De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagochtend 7 april 2013 Gezang 328 : 1, 3 Psalm 33 : 2, 7 Psalm 119 : 12 Gezang 87 : 1, 4, 5 Gezang 182 : 1, 6 Psalm 33 : 8 Galaten 2 : 11-21.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagochtend 7 april 2013 Gezang 328 : 1, 3 Psalm 33 : 2, 7 Psalm 119 : 12 Gezang 87 : 1, 4, 5 Gezang 182 : 1, 6 Psalm 33 : 8 Galaten 2 : 11-21."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagochtend 7 april 2013 Gezang 328 : 1, 3 Psalm 33 : 2, 7 Psalm 119 : 12 Gezang 87 : 1, 4, 5 Gezang 182 : 1, 6 Psalm 33 : 8 Galaten 2 : 11-21

2 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger: Ds. D. Visser
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen Intro

3 Sing in 1. Samen in de naam van Jezus 2. Mijn Jezus ik hou van U 3. Wat een vriend, wat een vriend… 4. Er is geen Vriend zo trouw als Jezus

4 1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

5 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

6 Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

7 Sing in 1. Samen in de naam van Jezus 2. Mijn Jezus ik hou van U 3. Wat een vriend, wat een vriend… 4. Er is geen Vriend zo trouw als Jezus

8 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

9 Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

10 Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

11 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal ‘k zingen voor U: ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Maar nooit zoveel als nu!

12 Sing in 1. Samen in de naam van Jezus 2. Mijn Jezus ik hou van U 3. Wat een vriend, wat een vriend… 4. Er is geen Vriend zo trouw als Jezus

13 3. Wat een Vriend (kinderlied)
Wat een Vriend, wat een Vriend, want Hij droeg de straf die ik had verdiend. Hij nam van mij af alle schuld. Hij maakte mij vrij.

14 Wat een Held, wat een Held, want Hij droeg het kruis, dat ons nu vertelt: Je bent welkom thuis bij de Heer. Hij maakte mij blij.

15 Hij heeft dwars door de dood het leven gebracht, en ik weet:
Wat een God, wat een God, die zo aan ons dacht. Hij heeft dwars door de dood het leven gebracht, en ik weet: Er is niemand als Hij Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij blij

16 Sing in 1. Samen in de naam van Jezus 2. Mijn Jezus ik hou van U 3. Wat een vriend, wat een vriend… 4. Er is geen Vriend zo trouw als Jezus

17 4. Er is geen Vriend zou trouw als Jezus
Er is geen vriend zo trouw als Jezus, nee niet één, nee niet één. Jezus alleen kan ons hart genezen. Hij alleen, Hij alleen.

18 Nooit is ons zoveel troost gegeven,
zoveel liefde heeft Hij alleen. Er is geen vriend zo trouw als Jezus, nee niet één, nee niet één.

19 Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,
nee niet één, nee niet één. Geen donk’re nacht kan ons van Hem scheiden,

20 Jezus kent onze strijd en zorgen,
leidt ons steeds door de dalen heen. Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, nee niet één, nee niet één.

21 Nooit is ons zoveel troost gegeven,
zoveel liefde heeft Hij alleen. Er is geen vriend zo trouw als Jezus, nee niet één, nee niet één.

22 Welkom en mededelingen

23 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort
Gezang 328 : 1, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

24 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
Gezang 328 : 1, 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

25 Stil gebed, votum, groet

26 Psalm 33 : 2, 7 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde / overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.

27 Psalm 33 : 2, 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

28 10 geboden

29 Psalm 119 : 12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

30 Gebed

31 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: Galaten 2 : 11 - 21

32 Galaten 2 : (NBV) 11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. 13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij.

33 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’

34 15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.

35 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:

36 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij
20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

37 Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot;
Gezang 87 : 1, 4, 5 Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot; want wij zijn voor de zonde dood en wat God zelf heeft afgeschreven zal niet herleven.

38 Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf.
Gezang 87 : 1, 4, 5 Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf. Wij zijn ontslagen van de straf en God wil zich weer tot ons wenden als zijn gekenden.

39 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht,
Gezang 87 : 1, 4, 5 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

40 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Het gaat over “bidden roept je naar God” Handelingen 9 : 10-19a

41 Verkondiging

42 Gezang 182 : 1, 6 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

43 Gezang 182 : 1, 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

44 Gebeden

45 De kinderen komen terug uit de bijbelklas Daarna zijn de collecten voor: 1 Diaconie 2 Kerk

46 Psalm 33 : 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

47 Zegen te beantwoorden met

48 U bent uitgenodigd om nu gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Vanmiddag om uur dienst met ds. A. C. van der Wekken alhier. De preek gaat dan over de verschijngen van Jezus na zijn opstanding


Download ppt "Zondagochtend 7 april 2013 Gezang 328 : 1, 3 Psalm 33 : 2, 7 Psalm 119 : 12 Gezang 87 : 1, 4, 5 Gezang 182 : 1, 6 Psalm 33 : 8 Galaten 2 : 11-21."

Verwante presentaties


Ads door Google