Vrijdag 28 november 2014 van 14 tot 17 uur DPB Brugge

72 Nascholing Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING ORGANISATIEHULP ORGANISATIE-ASSISTENTIE"

Verwante presentaties


Ads door Google