De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STIR Academy (Antwerpen) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatiesustainocratie duurzame menselijke vooruitgang (werkdocument) uitnodiging co-creatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STIR Academy (Antwerpen) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatiesustainocratie duurzame menselijke vooruitgang (werkdocument) uitnodiging co-creatie."— Transcript van de presentatie:

1 STIR Academy (Antwerpen) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatiesustainocratie duurzame menselijke vooruitgang (werkdocument) uitnodiging co-creatie

2 Inhoud 1.Missie 2.Concepten 1.Sociaal Marketingconcept 2.Thinking Twice Consult 3.Wie is Sancho? 3.Andere concepten 4.Co-creatieve vacatures 5.Mutua Fides STIR Academy AcademySTIR

3 Missie STIR Academy is een denk- en doetank die de noodzaak tot sociale innovatie volwaardig (h)erkent, dit is de eerste stap naar herstel en harmonisatie. Met dit document nodigen we uit tot dialoog en co-creatieve samenwerking, onze doelstelling is ‘duurzame menselijke vooruitgang’. STIR Academy werkt zowel participerend als initiërend, als referentiepunt stellen we ons een visionair doel dat richting geeft aan ons denken en handelen. Het visionaire doel benoemen we als ‘SUSTAINOCRATIE’, beter gekend onder de term ‘sociaal duurzame samenleving’. Sustainocratie is de samenvoeging van ‘sustainable’ en ‘democracy’, een nieuwe democratie waarbinnen mens en milieu centraal staan. Het doel is duidelijk, co-creatie en netwerking zijn hierin belangrijk, net zoals het vinden van innovatieve concepten die de weg naar het hernieuwde maatschappelijke doel vergemakkelijken. STIR Academy is geen normale school of klaslokaal, we beschouwen het leven als een leerschool, een proces van vallen en opstaan waarin we het ‘redelijke evenwicht’ trachten te realiseren, onderhouden en/of herstellen wanneer nodig. STIR Academy nodigt uit tot participatie, procesfilosofie vormt de grondslag, denken in functie van het doel fundamenteel. STIR Academy is niet noodzakelijk een juridische entiteit maar elkeen die binnen een maatschappelijke context nadenkt over problemen met respect voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, een zaak van mensenrechten in een wereld die continu in verandering is.

4 heden ‘Sustainocratie’ Sustainable Democracy duurzame menselijke vooruitgang ‘Sustainocratie’ Sustainable Democracy duurzame menselijke vooruitgang toekomstbeeld toepassing 2 5 overkoepelende waarheden wetenschappelijk verzoenend systemen ratio neutraal objectief … overkoepelende waarheden wetenschappelijk verzoenend systemen ratio neutraal objectief … remedies innovatie alternatieven concepten remedies innovatie alternatieven concepten 4 obstakels problemen obstakels problemen heden Kennis Verbeeldingskracht Procesdenken Non-conformisme Opportunisme Innovatie & creativiteit Verantwoordelijkheidszin Visionair Realiteitszin Ethiek … Kennis Verbeeldingskracht Procesdenken Non-conformisme Opportunisme Innovatie & creativiteit Verantwoordelijkheidszin Visionair Realiteitszin Ethiek … 1 psyche denkkaders modus operandi doelstelling conditionering subjectief emotie ‘vastgeroestheid’ … psyche denkkaders modus operandi doelstelling conditionering subjectief emotie ‘vastgeroestheid’ … communicatiekloof kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie communicatiekloof kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie 3 randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid Missie in beeld STIRAcademySTIRAcademy

5 STIR Academy AcademySTIR Concepten Sociaal Marketingconcept TT Consult WieIs Sancho? Sancho? Introductie Sociaal Marketingconcept Thinking Twice Consult Monetaire Reset Wie is Sancho? …. uitnodiging tot participatie

