De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen

2 Welkom en mededelingen 2

3 Psalm 116: 1, 2, 3, 4 1 God heb ik lief, want die getrouwe H EER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer 3

4 Psalm 116: 1, 2, 3, 4 2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des H EREN aangeroepen en weende: H EER mijn God, bewaar mijn ziel! 4

5 Psalm 116: 1, 2, 3, 4 3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de H EER heeft u bevrijd. 5

6 Psalm 116: 1, 2, 3, 4 4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog des H EREN mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 6

7 Stil gebed Votum en groet 7

8 Psalm 95: 1, 2, 3, 4 1 Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden. 8

9 Psalm 95: 1, 2, 3, 4 2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan; de hoge bergen houdt Hij staande. Het hart der aard' is in zijn hand. Hij riep de zee, Hij schiep het land. Hij is het, die de weg ons baande. 9

10 Psalm 95: 1, 2, 3, 4 3 Komt, werpen wij ons voor den H EER die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. 10

11 Psalm 95: 1, 2, 3, 4 4 Nog heden, hoort zijn stem die zweert: Laat niet uw hart zich onbekeerd verharden, als in Mozes' dagen. Toen hebben tegen Mij getwist, mijn goedheid achtloos uitgewist uw vaadren die mijn werken zagen. 11

12 Verootmoediging 12

13 Psalm 103:1 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des H EREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid. 13

14 Gezang 195 (Liedboek 2013) Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. (Bron: Liedboek ed. 2013, Gez. 195. Melodie Soest (D), 1532/Beieren 1856) 14

15 Gebed 15

16 16 Schriftlezing Filemon vers 8-13 uit de NBV

17 Filémon vers 8-13 8 In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen, 9 maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangenzit omwille van Christus Jezus. 10 Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 17

18 Filémon vers 8-13 11 Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangenzit. 18

19 Gezang 435: 1, 2, 3 1 O verbreker aller banden, Gij die ons vertrouwen zijt, bij wie schade zelfs en schande hemel wordt en heerlijkheid, tuchtig Adams trotse zonen in hun eigenzinnigheid, tot Ge uw aangezicht zult tonen en hen uit de kerker leidt. 19

20 Gezang 435: 1, 2, 3 2 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verand'ren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevang'nen zijn. 20

21 Gezang 435: 1, 2, 3 3 Zie ons lijden, Heer, tezamen met de ganse creatuur; zie toch, hoe uw erfgenamen zuchtend uitzien naar het uur, dat zij 't juk af mogen schudden, het vernederende juk der vergeefsheid, ach wij bidden: breek het stuk, Heer, breek het stuk! 21

22 22 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het gaat over Elia naar de Horeb naar 1 Koningen 19

23 23 Preek Thema: Paulus stuurt de weggelopen slaaf Onesimus terug naar zijn heer Filemon Paulus’ waardigheid Paulus’ rechtvaardigheid Paulus’ aandoenlijkheid

24 Gezang 435: 5 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan. 24

25 Gebeden 25

26 De wet 26

27 Psalm 119: 22, 24 22 De H EER is al mijn deel. Ik ben uw knecht en ik zal houden wat er staat geschreven. van harte zoek ik 't heil mij toegezegd, uw goede gunst die mij geleidt ten leven. Genade, H EER, Gij die mijn pleit beslecht, Gij die mij uw belofte hebt gegeven. 27

28 Psalm 119: 22, 24 24 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, ik ben een vriend van allen die U vrezen. Uw goedertierenheid vervult het land, ja, heel de aarde zal getuige wezen van de geduchte daden van uw hand. Laat mij uw trouw in alle dingen lezen. 28

29 29 De kinderen komen terug. Daarna collectes: 1.Werelddiaconaat 2. Kerk

30 Gezang 26: 2, 4 2 Gij wilt met vrede tot ons komen, met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. Het juk is van de hals genomen, God lof, wij zijn geen slaven meer! De staf des drijvers ligt verbroken, aan wie ons hart zich had verkocht, en 't wapentuig in brand gestoken van hem, die onze ziele zocht. 30

31 Gezang 26: 2, 4 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid! 31

32 32 Zegen te beantwoorden met

33 33 Vanmiddag is er een tweede dienst in de Singelkerk Voorganger: Ds. H. de Bruijne


Download ppt "1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google