De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

2 INFORMATIEVAARDIGHEDEN BRONNEN Caroline Neckebroeck/Luk Gheysen

3 Soorten bronnen? Waarom les over bronnen? BRONNEN?

4 Inhoud? Vorm? WETENSCHAPPELIJKE bronnen?

5 Auteur(s)/redactie: specialisten in een vakgebied Uitgeverij (bv. Acco, Garant, Kluwer, Noordhoff,…) Peer review: toetsing door andere wetenschappers Inhoudsopgave, inleiding en besluit, abstract (samenvatting) Primaire informatie: nieuwe empirische gegevens – gedetailleerde beschrijving van het onderzoek Grafieken, figuren en tabellen: bronnen? logische en systematische opbouw van de tekst: inleiding, samenvatting, methode, resultaten, discussie en conclusie bibliografie de nauwkeurigheid van bronvermeldingen in de tekst en in de bibliografie nagaan (cf. onderdeel refereren) vindplaats: stedelijke bibliotheek vs. vakbibliotheek (hogeschool- en universiteitsbibliotheken), wetenschappelijke databank die boeken en artikels uit vaktijdschriften ontsluit objectiviteit van bronnenmateriaal en taalgebruik (zakelijk, genuanceerd wetenschappelijk taalgebruik) Wetenschappelijke bronnen?

6 Drie types – Sociaal-wetenschappelijke bronnen – Juridische bronnen/beleidsdocumenten (overheid) – Statistieken Gedrukte/analoge vs. digitale/elektronische bronnen Hoe opsporen? Hoe consulteren? – Zoekheuristiek – vindplaats Bronnen

7 SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

8 Overzicht SW-bronnen boeken periodieken naslagwerken Grijze literatuur Onderzoeks- literatuur Onderzoeks- literatuur

9 Encyclopedieën – Wikipedia? Woordenboeken databanken/e-bronnen – Sociale kaart: overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel Sociale kaart Naslagwerken

10 Boeken boeken Handboeken Readers of verzamelwerken Readers of verzamelwerken monografie

11 titel auteurs (hand-)boek uitgeverij

12 Auteurs bijdrage Redacteurs verzamel- werk Titel bijdrage Titel Verzamel- werk reader

13 monografie

14 Periodieken Periodieken > artikels periodieken Kranten/dagbladen weekbladen Wetenschappelijke Tijdschriften Populair wetenschappelijke tijdschriften Populair wetenschappelijke tijdschriften

15 Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk Ons Erfdeel Personeelsbeleid Sociale interventie (Journal of Social Intervention: theory and practice) Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement Tijdschrift voor de sociale sector Tijdschrift voor welzijnswerk Tijdschrift voor sociologie … Periodieken BaSW

16 Autisme Centraal Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk Echo’s uit de gehandicaptenzorg Gedragstherapie Geron: tijdschrift voor ouder worden en maatschappij Gezinsbeleid in Vlaanderen Jeugd en Co Kind en adolescent Praktijk Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Nederlands tijdschrift voor zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Pedagogiek in Praktijk Magazine Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Vlaams tijdschrift voor Orthopedagogiek … Periodieken BaO

17 Algemeen: Panopticon (full-text), De Orde van de Dag, Justitiële Verkenningen Preventie: secondant (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid NL) Politie: Politiejournaal/Politieofficier, Magazine Federale Politie (Pol), Vigiles: tijdschrift voor politierecht Strafuitvoering: Fatik Welzijnswerk: Tijdschrift voor Welzijnswerk, Alert, Weliswaar, … Tijdschrift voor veiligheid (Full-text) Tijdschrift voor criminologie (Full-text) Private veiligheid Jongeren: Welwijs, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrecht Periodieken BaMV

18 Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie Gedragstherapie Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Maandblad geestelijke volksgezondheid Nederlands tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Psyche Psychopraktijk Rehabilitatie: tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Tijdschrift Klinische Psychologie Tijdschrift voor Psychotherapie Periodieken BaTP

19 Onderzoeksliteratuur Onderzoeks- literatuur rapporten doctoraten Congressen/studiedagen

20 Niet uitgegeven/gepubliceerd Grijze literatuur Brochures, folders, Nieuwsbrieven,… Brochures, folders, Nieuwsbrieven,… Eindwerken, papers, bachelorproeven syllabus … …

