De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wapenrusting van God 4. ZITTEN & STAAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wapenrusting van God 4. ZITTEN & STAAN."— Transcript van de presentatie:

1 de wapenrusting van God 4. ZITTEN & STAAN

2 ZITTEN… Efeze 1-3 2 6 … heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven* in de hemelse gewesten, in Christus Jezus… >> * lett. tesamen doen zitten

3 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. >>

4 8 Want door GENADE zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

5 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

6 ! onze positie in Christus # gezeten > volstrekte rust
# in Christus, in de hemelse gewesten > onaantastbaar # in genade > alles is ZIJN werk !

7 en dan nu… down to earth

8 Efeze 6 - staan en standhouden!
"Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden (lett. te staan)…" "Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand (lett. te weerstaan) te kunnen bieden…" "uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden (lett. te staan)" "Stelt (lett. wees staande) u dan op…"

9 Romeinen 5

10 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…

11 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij STAAN, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen…

12 Kolosse 1

13 22 … om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen…

14 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft IN HET GELOOF
* "en NIET in werken"

15 23 … en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. drie verzen eerder… 20 … en door Hem, vrede makend door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

16 Kolosse 2

17 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem…

18 7 … bevestigd wordend in het GELOOF, zoals u geleerd is, overvloeiende
7 … bevestigd wordend in het GELOOF, zoals u geleerd is, overvloeiende* in dankzegging. 7 … de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen… Efeze 1

19 1Korinthe 15

20 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

21 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett
58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett. wordt) standvastig, onwankelbaar…

22 58 … te allen tijde overvloedig in het werk des* Heren…
= VAN DE! niet: vóór

23 58 … wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. >>

24 58 … wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.


Download ppt "De wapenrusting van God 4. ZITTEN & STAAN."

Verwante presentaties


Ads door Google