De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID
Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING
Per provincie, Limburg 08/10 Vervolg : collectief of reeds deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Deelnemers: RVA-personeelsleden die interesse hebben om een nieuwe uitdaging binnen VDAB op te nemen. Programma : Verwelkoming door Hilde Baerten, provinciale directeur AMD Situering staatshervorming door Peggy Van Den Steen Structuur en missie binnen VDAB Dienstverlening Werken binnen departement WSE door Jef Van der Wee Werken binnen VDAB door Annemie Epding, provinciaal verantw. HRM Luc

3 Situering staatshervorming
Luc Situering staatshervorming

4 Staatshervorming situering Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden . Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden  expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen  voordeel binnen activering Luc

5 De 6de staatshervorming …
SITUERING Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering Doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie Luc

6 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Luc Overgangsperiode: de federale wetgeving/regelgeving blijft van kracht, uitgevoerd door de federale overheid in opdracht van de gewesten, al dan niet door personeel dat al onder de bevoegdheid van de gewesten valt

7 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Luc Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid

8 Alles draait rond integratie
2 Alles draait rond integratie

9 … van de maatregelen… Bemiddeling / begeleiding en controle / sanctionering in 1 organisatie en proces =biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod Voorstel voor aanpassing PWA maatregel : uit de visietekst VVSG-VDAB: toeleiding obv kwalitatieve ipv kwantitatieve factoren Ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus: uit de visietekst VVSG-VDAB: lokale verankering van PWA biedt heel wat voordelen; pwa is niet enkel een activeringsmaatregel maar omwille van de invulling van regionale vragen (regionale vacatures) is hij ook een belangrijk onderdeel van het regionaal maatschappelijk weefsel

10 … van de mensen en middelen…
Overstap naar VDAB met behoud van statuut en intekening in het organogram van VDAB (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse diensten & regio’s gebeuren

11 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

12 Het Vlaams regeerakkoord
Belangrijke punten We stippen aan : optrekken van de werkzaamheidsgraad tot 76% tegen 2020 afsluiten van een Banenpact met de sociale partners versterking van het activeringsbeleid door verhoogde inzet op maatwerk en competentiegerichte matching alle jongere werkzoekenden krijgen een aanbod op maat binnen de 4 maanden uitbreiding van de activering van oudere werkzoekenden tot 65 jaar opvolging en controle van de beschikbaarheid van de werklozen wordt aangescherpt beperking in het groot aantal doelgroepen ontwikkeling van 1 programma van tijdelijke werkervaring verbinden van verschillende instrumenten tot 1 stelsel combinatie van arbeids- en gezinstaken wordt gefaciliteerd ontwikkeling van 1 systeem van thematisch zorgverlof Luc

13 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - aantal Aantal vrijwilligers die naar Vlaanderen moeten overkomen

14 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - feiten De bevoegdheden en aantallen van medewerkers die zullen overkomen naar WSE of VDAB is nog niet volledig uitgeklaard. We zijn prioritair op zoek naar medewerkers die momenteel actief zijn in de materie of bevoegdheden die overgeheveld worden in het kader van de staatshervorming. Bij een onvoldoende of teveel aan geïnteresseerde kandidaten, worden er strikte afspraken opgevolgd . Statuut, anciënniteit en leeftijd bepalen de volgorde van wie voorrang krijgt of dient overgeheveld te worden.

15 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Welke mogelijkheden biedt VDAB ?  Momenteel is hierover nog geen 100% duidelijkheid. Na uitklaring beloven we wel duidelijke functiebeschrijvingen.

16 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Waar denken we zelf aan ? Jobs die gelinkt kunnen worden aan de operationele bevoegdheden die overkomen enerzijds en passen binnen de huidige VDAB-werking Jobs die de overheveling van medewerkers en bevoegdheden naar VDAB kan ondersteunen op de diverse niveaus. Meer concreet, medewerkers met : Juridische achtergrond Communicatie met klanten Financiële achtergrond IT-achtergrond (van databeheer tot app specialist) Technische (bouw) achtergrond

17 Wat betekent dit voor jou ?
vrijwilliger Gevolgen als vrijwilliger die kiest om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen VDAB : Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in de reguliere business van VDAB ofwel in de ondersteunende werking ! Indien u zich opgeeft als vrijwilliger worden concrete cases ten gepaste tijde persoonlijk met jou besproken. Luc