21 Via website bibliotheek VIVES, campus Kortrijkwebsite bibliotheek VIVES – Via toledo SW-bronnen: opzoeken

22 Sociaal-Wetenschappelijke bronnen: opzoeken

23 catalogus LIMO – Collectie bibliotheken K.U. Leuven – Gedrukte/fysieke bronnen  bibliotheek – Elektronische/digitale bronnen  fulltext online – Types: boeken, tijdschriftartikels, eindwerken, onderzoeksrapporten (lirias), audiovisueel materiaal, … E-bronnen/databanken MET login – Sociale kaart – Springer e-books: Engelstalig, Nederlandstalig – Springer e-journals (wetenschappelijke Tijdschriftartikels) – Academic, Web of science, …: Engelstalige wet.tijdschriftartikels – … SW bronnen: opzoeken

24 E-bronnen/databanken met login – De meeste zijn doorzoekbaar via LIMO MAAR!!!! Off-campus: inloggen met login en wachtwoord – Go Press Academic: krantenartikels Registreren!!! Niet doorzoekbaar via LIMO E-bronnen zonder login – Google books, google scholar – Sage publicaties: wetenschappelijke boeken/tijdschriftartikels SW bronnen: opzoeken

25 JURIDISCHE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

26 Juridische bronnen regelgeving rechtspraak Rechtsleer (boeken/TS)

27 Juridische bronnen: regelgeving regelgeving Wetten, decreten, ordonnanties, KB, MB, Internationale verdragen Wetten, decreten, ordonnanties, KB, MB, Internationale verdragen CAO, omzendbrieven Parlementaire documenten

28 Belgisch Staatsblad (databank wetgevingsindex) en justel (databank wetgevingsindex + databank geconsolideerde wetgeving) Belgisch Staatsblad justel Juriwel: de Vlaamse welzijns,- gezondheids- en gezinsregelgeving Juriwel Overzicht – Belgielex (kruispuntbank wetgeving) Belgielex Overzicht van wetgeving/parlementaire voorbereiding/rechtspraak – Rechtslinks Rechtslinks Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

29 Federale overheidsdiensten – FOD Binnenlandse zaken FOD Binnenlandse zaken Domeinen: veiligheid en preventie (politionele veiligheid, private veiligheid, integrale veiligheid), civiele veiligheid, crisiscentrum, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen – FOD Mobiliteit en vervoer FOD Mobiliteit en vervoer Verkeersveiligheid – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding, welzijn en diversiteit op het werk – FOD Sociale zekerheid FOD Sociale zekerheid alle wetgeving die bijdraagt tot een betere sociale bescherming van de burgers, sociale rechten, rechtvaardig en doeltreffend solidariteitssysteem Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

30 Federale overheidsdiensten – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Gezondheidszorg – FOD justitie FOD justitie Gevangenissen, justitiehuizen, veiligheid en criminaliteit, bemiddeling, strafrechtelijke uitspraken en gevolgen Programmatorische overheidsdiensten – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie beleid voor maatschappelijke integratie Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

31 Regionale overheidsdiensten – Regionale overheid VlaanderenVlaanderen Gezin, welzijn en gezondheid Cultuur, sport en vrije tijd (jeugd) Economie en werk onderwijs Lokale overheidsdiensten – VVSG VVSG Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's, nieuws, publicaties en projecten Sociaal beleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheid Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

32 Parlementaire voorbereiding – Federaal parlement Federaal parlement – Kamer Kamer – Senaat Senaat – … Overzicht: Belgielex Belgielex Juridische bronnen: parlementaire documenten

33 STATISTISCHE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

34 Kwantitatieve gegevens (cijfermateriaal) – Ruwe data (primaire bron) – Bewerkte data (secundaire bron) Geen onsluitingsmiddelen – Cijfers zoeken = weten waar deze zich bevinden! Statistische bronnen

35 statistieken Lokale statistieken Regionale statistieken Federale statistieken

36 Statistische bronnen: lokale statistieken Lokale statistieken demografie cultuur arbeidsmarkt wonen Welzijn en kansarmoede mobiliteit onderwijs

37 … Statistische bronnen: regionale statistieken regionale statistieken Studiedienst Vlaamse Regering Studiedienst Vlaamse Regering jongeren Personen met een handicap Personen met een handicap gezondheid

38 Federale statistieken Federale overheidsdiensten Statistics Belgium politie justitie Jongeren NICC JOP Jongeren NICC JOP

39 Vademecum bronnen PPT bij vademecum Via http://saw-informatievaardigheden.wikidot.com/http://saw-informatievaardigheden.wikidot.com/ Bronnen: cursusmateriaal


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."

Verwante presentaties


Ads door Google