De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 De Heer staat op in majesteit,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 De Heer staat op in majesteit,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 De Heer staat op in majesteit,
Psalm 68 Vers 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten.

2 Zingen … De bozen, Heer, hoe machtig ook,
Psalm 68 De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven.

3 Zingen Vers 2 't Rechtvaardig volk, in God verheugd,
Psalm 68 Vers 2 't Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen.

4 Zingen … Heft Gode blijde psalmen aan,
laat 's Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

5 Zingen Vers 3 De weg moet worden toebereid
Psalm 68 Vers 3 De weg moet worden toebereid voor Hem die door de velden rijdt, de Here, hoog geprezen, de rechter, die verdrukkers straft, aan weduwen haar recht verschaft, een vader is voor wezen.

6 Zingen … God geeft wie eenzaam is, een thuis,
Psalm 68 God geeft wie eenzaam is, een thuis, Hij voert gevangenen naar huis, zijn heil wil Hij hun tonen, maar Hij doet al wie Hem verlaat en Hem halsstarrig wederstaat, in dorre streken wonen.

7 Zingen Vers 4 Heer, toen U uittrok voor uw volk,
Psalm 68 Vers 4 Heer, toen U uittrok voor uw volk, als gids hun voorging in een wolk, kwam heel het land tot leven. De heemlen dropen voor de Heer, de God van Israël kwam neer, de Sinaï ging beven.

8 Zingen … Daar heeft uw eigen volk gewoond,
Psalm 68 Daar heeft uw eigen volk gewoond, U hebt dat volk uw gunst betoond, U deed het niet versmachten. Want was uw erfdeel uitgeput, het werd door U gelaafd, beschut, U gaf het nieuwe krachten.

9 Zingen Vers 5 Geweldig klonk des Heren woord,
Psalm 68 Vers 5 Geweldig klonk des Heren woord, een grote schare droeg het voort: de vijand is verslagen. De vorsten vluchtten voor Hem uit, de vrouwen deelden rijke buit: God heeft zijn hulp doen dagen. Zit u nog bij de kudde neer?

10 Zingen … De vrede schittert als weleer, als vleugelpronk van duiven.
Psalm 68 De vrede schittert als weleer, als vleugelpronk van duiven. De sneeuw bedekte Salmons top, toen U de koningen, o God, verschrikt uiteen deed stuiven.

11 Zingen Vers 6 O Basans bergen, hemelhoog, uw toppen moeten ieders oog
Psalm 68 Vers 6 O Basans bergen, hemelhoog, uw toppen moeten ieders oog wel door hun trotsheid treffen. Waarom ziet u afgunstig neer op Sions berg, die Zich de Heer tot woonplaats wil verheffen?

12 Zingen … God zelf heeft deze berg begeerd,
Psalm 68 God zelf heeft deze berg begeerd, Hij wil daar eeuwig zijn geëerd als sterke vorst en koning. Toen God zijn volk had uitgeleid, koos Hij voor Zich in eeuwigheid de Sion tot zijn woning.

13 Zingen Vers 7 God zendt zijn machtig leger neer,
Psalm 68 Vers 7 God zendt zijn machtig leger neer, tienduizend wagens, duizend keer, omringd door englenscharen. Van Sinaï is God, de HEER, als overwinnaar, groot in eer, naar Sion opgevaren.

14 Zingen … U steeg omhoog naar 't heiligdom,
Psalm 68 U steeg omhoog naar 't heiligdom, bracht krijgsgevangnen van alom in uw triomftocht mede. U nam hun aller schatting aan en bent uw woning ingegaan, de tempel van uw vrede.

15 Zingen Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag,
Psalm 68 Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?

16 Zingen … Die God is ons een God van heil:
Psalm 68 Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

17 Zingen Vers 9 De Heer verdelgt wie Hem weerstaat,
Psalm 68 Vers 9 De Heer verdelgt wie Hem weerstaat, Hij klieft het hoofd van wie Hem haat en tegen Hem blijft strijden. De Heer sprak: Ik breng Sion weer, het keert terug, dit is mijn eer, Ik zal mijn volk bevrijden.

18 Zingen … Ik neem dit volk uit Basan mee,
Psalm 68 Ik neem dit volk uit Basan mee, zelfs uit de diepten van de zee zal Ik mijn volk verheffen. Zij zullen met hun voeten staan in 't bloed van wie Ik zal verslaan en met mijn wraak zal treffen.

19 Zingen Vers 10 Zij zien, o God, uw stoet vol vreugd,
Psalm 68 Vers 10 Zij zien, o God, uw stoet vol vreugd, men zingt en meisjes slaan verheugd voor U de tamboerijnen. Zij juichen allen: Kom en zing. Looft God in uw vergadering, de levensbron der zijnen.

20 Zingen … Daar komt de stam van Benjamin,
Psalm 68 Daar komt de stam van Benjamin, als jongste van het groot gezin, hij gaat aan 't hoofd der scharen; dan Juda's stam, die aanzien won, ginds Naftali en Zebulon, met zang en spel van snaren.

21 Zingen Vers 11 O Israël, u dankt uw macht
Psalm 68 Vers 11 O Israël, u dankt uw macht alleen als God, die u gedacht; blijf Hem dan ook gedenken. Heer, toon uw kracht, houd ons in stand, dan brengen U van elke kant de koningen geschenken.

22 Zingen … Zij stromen samen van alom, want, Here, naar uw heiligdom
Psalm 68 Zij stromen samen van alom, want, Here, naar uw heiligdom gaat uit hun sterk verlangen. Ter wille van uw tempel, Heer, brengt U Jeruzalem tot eer, daar zult U lof ontvangen.

23 Zingen Vers 12 Bedreig 't gedierte in het riet,
Psalm 68 Vers 12 Bedreig 't gedierte in het riet, de stierenmacht, die niets ontziet, de heersers met hun benden. Dit volk dat slechts uit eigenbaat, vol roofzucht in de oorlog gaat, brengt over ons ellende.

24 Zingen … Verstrooi elk volk, belust op strijd,
Psalm 68 Verstrooi elk volk, belust op strijd, dwing het tot onderworpenheid door ramp en nederlagen, totdat de oude dwingeland, Egypte, met het Morenland, aan U om vrede vragen.

25 Zingen Vers 13 O koninkrijken, zingt Gods lof.
Psalm 68 Vers 13 O koninkrijken, zingt Gods lof. Eert Hem, die in het hemelhof de wereld blijft besturen. Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem. Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, Gods rijk zal eeuwig duren.

26 Zingen … Geducht is God, want Hij regeert,
Psalm 68 Geducht is God, want Hij regeert, Hij wordt door Israël geëerd, niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht, zijn volk verleent Hij moed en kracht. Laat elk zijn goedheid loven.


Download ppt "Zingen Vers 1 De Heer staat op in majesteit,"

Verwante presentaties


Ads door Google