18 2. Structuur en missie VDAB
Luc 2. Structuur en missie VDAB

19 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)
VDAB ? Vdab binnen Vlaamse overheid De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen (binnenkort hervormd naar 11 beleidsdomeinen) VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

20 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989 Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: - arbeidsbemiddeling - competentieontwikkeling - loopbaandienstverlening - faciliteren van de arbeidsmarktwerking

21 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doestellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst : vijf strategische doelstellingen

22 Hoe zijn we georganiseerd ?
Organogram provincie LIMBURG

23 Structuur VDAB Werkwinkels Competentie centra Provinciale diensten
Directie / Stafdiensten Ondersteunende diensten

24 Lieve 3. Dienstverlening

25 Werkzoekenden activeren
Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten

26 Werkzoekenden activeren
VDAB heeft extra aandacht voor Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde screening) = doelgroepwerking

27 Werkzoekenden activeren
Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching

28 Loopbaandienstverlening
Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel - aanbod van loopbaancheques - mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques - Late openingsuren van 4 werkwinkels

29 Werkgeverswerking Aanbod - Vacatures registreren en bekendmaken - Vacaturesmatching - Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; - Werkgevers coachen bij de opvulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement

30 Organisatie Werkwinkels - Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid - Onder regisseursschap van VDAB en gemeente - Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra - Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures - Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland

31 Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht - Maatwerk - Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren

32 Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft - VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt - Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … - VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners

33 Strategische projecten 2014
Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming

34 Wat doen we ? Inhoudelijk Filmpje VDAB LImburg

35 Lieve 4. Werken bij WSE

36 Lieve 5. Werken bij VDAB

37 Wie werkt bij VDAB? Personeelsaantallen Lieve

38 Wie werkt bij VDAB? statuten Lieve Statuut Mannen Vrouwen Totaal
Statutair 540 1.770 2.310 Contractueel 235 1.015 1.250 Instructiepersoneel 626 514 1.140 1.401 3.299 4.700 Lieve

39 Wie werkt bij VDAB ? niveaus Lieve

40 VDAB Limburg statuten Statuut Mannen Vrouwen Totaal Statutair 60 244
304 Contractueel 24 132 156 Instructiepersoneel 93 67 160 177 443 620

41 CC-instructiepersoneel CC-technisch personeel
VDAB Limburg niveaus Niveau Mannen Vrouwen Totaal A 9 19 28 B 50 208 258 C 12 55 67 D 85 94 CC-leiding 5 14 CC-instructiepersoneel 83 71 154 CC-technisch personeel 177 443 620

42 Waar werken we ? Adressen WERKWINKELS Bampslaan 19, 3500 Hasselt
Markt 19, 3540 Herk-de-Stad Marktplein 9/20, 3550 Heusden-Zolder Guldensporenlaan 9, 3530 Houthalen-Helchteren Koolmijnlaan 32, 3580 Beringen Diesterstraat 24, 3980 Tessenderlo Sooi Willemsplein 1 bus 4, 3910 Neerpelt Hertog Janplein 1, 3920 Lommel Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden Maastrichtersteenweg 33, 3680 Maaseik Ter Rivierenwal 10, 3960 Bree Binnenhof 1, 3630 Maasmechelen Europalaan 37A, 3600 Genk Hospitaalstraat 13, 3740 Bilzen Pastorijstraat 7, 3620 Lanaken Stationslaan 12, 3700 Tongeren

43 Personeelsaspecten Wat is zeker ? Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen: -> Jaarlijks verlof opgebouwd tijdens het jaar van overdracht (bvb. overdracht op 1 juli): het niet opgenomen verlof van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen Lieve

44 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas 35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november Vormingsverlof Werkdag van 7u36 min  flexibele uurregeling Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand Onbetaald verlof Welzijnsbeleid (inclusief re-integratiebeleid) Evaluatie Lieve

45 Starten bij VDAB Wat mag je verwachten ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures Lieve + bespreken persoonlijke coaching / LBB /DM /…  kortom, we zijn een warme organisatie

46 VRAGEN ? Zie onderstaande websiteS FAQ NIEUWE INTERNETPAGINA   ADRES

47 Hoe verder ? E-mailadres
Praktisch adres Concrete vragen kan u op papier noteren en in de bus achteraan deponeren. Luc sluit de sessie af. Kaartje geven waar ze hun 3 belangrijkste vragen kunnen op noteren. Aanwezigheidslijst met contact adres laten invullen

48 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB

49 Bedankt


Download ppt "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google