6 STIR Academy AcademySTIR Sociaal Marketingconcept Gezien de economische crisis is het voor sociale organisaties niet steeds eenvoudig om fondsen te verwerven, met dit 'sociaal marketingconcept‘ willen we diverse actoren bundelen volgens het WIN-WIN principe. Tegelijkertijd willen we ‘sociaal ondernemen’ meer bekendheid geven, net zoals educatieve elementen in het concept genesteld zitten. Met het concept dragen we ons ‘steentje’ bij tot het installeren van een sociaal duurzame samenleving, een kwestie van normen en waarden, een kwestie van ethiek en bewustwording. Het concept biedt een breed platform, inkomsten worden centraal verzameld waarna via democratische weg gelden worden toebedeeld, dit alles gebeurt in een 'open source' omgeving. Dit sociale marketingconcept doet beroep op reeds bestaande mechanismen en voegt er een extra dimensie aan toe. Het idee is eenvoudig, middels ‘sociaal geld’ verbinden we diverse actoren waardoor continu geld gegenereerd wordt voor sociale projecten. De verschillende actoren zijn (1) het bedrijfsleven, (2) consumenten, (3) overheden en (4) diverse sociale organisaties/partners. Onder de juiste omstandigheden kan het concept werkgelegenheid scheppen voor de doelgroep, in algemene zin de ‘minderbedeelden’ genoemd. Het concept is makkelijk kopieerbaar, het biedt continuïteit ter bevordering van meer sociale cohesie, het werkt kruisbestuivend en gebaseerd op wederkerigheid, een kwestie van menselijke keuzes.

7 The Giving Pledge Melinda & Bill Gates (inspiratiebron) http://givingpledge.org/

8 STIR Academy succes versnelde welvaartsopbouw (gezonde concurrentie) succes versnelde welvaartsopbouw (gezonde concurrentie) 4 bewustwording filantropie (the giving pledge) bewustwording filantropie (the giving pledge) Context(mondiaal) sociale economie sociale economie neveneffect inkomenskloof economische cycli follow the money continu inflatoir valutaoorlog wilde speculatie monetaire tekorten besparingen concurrentiestrijd roofbouw ….. neveneffect inkomenskloof economische cycli follow the money continu inflatoir valutaoorlog wilde speculatie monetaire tekorten besparingen concurrentiestrijd roofbouw ….. neutralisator sociaal marketingconcept neutralisator sociaal marketingconcept 7 10 goed (vrucht) kwaad (pathologie) herstel & synchronisatie (redelijke evenwicht) zelfde doelstelling andere methode transformatie modus operandi zelfde doelstelling andere methode transformatie modus operandi co-creatie 10 3 2 8 5 attractorS€ sociaal geld attractorS€ creatie welvaart & welzijn creatie welvaart & welzijn traditionele economie traditionele economie spanningsveld 6 1 9 attractor = monetaire winst attractor = monetaire winst 9 10

9 STIR Academy AcademySTIR ondernemerondernemer Concept in beeld (I) (alle bedragen zijn conceptueel) consumentconsument S€(+5%) €€ WISSELKANTOOR S€ € (-5%) S€ S€ winkelverkoopwinkelverkoop S€ Mise en Place Mise WINWINWINWIN basis concept conceptbasis Co creatie 1 3 4 4 5 2

10 STIR Academy AcademySTIR Thinking Twice Consult TT Consult is een sociale onderneming die alle competenties van haar leden inzet in functie van haar doelstelling. Dit wil zeggen dat we anderen trachten te helpen waar dat kan, dit doen we op een manier die heel variërend kan zijn. Ons doel is niet uw werk over te nemen maar kennis te delen opdat we er samen sterker van worden, een 'sterker' dat vooral gewonnen wordt uit co-creatieve samenwerkingsverbanden. Ieder van ons beschikt over talenten, kennis en ideeën, we voegen deze samen in functie van 'duurzame menselijke vooruitgang'. We werken op basis van vertrouwen, geen bolwerk aan regels en contracten, we stellen ons eerst vragen over de 'zin' alvorens de weg kwijt te spelen in een labyrint van complexiteiten. Op deze manier besparen we heel wat tijd, eenvoud, transparantie en preventie zijn dan ook typerend voor TT Consult. doe minder bereik meer samen werkt beter

11 ondernemerondernemer personeelpartnerspersoneelpartners interactieinteractie Methode in beeld (brainstorm) klantenklanten audit systemen synchronisatie systemen (in & extern) interface (operationeel) implementatie ‘quick wins’ business proces re-engineering preventie value added services klantenbinding uitbreiding klantenpotentieel … STIR Academy AcademySTIR CocreatieCocreatie

