De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op voorraad – discrete productie SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op voorraad – discrete productie SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad – discrete productie SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie.  Het productiescenario produceert een gereed product en alle afhankelijke componenten in productie op voorraad (MTS).  Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen  Productie geactiveerd door een productieplan  Met inbegrip van serienummer- en chargebeheer  Optioneel met: kwaliteitsbeheer, consignatievoorraad, uitbesteding Belangrijke Processtappen  Geplande onafhankelijke behoeften creëren  Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau  Interne productie (submontage)  Interne eindmontage (gereed product)  Capaciteitsafstemming  Montageactiviteiten bevestigen

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Productie Planner  Productieleider (Product Manager)  Werkvloerpecialist  Magazijnmedewerker  Strategische Planner  Engineering Specialist

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Productie op voorraad – discrete productie Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. De productiescenario's bestaan uit zowel goederenbewegingen (goederenafgiften en - ontvangsten) als de bevestiging van de afhandeling van de productieorder.  Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting.  Het planningsproces start gewoonlijk met een planning van de verkoophoeveelheid. De werkelijke verkoopcijfers van de voorgaande periode kunnen als basis voor toekomstige planning worden gebruikt.  In globale afzet- en productieplanning zorgt u ervoor dat de productie in overeenstemming blijft met de verkoop, zodat u het productieplan gelijk kunt laten lopen met de verkoop. De planningsgegevens worden overgeboekt van globale afzet- en productieplanning vraagbeheer. Vraagbeheer genereert onafhankelijke behoeften die gebruikt worden voor de latere materiaalbehoefteplanningsrun (MRP-run).  Bij de materiaalbehoefteplanning wordt de stuklijst voor de bovenste materiaalbehoefte geëxplodeerd en wordt de productie gepland tot op verworvencomponentniveau. MRP resulteert in planorders die worden gegenereerd voor het artikel dat geproduceerd moet worden.  Als onvoldoende magazijnvoorraad beschikbaar is, worden voor de benodigde grondstoffen aanvragen tot bestellen gecreëerd. Wanneer de order wordt gecreëerd, worden de normkosten berekend voor de orderseriegrootte (voorcalculatie).  Tijdens het productieproces worden de ontstane kosten op de order geactualiseerd, zodat u op elk ogenblik de normkosten en werkelijke kosten kunt volgen.  Op de order worden activiteiten voor periodeafsluiting toegepast. Deze omvatten berekening van goederen in bewerking en afwijkingsbepaling.  Hierna worden de goederen in bewerking afgerekend naar de financiële boekhouding en productieafwijkingen worden afgerekend naar beheer en financiële boekhouding.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie Productie Gebeu-rtenis Vestigi ng Con- troller Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181) Materiaalbehoefte- planning op vestigingsniveau & voorraad- /behoeftelijst evalueren Begin van de plannings- cyclus Aanvraag tot bestellen MRP List Voorraad @ standaard- kosten Productie Planner Periodieke planrevisie Productieorde r vrijgeven Capaciteitsaf- stemming Artikelbeschik -baarstelling voor planorders Montageactiviteiten bevestigen / Definitieve bevestiging Ontvangst halffabricaten Goederen- afgifte / Backflush Capaciteit bijwerken Goederen- ontvangstbon Picklijst Afdrukken order Plan- orders Capaci- teitsaf- stemming O.k.? Artikel beschik -baar? Inko- per Magazijn medewer ker Goederen- ontvangstbon Inkoop van voorraad- artikelen met kwaliteits- beheer (127) Inkoop & Verbruik van consignatie- voorraad (139) Strategische Planner Geplande onafhankelijke behoeften creëren Converteren van planorder naar productieorder Voorraadver- bruik @ standaard- kosten Verwerving zonder kwaliteits- beheer (130) Gereedproduc t-ontvangst MM- loonbewerkin g (138) PP- loonbewerking (uitbesteding) (150) Nee Ja Nee Ja Logistieke planning (144) 1

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie Productie- leider 1 Bewerkingenlijst controleren Gebeu-rtenis

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 Converteren Gepland Order Afhankelijke beh. Reserveringen Magazijn Material behoefte Planning Materiaalbehoefteplanning - MRP Geplande onafh. behoeften Productie order

9 ©2013 SAP AG. All rights reserved.9 Alternatieve planningstrategieën voor gereed product StrategieNettobehoefteplanning (10) Planning met eindmontage (40) Klantbehoeften aan productie doorgegeven NeeJa Dit betekent...... dat klantorders de productie niet beïnvloeden... dat klantorders die geplande onafhankelijke behoeften overschrijden, de productie kunnen beïnvloeden... dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat, een vlotte productie te garanderen... dat de belangrijkste factor hier de mogelijkheid is om snel te beantwoorden aan de vraag van de klant Geplande onafhankelijke behoeften toegewezen en beperkt tijdens orderafhandeling NeeJa Geplande onafhankelijke behoeften beperkt bij goederenafgifte voor levering JaNee

10 ©2013 SAP AG. All rights reserved.10 Work Center Werkplek: montage Routing s Kosten- calculatie Planning en capaciteit 1010,- 2150,- 3160,- Voorstelwaarden Routings Calculatie- gegevens Planningsgeg. Capaciteitsgeg.

