De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

2 INFORMATIEVAARDIGHEDEN
BRONNEN Caroline Neckebroeck/Luk Gheysen

3 BRONNEN? Soorten bronnen? Waarom les over bronnen?

4 WETENSCHAPPELIJKE bronnen?
Inhoud? Vorm?

5 Wetenschappelijke bronnen?
Auteur(s)/redactie: specialisten in een vakgebied Uitgeverij (bv. Acco, Garant, Kluwer, Noordhoff,…) Peer review: toetsing door andere wetenschappers Inhoudsopgave, inleiding en besluit, abstract (samenvatting) Primaire informatie: nieuwe empirische gegevens gedetailleerde beschrijving van het onderzoek Grafieken, figuren en tabellen: bronnen? logische en systematische opbouw van de tekst: inleiding, samenvatting, methode, resultaten, discussie en conclusie bibliografie de nauwkeurigheid van bronvermeldingen in de tekst en in de bibliografie nagaan (cf. onderdeel refereren) vindplaats: stedelijke bibliotheek vs. vakbibliotheek (hogeschool- en universiteitsbibliotheken), wetenschappelijke databank die boeken en artikels uit vaktijdschriften ontsluit objectiviteit van bronnenmateriaal en taalgebruik (zakelijk, genuanceerd wetenschappelijk taalgebruik)

6 Bronnen Drie types Sociaal-wetenschappelijke bronnen
Juridische bronnen/beleidsdocumenten (overheid) Statistieken Gedrukte/analoge vs. digitale/elektronische bronnen Hoe opsporen? Hoe consulteren? Zoekheuristiek vindplaats

7 Sociaal-wetenschappelijke bronnen
Soorten? Hoe? Waar? Sociaal-wetenschappelijke bronnen

8 Overzicht boeken periodieken SW-bronnen Onderzoeks- literatuur
naslagwerken Grijze literatuur

9 Naslagwerken Encyclopedieën Wikipedia? Woordenboeken
databanken/e-bronnen Sociale kaart: overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel

10 Boeken Handboeken Readers of verzamelwerken boeken monografie

11 (hand-)boek titel auteurs uitgeverij

12 Redacteurs verzamel-werk
Titel bijdrage reader Auteurs bijdrage Titel Verzamel- werk

13 monografie

14 Periodieken Periodieken > artikels Kranten/dagbladen weekbladen
Wetenschappelijke Tijdschriften Populair wetenschappelijke tijdschriften

15 Periodieken BaSW Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid
Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk Ons Erfdeel Personeelsbeleid Sociale interventie (Journal of Social Intervention: theory and practice) Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement Tijdschrift voor de sociale sector Tijdschrift voor welzijnswerk Tijdschrift voor sociologie

16 Periodieken BaO Autisme Centraal
Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk Echo’s uit de gehandicaptenzorg Gedragstherapie Geron: tijdschrift voor ouder worden en maatschappij Gezinsbeleid in Vlaanderen Jeugd en Co Kind en adolescent Praktijk Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Nederlands tijdschrift voor zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Pedagogiek in Praktijk Magazine Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Vlaams tijdschrift voor Orthopedagogiek

17 Periodieken BaMV Algemeen: Panopticon (full-text), De Orde van de Dag, Justitiële Verkenningen Preventie: secondant (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid NL) Politie: Politiejournaal/Politieofficier, Magazine Federale Politie (Pol), Vigiles: tijdschrift voor politierecht Strafuitvoering: Fatik Welzijnswerk: Tijdschrift voor Welzijnswerk, Alert, Weliswaar, … Tijdschrift voor veiligheid (Full-text) Tijdschrift voor criminologie (Full-text) Private veiligheid Jongeren: Welwijs, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrecht

18 Periodieken BaTP Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie
Gedragstherapie Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Maandblad geestelijke volksgezondheid Nederlands tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Psyche Psychopraktijk Rehabilitatie: tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Tijdschrift Klinische Psychologie Tijdschrift voor Psychotherapie

19 Onderzoeksliteratuur
rapporten doctoraten Onderzoeks-literatuur Congressen/studiedagen

20 Eindwerken, papers, bachelorproeven
Grijze literatuur Niet uitgegeven/gepubliceerd Brochures, folders, Nieuwsbrieven,… Eindwerken, papers, bachelorproeven Grijze literatuur syllabus

