De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op voorraad met ordersplitsing (248)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op voorraad met ordersplitsing (248)"— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad met ordersplitsing (248)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario Productie op voorraad met ordersplitsing spitst zich toe op de opties waarmee een bestaande productieorder waarvoor de verwerking al kan zijn begon-nen in twee afzonderlijke productieorders kan worden gesplitst. Deze productie-orders worden vervolgens vanaf een logistiek perspectief afzonderlijk uitgevoerd. Voordelen Verhoogde flexibiliteit voor de productieplanner om te reageren op onverwachte gebeurtenissen in de productie, gewijzigde klantvereisten of vernieuwde prioriteiten voor productieorders. Beter inzicht in kosten i.v.m. daadwerkelijke wijzigingen in het productieplan. Betrouwbare volgbaarheid van charges, ook na de productieordersplitsing. Belangrijke Processtappen Met behulp van deze functionaliteit kunnen al deels bevestigde productieorders kunnen worden gesplitst. Met behulp van deze functionaliteit kunnen order worden gesplitst en artikelen in de voorraad worden geplaatst. Weergave van splitsingsgeschiedenis. Ondersteuning voor handige vergelijking van geplande en daadwerkelijke kosten voor bovenliggende en onderliggende orders. Eerlijke verdeling van geplande kosten over bovenliggende en onderliggende orders. De chargetrackbaarheid kan tijdens de splitsing worden geactualiseerd.

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Strategische planner Productieplanner Productieleider Productiespecialist Magazijnmedewerker

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Productie op voorraad met ordersplitsing De eerste stap in dit proces is het creëren van geplande onafhankelijke behoeften en het uitvoeren van de materiaalbehoefteplanningsrun. De voorraadartikelen worden ingekocht. Daarna wordt de productieorder gecreëerd en verwerkt (artikelbeschikbaarstelling, productiepapieren afdrukken, componenten picken, montageactiviteiten bevestigen). De ordersplitsing wordt uitgevoerd en er worden drie opties voor de splitsing beschreven: Optie 1: splitsen met hetzelfde artikel Optie 2: order splitsen om iets anders te produceren Optie 3: order splitsen en tussentijds artikel in voorraad plaatsen De onderliggende order wordt vrijgegeven en de montageactiviteiten worden bevestigd. De productieorder wordt definitief bevestigd.

5 Procesflowdiagram Productie op voorraad – Overzicht van gekoppeld scenario Productie op voorraad 145 Ge-beur-tenis Begin van de plannings-cyclus Periodieke planrevisie Strate-gische planner Logistieke planning (144) Productieplanner Geplande on-afhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefte-planning op vestigingsniveau & voorraad-/behoeftelijst evalueren Artikel beschik-baar? Productie-order splitsen? Nee Nee Capaciteit bijwerken Lijst materiaalbe-hoefteplanning Ja Ja Aanvraag tot bestellen Plan-orders Capaci-teitsaf-stemming OK? Converteren van planorder naar productieorder Nee Productie-order splitsen (248) Ja Productieorder vrijgeven Afdrukken order Productie Nee Productie-order splitsen? Nee Artikel-beschikbaar-stelling OK? Artikelbeschik-baarstelling voor productie-orders Montageactivi-teiten bevesti-gen/Definitieve bevestiging Ontvangst halffabricaten standaard- kosten Ja Ja Productie-order splitsen (248) Picklijst standaard- kosten Goederen-afgifte/ Backflush Goederen-ontvangstbon Maga-zijnme-dewerker Goederen-ontvangstbon Gereedproductontvangst Vestigings-controller Periodeafslui-ting "algeme-ne" vestiging (181) In-koper Verwerving zonder kwaliteits-beheer (130) Inkoop van voorraad-artikelen met kwaliteits-beheer (127) Inkoop & Verbruik van consignatie-voorraad (139) MM-loon-bewerking (138) PP-loon-bewerking (uitbesteding) (150)

6 Productieorder splitsen (248)
Procesflowdiagram Productieorder splitsen (248) Gebeurtenis Productie op voorraad (145) Behoefte aan productie-ordersplitsing Productieplanner Productie-ordersplit-sing met hetzelfde artikel? Productie-ordersplit-sing met een ander artikel? Productie-ordersplit-sing naar magazijn? Nee Nee Ja Ja Ja Onderliggende order creëren voor gesplitste hoeveelheid als kopie van bovenliggende order Onderliggende order creëren voor gesplitste hoeveelheid met ander artikel Goederen-ontvangst van bijproducten voor gesplitste hoeveelheid Goederen-ontvangstbon Productiespecialist Goederen-ontvangstbon Bovenliggende order vrijgeven Onderliggende order vrijgeven (zelfde artikel) Goederen-ontvangstbon Onderliggende order vrijgeven (ander artikel) Goederen-ontvangstbon Goederenafgifte/ Backflush Bovenliggende order bevestigen Onderliggende order bevestigen Goederenafgifte/ Backflush Onderliggende order bevestigen Goederenafgifte/ Backflush Goederen-ontvangstbon Goederen-ontvangst voor bovenliggende order Goederen-ontvangst voor onderliggende order Goederen-ontvangstbon Goederen-ontvangst voor onderliggende order Goederen-ontvangstbon

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Productie op voorraad met ordersplitsing (248)"

Verwante presentaties


Ads door Google