De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 februari 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. G.P.M. van der Linden Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 februari 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. G.P.M. van der Linden Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 februari 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. G.P.M. van der Linden Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek

3 Welkom Gezang 320: 1, 3, 4 Stil gebed, votum en groet Psalm 84: 1, 2 Gebed Schriftlezingen: Psalm 124 Openbaring 1: 1-18

4 Psalm 124: 1, 3, 4 Verkondiging: De eredienst, een echte ontmoeting Psalm 65: 1, 2 Gebed Collectes Ev. Liedbundel 279: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gezang 430: 4, 6 Zegen

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Gezang 320: 1, 3, 4 1. Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

7 Zingende Gezegend 185 Gezang 320: 1, 3, 4 3. God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

8 Zingende Gezegend 185 Gezang 320: 1, 3, 4 4. De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

9 Stil gebed Bemoediging en groet

10 1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, H EER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. Psalm 84: 1, 2

11 2. Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof. Psalm 84: 1, 2

12 Gebed

13 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Psalm 124 Openbaring 1: 1-18 Schriftlezingen

14 Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, – Israël, blijf het herhalen – 2 was de HEER niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden, 3 ze hadden ons levend verslonden, zo hevig was hun woede. 4 Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld, Psalm 124

15 5 wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water. 6 Geprezen de HEER, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden: 7 wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen. 8 Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124

16 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Openbaring 1: 1-18

17 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser Openbaring 1: 1-18

18 over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde Openbaring 1: 1-18

19 zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in Openbaring 1: 1-18

20 vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en Openbaring 1: 1-18

21 had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Openbaring 1: 1-18

22 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Openbaring 1: 1-18

23 Zingende Gezegend 185 Psalm 124: 1, 3, 4 1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: Indien de H EER niet bij ons was geweest, toen vijandschap rondom was opgestaan, indien de H EER niet bij ons was geweest, Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

24 Zingende Gezegend 185 Psalm 124: 1, 3, 4 3. Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. De vogelaar, die ons geen vrede liet, wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

25 Zingende Gezegend 185 Psalm 124: 1, 3, 4 4. Die onze boeien slaakt, het is de H EER. Die voor de vrijheid waakt, het is de H EER. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de H EER, die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

26 Verkondiging De eredienst, een echte ontmoeting

27 De eredienst een echte ontmoeting God  Zijn gemeente Groet Wet Schriftlezing Verkondiging Zegen Lied van aanbidding Persoonlijk gebed Votum Lied naar de tijd Lied als antwoord Gebed Lied bij Schriftlezing Lied als antwoord Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Danklied

28 Votum Onze hulp en onze verwachting is van de HERE, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. (Ps. 124) Die trouw blijft tot in eeuwigheid (Ps. 146) en Die nooit loslaat wat Zijn Goddelijke Hand begon. (Ps. 138) Votum (Latijn) 1. Plechtige verklaring. 2. Je toewijden aan. 3. Wens, verlangen.

29 Groet 1 Timotheüs 1:2 … barmhartigheid, genade en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here… in de gemeenschap met de Heilige Geest. (Zie ook 2 Cor. 1:3)

30 Groet Openbaring 1:4,5 barmhartigheid, genade en vrede van Hem die is en die was en die komt en van de zeven Geesten die voor de troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde.

31 Zingende Gezegend 185 Psalm 65: 1, 2 1. De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

32 Zingende Gezegend 185 Psalm 65: 1, 2 2. Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

33 Gebed

34 We staan onze gaven af voor: 1.Diaconie 2.Kerk Collectes

35 1. Wij blijven geloven, dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. Ev. Liedbundel 279: 1, 2

36 2. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. Ev. Liedbundel 279: 1, 2

37 Geloofsbelijdenis

38 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

39 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

40 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

41 4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, ik zocht U wel, maar vond U niet, ik ging verblind het duister tegen, ik minde wat de wereld biedt. Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, dat ik U heb herkend. Gezang 430: 4, 6

42 6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal; houd Gij mijn voeten op uw wegen, dan brengen zij mij niet ten val. O licht, dat op mijn leven viel, verlicht mij lijf en ziel. Gezang 430: 4, 6

43 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

44 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 15 februari 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. G.P.M. van der Linden Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google