De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4.3 Oef. bij het bijwoordelijk participium dat lijkt me leuk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "4.3 Oef. bij het bijwoordelijk participium dat lijkt me leuk!"— Transcript van de presentatie:

1 4.3 Oef. bij het bijwoordelijk participium dat lijkt me leuk!

2 Oef. g p. 71 1. NeanivaV tiV ojvnon ejmisqwvsato wJV poreusovmenoV eijV th;n povlin. Een jongeman huurde een ezel om naar de stad te reizen. met welk doel?

3 2. Aujtw/: dhv, poreuomevnw/ dia; cwvraV ejrhvmou, hjkolouqei: oJ tou: ojvnou despovthV. 2. En zoals gebruikelijk, vergezelde de eigenaar van de ezel hem op zijn tocht door een verlaten streek. Wanneer...?

4 3. JHsucivan ajvgein boulovmenoi, skivan ejzhvtoun. 3. Omdat ze wilden rusten, zochten ze de schaduw op. Waarom...?

5 4. Kaivper pantacou: zhtou:nteV, skia;n oujdemivan euJ:ron, eij mh; tou: ojvnou. 4. Hoewel ze overal zochten, vonden ze geen schaduw, tenzij die van de ezel.. Ondanks wat...?

6 5. To;n neanivan, th/: tou: ojvnou skia:/ crh:sqai boulovmenon, katevscen oJ despovthV. 5. De eigenaar (ezeldrijver) hield de jongeman tegen, omdat/toen die de schaduw van de ezel wilde gebruiken. wanneer/waarom?

7 6. JO de; to;n neanivan ejvkwlue crhvsasqai tw/: ojvnw/ levgwn ` > 6. Hij probeerde de jongeman te verhinderen de ezel te gebruiken, door te zeggen: “De schaduw van de ezel heb ik aan jou niet verhuurd.” hoe?

8 7. JO de; neanivaV tw/: despovth/ oujc uJpecwvrhsen, wJV misqwsavmenoV oJvlon to;n ojvnon. 7. Maar de jongeman ging niet uit de weg voor de ezeldrijver, omdat hij heel de ezel gehuurd had. waarom? (subj. reden: wJV)

9 8. Tau:ta eijpw;n oJ DhmosqevnhV oijvkade ajph:lqen. 8. Nadat hij dat verteld had, ging Demosthenes naar huis. wanneer?

10 9. Kaivper polla; eijpw;n peri; th:V tou: Filivppou duvnamewV, oJ DhmosqevnhV tou;V jAqhnaivouV oujk ejvpeiqen. 9. Hoewel hij veel gezegd had over de macht van Philippos, slaagde D. er niet in de Atheners te overtuigen. ondanks wat?

11 10. PollavkiV ga;r ejvlegen` > 10. Want hij zei dikwijls: “Als jullie bereid zijn te luisteren, zullen jullie weten hoe jullie de stad zullen kunnen redden”. Wanneer/in welk geval?

12 11. OiJ d= jAqhnai:oi, aJvte ajnovhtoi ojvnteV, mevgiston kivndunon ejkinduvneuon. 11. Maar omdat de Atheners dwaas waren, liepen ze heel groot gevaar. Waarom?

13 Bijwoordelijk participium: kader p. 70 1. geen lidwoord 2. pres.: “terwijl...” aor.: “nadat...” fut.: “om te...” 3. functie van BVG

14 partikels kader p. 72 1. kaivper: hoewel 2. aJvte: omdat (objectief) 3. wJV + part. pres./aor.: omdat (subjectief) 4. wJV + part. fut.: om te...

15 opmerkingen kader p. 72 1. tijdbep. part. in nom.: EN KleivsaV th;n quvran ajph:lqen. Hij sloot de deur en ging weg. i.p.v Nadat hij de deur gesloten had ging hij weg 2. ejvcwn = met, labwvn = met

16 3. ontk. + modaal part.: “zonder te” Oujden legwn ajph:lqen. Zonder een woord te zeggen ging hij weg. 4. Losse genitief = bijw. part. ! part. van LG ~ subst. dat geen functie heeft in hoofdzin vb. ejmou: levgontoV, siwpa/.


Download ppt "4.3 Oef. bij het bijwoordelijk participium dat lijkt me leuk!"

Verwante presentaties


Ads door Google