12 Wie is Sancho? Het verhaal van Don Quichote kennen we wellicht allemaal, wat we hier van weten is dat hij tegen windmolens vocht. Tenminste, zo staat het in onze psyche gebrand maar weten we ook nog wie Sancho was? In dit spel gaan we op zoek naar 'nuchterheid' aan de hand van een aantal denkoefeningen, speel gratis de 'absurde held' en gebruik uw verbeeldingskracht om van deze wereld een paradijs te maken. Met ‘Wie is Sancho?’ trachten we spelenderwijs meer bekendheid te geven aan sociaal innovatieve ideeën, net zoals we u uitnodigen om er een aantal te bedenken. En zo wikipedia daar is, is er procesdenken … Procesfilosofie, of procesdenken, is een stroming die de laatste dertig jaar opgang maakt binnen de geesteswetenschappen en er in bestaat dat alles opgevat wordt als een continu gebeuren of proces. Het procesdenken is een dynamische denkrichting die veel klassieke en gestabiliseerde ideeën in een nieuw en ander licht plaatst. Het heeft een nieuw licht geworpen op tal van zaken, toch is het geen nieuwlichterij zonder basis, het wil gegrondvest zijn op degelijke fundamenten. STIR Academy AcademySTIR

13 Hoe werkt het? Om de ‘samenhang der dingen’ te accentueren kan u het spel beschouwen als een soort van legpuzzel, oefeningen staan rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met elkaar. In sommige gevallen zal de samenhang niet onmiddellijk duidelijk zijn, dit wordt misschien pas veel later duidelijk. Al spelende trachten we deze verbanden te vinden, we helpen elkaar door het delen van kennis en verworven inzichten. Alvast een praktisch voorbeeld … demo-shoppen herbereken het BNP de lege kluis de verkeerswissel links en/of rechts het rekenblad het zeepconcept zonder papieren het taalconflict ceteris paribus de ontdekking denkoefeningen Vanuit een procesfilosofische visie hangt alles met elkaar samen, dit inclusief het meningsconflict dat hierover kan/mag bestaan. In het spel wordt het kunst om deze conflicten te overstijgen opdat we er allen beter van worden. Met dit spel willen we vooral dialoog, onderzoek, ontwikkeling en co- creatie bekrachtigen, hiervoor kunnen we gebruik maken van een immense schat aan informatie.

14 STIR Academy AcademySTIR De lege kluis (praktisch voorbeeld) interpretatie-mening-gevolgtrekking?besluitvorming-neveneffecten? bereken de SROI Anno 2014 doet zich een vreemde situatie voor, er wordt geld uit het niets gecreëerd dat - tenzij als een getal op een virtuele bankrekening - niet 'echt' bestaat. Wanneer we dat geld in tastbare briefjes willen opvragen dan is het logisch dat zoiets niet kan, door het economische wantrouwen bestaat wel de vrees voor een zogeheten 'bankrun'. Een ‘bankrun’ wil zeggen dat iedereen tegelijkertijd z'n geld van de rekening wil halen, vaak uit angst en het streven naar meer zekerheid. De situatie is wat ze is en er stellen zich een aantal vragen, (1) hoe kunnen we dit probleem oplossen en (2) hoeveel tijd zou er vrij komen om nuttiger te besteden wanneer we dit probleem uit de wereld helpen? + neutraal (fysiek) geld ter waarde van 97% ter waarde van 97% + neutraal (fysiek) geld ter waarde van 97% ter waarde van 97% hedentoekomst

15 STIR Academy AcademySTIR Andere Concepten Sociaal Marketingconcept TT Consult WieIs Sancho? Sancho? andere concepten? wees welkom aan kaders is er nooit een gebrek uitnodiging tot participatie

16 Co-creatieve vacatures Conceptontwikkelaar(s) Sociale relatiebeheerder(s) Lobbyist(en) Innovatieve Projectleider(s) Onderwijzer(s)… al wie helpen wil om een sociaal duurzame samenleving te realiseren STIR Academy AcademySTIR

17 STIR STIR STIR Academy Antwerpen behoort tot het STIR Global Network, een open ruimte voor sustainocratische projecten waarbinnen ‘duurzame menselijke vooruitgang’ centraal staat. Voor al onze concepten zoeken we continu naar co-creatieve samenwerking. STIR Academy Antwerpen Werner Van Ginneken 00 32 (0) 498 50 46 24 stir.antwerpen@gmail.com www.stirantwerpen.wix.com/stir-academy Mutua Fides STIR Academy Global Jean-Paul Close global.stir@gmail.com www.globalstir.wix.com/international met dank voor uw aandacht


Download ppt "STIR Academy (Antwerpen) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatiesustainocratie duurzame menselijke vooruitgang (werkdocument) uitnodiging co-creatie."

Verwante presentaties


Ads door Google