De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liedboek 457 : 1, 3, 4 Psalm 66 : 1, 2, 3, 7 Liedboek 304 : 1, 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liedboek 457 : 1, 3, 4 Psalm 66 : 1, 2, 3, 7 Liedboek 304 : 1, 3"— Transcript van de presentatie:

1 Liedboek 457 : 1, 3, 4 Psalm 66 : 1, 2, 3, 7 Liedboek 304 : 1, 3
Zondag 3 juni 2012 Liedboek 457 : 1, 3, 4 Psalm 66 : 1, 2, 3, 7 Liedboek 304 : 1, 3 Liedboek 442 : 1, 2, 4 Liedboek 314 : 2, 4 Handelingen 28: 11-31

2 Welkom in deze dienst met speciale aandacht voor de zending
Voorganger: ds. A. Hilbers Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Gezang 457 : 1, 3 , 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die Eén in wezen zijt.

5 Gezang 457 : 1, 3, 4. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, Eén en al vuur en liefde en majesteit.

6 Gezang 457 : 1, 3, 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die Eén in wezen zijt.

7 Stil gebed, votum en groet

8 Psalm 66 : 1, 2 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d'aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

9 Psalm 66 : 1, 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

10 10 geboden

11 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard,
Psalm 66 : 3, 7 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

12 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij,
Psalm 66 : 3, 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

13 Gebed

14 We lezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling Handelingen 28 : 11-31

15 Handelingen 28 : 11-31 11 Na drie maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Het was een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld. 12 We deden de haven van Syracuse aan, waar we drie dagen bleven liggen. 13 Daarna lichtten we de ankers weer en kwamen we aan in Regium.

16 De volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen twee dagen Puteoli bereikten. 14 Daar troffen we leerlingen aan, die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. Vervolgens gingen we op weg naar Rome. 15 De leerlingen, die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae,

17 en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed
en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed. 16 Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken, met een soldaat als bewaker. 17 Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen:

18 ‘Broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen, 18 die me na verhoor wilden vrijlaten omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen.

19 19 De Joden tekenden daar echter bezwaar tegen aan, zodat ik me gedwongen zag me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk van iets te willen beschuldigen. 20 Dat is de reden waarom ik u verzocht heb hier met mij te komen spreken, want het is juist omwille van de hoop die Israël koestert dat ik deze boeien draag.’

20 21 Ze zeiden tegen hem: ‘We hebben uit Judea geen brief over u ontvangen, en ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht om iets slechts over u te berichten of kwaad van u te spreken. 22 Wel zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn, want het is ons bekend dat de groep waartoe u behoort overal op verzet stuit.’

21 23 Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.

22 24 Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. 25 Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd:

23 26 “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 27 Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’”

24 28 U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’ 29 30 Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. 31 Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.

25 Gezang 304 : 1, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

26 Gezang 304 : 1, 3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

27 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas.

28 Verkondiging “Een open eind...”

29 Thailand

30 Gezang 442 : 1, 2, 4 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

31 Gezang 442 : 1, 2, 4 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

32 Gezang 442 : 1, 2, 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

33 Presentatie over het zendingswerk vanuit de CGK

34 De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecten zijn vandaag voor: 1. Redt een kind 2. Kerk

35 Gezang 314 : 2, 4 Gezanten gaan door alle landen, een heilge opdracht drijft hen voort, zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord. Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.

36 Gezang 314 : 2, 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Eén kudde, één Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel ÈÈn!

37 Zegen

38 Vanmiddag om 17 uur dienst met ds. H. de Bruijne
Tevens viering van het Heilig Avondmaal

39


Download ppt "Liedboek 457 : 1, 3, 4 Psalm 66 : 1, 2, 3, 7 Liedboek 304 : 1, 3"

Verwante presentaties


Ads door Google