De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten. … Psalm 68

2 … De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven. Psalm 68

3 Vers 2 't Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. … Psalm 68

4 … Heft Gode blijde psalmen aan, laat 's Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE. Psalm 68

5 Vers 3 De weg moet worden toebereid voor Hem die door de velden rijdt, de Here, hoog geprezen, de rechter, die verdrukkers straft, aan weduwen haar recht verschaft, een vader is voor wezen. … Psalm 68

6 … God geeft wie eenzaam is, een thuis, Hij voert gevangenen naar huis, zijn heil wil Hij hun tonen, maar Hij doet al wie Hem verlaat en Hem halsstarrig wederstaat, in dorre streken wonen. Psalm 68

7 Vers 4 Heer, toen U uittrok voor uw volk, als gids hun voorging in een wolk, kwam heel het land tot leven. De heemlen dropen voor de Heer, de God van Israël kwam neer, de Sinaï ging beven. … Psalm 68

8 … Daar heeft uw eigen volk gewoond, U hebt dat volk uw gunst betoond, U deed het niet versmachten. Want was uw erfdeel uitgeput, het werd door U gelaafd, beschut, U gaf het nieuwe krachten. Psalm 68

9 Vers 5 Geweldig klonk des Heren woord, een grote schare droeg het voort: de vijand is verslagen. De vorsten vluchtten voor Hem uit, de vrouwen deelden rijke buit: God heeft zijn hulp doen dagen. Zit u nog bij de kudde neer? … Psalm 68

10 … De vrede schittert als weleer, als vleugelpronk van duiven. De sneeuw bedekte Salmons top, toen U de koningen, o God, verschrikt uiteen deed stuiven. Psalm 68

11 Vers 6 O Basans bergen, hemelhoog, uw toppen moeten ieders oog wel door hun trotsheid treffen. Waarom ziet u afgunstig neer op Sions berg, die Zich de Heer tot woonplaats wil verheffen? … Psalm 68

12 … God zelf heeft deze berg begeerd, Hij wil daar eeuwig zijn geëerd als sterke vorst en koning. Toen God zijn volk had uitgeleid, koos Hij voor Zich in eeuwigheid de Sion tot zijn woning. Psalm 68

13 Vers 7 God zendt zijn machtig leger neer, tienduizend wagens, duizend keer, omringd door englenscharen. Van Sinaï is God, de HEER, als overwinnaar, groot in eer, naar Sion opgevaren. … Psalm 68

14 … U steeg omhoog naar 't heiligdom, bracht krijgsgevangnen van alom in uw triomftocht mede. U nam hun aller schatting aan en bent uw woning ingegaan, de tempel van uw vrede. Psalm 68

15 Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? … Psalm 68

16 … Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68

17 Vers 9 De Heer verdelgt wie Hem weerstaat, Hij klieft het hoofd van wie Hem haat en tegen Hem blijft strijden. De Heer sprak: Ik breng Sion weer, het keert terug, dit is mijn eer, Ik zal mijn volk bevrijden. … Psalm 68

18 … Ik neem dit volk uit Basan mee, zelfs uit de diepten van de zee zal Ik mijn volk verheffen. Zij zullen met hun voeten staan in 't bloed van wie Ik zal verslaan en met mijn wraak zal treffen. Psalm 68

19 Vers 10 Zij zien, o God, uw stoet vol vreugd, men zingt en meisjes slaan verheugd voor U de tamboerijnen. Zij juichen allen: Kom en zing. Looft God in uw vergadering, de levensbron der zijnen. … Psalm 68

20 … Daar komt de stam van Benjamin, als jongste van het groot gezin, hij gaat aan 't hoofd der scharen; dan Juda's stam, die aanzien won, ginds Naftali en Zebulon, met zang en spel van snaren. Psalm 68

21 Vers 11 O Israël, u dankt uw macht alleen als God, die u gedacht; blijf Hem dan ook gedenken. Heer, toon uw kracht, houd ons in stand, dan brengen U van elke kant de koningen geschenken. … Psalm 68

22 … Zij stromen samen van alom, want, Here, naar uw heiligdom gaat uit hun sterk verlangen. Ter wille van uw tempel, Heer, brengt U Jeruzalem tot eer, daar zult U lof ontvangen. Psalm 68

23 Vers 12 Bedreig 't gedierte in het riet, de stierenmacht, die niets ontziet, de heersers met hun benden. Dit volk dat slechts uit eigenbaat, vol roofzucht in de oorlog gaat, brengt over ons ellende. … Psalm 68

24 … Verstrooi elk volk, belust op strijd, dwing het tot onderworpenheid door ramp en nederlagen, totdat de oude dwingeland, Egypte, met het Morenland, aan U om vrede vragen. Psalm 68

25 Vers 13 O koninkrijken, zingt Gods lof. Eert Hem, die in het hemelhof de wereld blijft besturen. Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem. Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, Gods rijk zal eeuwig duren. … Psalm 68

26 … Geducht is God, want Hij regeert, Hij wordt door Israël geëerd, niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht, zijn volk verleent Hij moed en kracht. Laat elk zijn goedheid loven. Psalm 68


Download ppt "Vers 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig."

Verwante presentaties


Ads door Google