11 ©2013 SAP AG. All rights reserved.11 Routingwerkplek/-bewerking Routingkop Bewerking 10: Eindmontage Artikelcomponenten Work center Besturingscode Standaardwaarden Prestatiesoorten Beschrijving....

12 ©2013 SAP AG. All rights reserved.12 Individuele conversie Geplande orders Productie- orders Collective Conversion Planorderconversie Productie- order Geplande orders

13 ©2013 SAP AG. All rights reserved.13 Ordertype opgeven Orderpositie definiëren Routing kopiëren Doorlooptijdindeling Stuklijst kopiëren Optionele wijzigingen Productieorder opslaan Vrijdag 25 januari 2008 Dinsdag juli 15 2008BehoefteplanningBehoefteplanningHandmatigHandmatig Beschikbaarheidscontrole AutomatischAutomatisch Optioneel (customizing) Productieordercreatie

14 ©2013 SAP AG. All rights reserved.14 Bestelvoorst el (planorder) Order creëren Beschikbaarheid s- controle Ordervrijgave en chargebepaling voor componenten OrderafrekeningOrderkop Bedrijfsresultaat Componenten Kosten 20 50 100 Artikelafname Goederen- ontvangst Productieorderafhandeling Productieorder Terugmeldingen

15 ©2013 SAP AG. All rights reserved.15 Artikel Goederenbeweging Artikeldocument Financiële administratie document Magazijn Bewerking Art.comp. Prod.- order Kosten  Voorraadhoeveelheden actualiseren  Voorraadwaarden actualiseren  Artikelen kunnen chargeverplichting hebben Goederenbeweging

16 ©2013 SAP AG. All rights reserved.16 Goederenafgifte boeken Artikel- document Boekh.- document Goederenafgifte  Voorraadhoeveelheden actualiseren  Voorraadwaarden actualiseren  Reserveringen verminderen  Werkelijke kosten berekenen en order actualiseren

17 ©2013 SAP AG. All rights reserved.17 Orderbevestiging...... Handmatig invoeren Productieorderbevestigingen Productie- order Bewerking 0010 Bewerking 0020 Bewerking 0030 Bewerking....

18 ©2013 SAP AG. All rights reserved.18 Calculatievariant Geplande/werkelijke kosten weergeven Kostensoorten Kostenspecificatie Kostenopbouw Geplande kosten Material kosten Kosten voor uit- verwerving Productiekosten Material overhead kosten Productieoverhead kosten Kosten voor uit- besteding Kostensoorten : : Fasen Alg. bewerkingswaarden Standaard waarden Besturingscode “costing indicator” Resources Formulecode voor calculatie Cost center Activiteittype Formuleconstanten Kostencalculatie- verslag Code. "Rel. voor calculatie" Prijs Material componenten Order type / Vestiging Productieorder - Voorcalculatie

19 ©2013 SAP AG. All rights reserved.19 Kosten van productieorder Overheadberekeningen - Werkplek - Standaardwaarde - Hoeveelheden - Prestatiesoorten - Formules - Prestatiesoorten Bewerking Kosten van eigen prestatiesMateriaalkosten Kosten van productieorder - Hoeveelheden - Prijzen Work centerCost center Material componenten - Perioden Prestatiekosten

20 ©2013 SAP AG. All rights reserved.20 Order status (Voorlopig) vrijgegevenGedeeltelijk geleverdAfgeleverd of technisch afgesloten Afwijkingen Levering waarde Werkelijke kosten WIP tegen Werkelijke kosten = WIP tegen Werkelijke kosten = - Levering waarde = - PREL REL PDLV DLV TECO WIP en afwijkingsbepaling bij kostendrageradministratie op seriebasis Werkelijke kosten

21 ©2013 SAP AG. All rights reserved.21 Material 600 Productkostenplanning Seriegrootte 1 st CO-PC Productieorder Art. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Material productie- toeslag GO Afwijkingen Wrk. kosten CO- PC Artikelstamgegevens Standaardprijs = 2000 Doelversie 0 Prijs 150 Hoev. 150 Structuur 100 Uitval 0 Seriegrootte 0 Productie 1100 Toeslag 300 MagazijnPrijsverschil Financiële boekhouding 2000400 Afrekening FI CO- PA Orderafrekening (voorbeeld)

22 ©2013 SAP AG. All rights reserved.22 © 2013 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Productie op voorraad – discrete productie SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google