21 SW-bronnen: opzoeken Via website bibliotheek VIVES, campus Kortrijk
Via toledo

22 Sociaal-Wetenschappelijke bronnen: opzoeken

23 SW bronnen: opzoeken catalogus LIMO Collectie bibliotheken K.U. Leuven
Gedrukte/fysieke bronnen  bibliotheek Elektronische/digitale bronnen  fulltext online Types: boeken, tijdschriftartikels, eindwerken, onderzoeksrapporten (lirias), audiovisueel materiaal, … E-bronnen/databanken MET login Sociale kaart Springer e-books: Engelstalig, Nederlandstalig Springer e-journals (wetenschappelijke Tijdschriftartikels) Academic, Web of science, …: Engelstalige wet.tijdschriftartikels

24 SW bronnen: opzoeken E-bronnen/databanken met login
De meeste zijn doorzoekbaar via LIMO MAAR!!!! Off-campus: inloggen met login en wachtwoord Go Press Academic: krantenartikels Registreren!!! Niet doorzoekbaar via LIMO E-bronnen zonder login Google books, google scholar Sage publicaties: wetenschappelijke boeken/tijdschriftartikels

25 Soorten? Hoe? Waar? Juridische bronnen

26 Rechtsleer (boeken/TS)
Juridische bronnen regelgeving rechtspraak Juridische bronnen Rechtsleer (boeken/TS)

27 Juridische bronnen: regelgeving
Wetten, decreten, ordonnanties, KB, MB, Internationale verdragen CAO, omzendbrieven regelgeving Parlementaire documenten

28 Juridische bronnen: regelgeving opzoeken
Belgisch Staatsblad (databank wetgevingsindex) en justel (databank wetgevingsindex + databank geconsolideerde wetgeving) Juriwel: de Vlaamse welzijns,- gezondheids- en gezinsregelgeving Overzicht Belgielex (kruispuntbank wetgeving) Overzicht van wetgeving/parlementaire voorbereiding/rechtspraak Rechtslinks

29 Juridische bronnen: regelgeving opzoeken
Federale overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken Domeinen: veiligheid en preventie (politionele veiligheid, private veiligheid, integrale veiligheid), civiele veiligheid, crisiscentrum, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen FOD Mobiliteit en vervoer Verkeersveiligheid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding, welzijn en diversiteit op het werk FOD Sociale zekerheid alle wetgeving die bijdraagt tot een betere sociale bescherming van de burgers, sociale rechten, rechtvaardig en doeltreffend solidariteitssysteem

30 Juridische bronnen: regelgeving opzoeken
Federale overheidsdiensten FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Gezondheidszorg FOD justitie Gevangenissen, justitiehuizen, veiligheid en criminaliteit, bemiddeling, strafrechtelijke uitspraken en gevolgen Programmatorische overheidsdiensten POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie beleid voor maatschappelijke integratie

31 Juridische bronnen: regelgeving opzoeken
Regionale overheidsdiensten Regionale overheid Vlaanderen Gezin, welzijn en gezondheid Cultuur, sport en vrije tijd (jeugd) Economie en werk onderwijs Lokale overheidsdiensten VVSG Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's, nieuws, publicaties en projecten Sociaal beleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheid

32 Juridische bronnen: parlementaire documenten
Parlementaire voorbereiding Federaal parlement Kamer Senaat Overzicht: Belgielex

33 Soorten? Hoe? Waar? Statistische bronnen

34 Statistische bronnen Kwantitatieve gegevens (cijfermateriaal)
Ruwe data (primaire bron) Bewerkte data (secundaire bron) Geen onsluitingsmiddelen Cijfers zoeken = weten waar deze zich bevinden!

35 Statistische bronnen Lokale statistieken Regionale statistieken
Federale statistieken

36 Statistische bronnen: lokale statistieken
cultuur arbeidsmarkt demografie Lokale statistieken onderwijs mobiliteit wonen Welzijn en kansarmoede

37 Statistische bronnen: regionale statistieken
jongeren Studiedienst Vlaamse Regering regionale statistieken gezondheid Personen met een handicap

38 Federale statistieken
Statistics Belgium Federale overheidsdiensten Jongeren NICC JOP Federale statistieken justitie politie

39 Bronnen: cursusmateriaal
Vademecum bronnen PPT bij vademecum Via


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck"

Verwante presentaties


Ads door Google