De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bouwen aan Vertrouwen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bouwen aan Vertrouwen”"— Transcript van de presentatie:

1 “Bouwen aan Vertrouwen”
Beleidsnota Bestuurszaken Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken “Bouwen aan Vertrouwen” Toelichting in Commissie Vlaams Parlement dinsdag 30 november 2004

2 INHOUD 1. DE OVERHEID ALS PARTNER VOOR ALLE VLAMINGEN
2. RECHT OP KWALITEIT 3. EFFICIENTE EN DOELTREFFENDE OVERHEID 4. VOORBEELDIGE EN MODERNE WERKGEVER 5. INTEGRITEIT ALS SLUITSTUK VOOR EEN BETER BELEID 6. VLAANDEREN IN RELATIE TOT ANDERE BESTUREN 7. DE TIEN KRACHTLIJNEN

3 Omgevingsanalyse (1/2) Uitgangspunt : overheidsadministratie is een essentieel element voor beleidsmakers Vlaamse ambtenaren kwalitatief sterk, maar overheid kan nog beter efficiënte & transparante overheid is essentiële factor voor competitiviteit en voor vertrouwen van burgers en ondernemingen

4 Omgevingsanalyse (2/2) Vlaamse overheid moet vertrouwen en rechtszekerheid bieden: goede wetten kwaliteitsvolle dienstverlening efficiëntie en effectiviteit mensen en middelen Opportuniteit in de bundeling van bevoegdheden bestuurszaken administratieve vereenvoudiging e-government ICT

5 Recht op kwaliteit (1/9) kwaliteitsvolle dienstverlening
toegankelijke overheid luisterende overheid diligente overheid goede wetten, vlotte procedures en innovatie goede regels eenvoudige procedures innovatie via e-government

6 Recht op kwaliteit (2/9) Kwaliteitsvolle dienstverlening
toegankelijke overheid beter en meer geïntegreerde dienstverlening afgestemd op werkelijke behoeften van de gebruiker één-lokettoepassingen meerkanalen aanpak (cf. digitale kloof) aandacht voor mensen met een handicap

7 Recht op kwaliteit (3/9) luisterende overheid diligente overheid
luisteren moet een waarde zijn gebruikersbevragingen diligente overheid gebruiker snel helpen en goede informatie geven dienstverleningscharter vermeldt dienstverleningsstandaarden en rechten en plichten van overheid en gebruiker

8 Recht op kwaliteit (4/9) Goede regels, eenvoudige procedures en innovatie Aandacht voor het regelgevingsproces moet leiden tot nieuwe regelgeving die aan de criteria voor goede regelgeving voldoet bestaande regelgeving die samenhangt , zorgvuldig gecodificeerd is en zoveel mogelijk in één tekst is samengebracht regelgeving die zo weinig administratieve last genereert

9 Recht op kwaliteit (5/9) Goede regels
Structurele initiatieven én concrete vereenvoudigings-projecten Concrete projecten op 3 sporen Administratieve lastenverlaging Vereenvoudiging van administratieve procedures Juridisch-technische vereenvoudiging

10 Recht op kwaliteit (6/9) Goede regels Regel Matig
“RIA” (reguleringsimpactanalyse) Reguleringsimpactevaluatie Regel Goed Regelgevingsagenda Thematische codificaties Verankering kwaliteitscellen reguleringsmanagement centrale aansturing (kenniscel) goede samenwerking Vereenvoudiging in actie permanent rollende actieplannen

11 Recht op kwaliteit (7/9) Eenvoudige procedures
compensatieregel voor administratieve lasten meting van de lasten waarvoor Vlaamse overheid verantwoordelijk is per beleidsdomein meting van lasten waarvoor alle regelgevers verantwoordelijk zijn per doelgroep optimaal hergebruik van gegevens permanent on line meldpunt

12 Recht op kwaliteit (8/9) E-government als elektronische hefboom
E-government als middel tot verbetering van de dienstverlening en verhogen van interne efficiëntie Herdenken van de overheid E-gov is méér dan digitaliseren van bestaande dienstenaanbod nauwe band met administratieve vereenvoudiging Beleidsdomein overschrijdend

13 Recht op kwaliteit (9/9) E-government als elektronische hefboom
Strategische, coördinerende en stimulerende rol Eindverantwoordelijkheid binnen beleidsdomein bij bevoegde minister Technologische en methodologische bouwstenen Aandacht voor organisatorische versteviging Budgettaire impulsen

14 Efficiënte en doeltreffende overheid (1/8)
structuren en mensen participatie en betrokkenheid eigen kennis beheren een lerende organisatie een levende organisatie interne controle en audit goed beheer van materiële middelen

15 Efficiënte en doeltreffende overheid (2/8)
Mensen en structuren Transparante structuren (BBB) Uitvoering aan het Regeerakkoord Ministerieel comité + College van ambtenaren-generaal Prioritair : afbakening homogene en transparante beleidsdomeinen Mensen in de structuren “Juiste persoon op de juiste plaats” Herplaatsingsbeleid Verruimde interne arbeidsmarkt

16 Efficiënte en doeltreffende overheid (3/8)
Betrokkenheid bij het beleid Evolutie naar participatiesamenleving : actieve participatie komt kwaliteit van beleidsvoering en draagvlak ten goede Zowel advies als overlegstelsel verder uitbouwen Advies van deskundigen (decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden) Overleg tussen beleidsverantwoordelijken en “middenveld” Absolute voorwaarde als positief antwoord op vraag naar democratisering, maatschappelijk draagvlak en transparantie

17 Efficiënte en doeltreffende overheid (4/8)
Kennis beheren teveel externe know-how leidt tot kennisdeficit en demotivatie in-huis kennis opbouwen waar van strategisch belang bijzondere aandacht voor uitbesteding van ICT-kennis Een lerende organisatie : kennis delen kenniskaarten (project) “communities of practice” Een levende organisatie Voortdurend evalueren en evolueren

18 Efficiënte en doeltreffende overheid (5/8)
Interne controle en audit Interne controle hoe gaat organisatie om met risico’s responsabilisering : meer vrijheid in financieel, facilitair en personeelsbeheer moet bijdragen tot kwaliteitsvolle werking van de Vlaamse overheid, efficiëntie en effectiviteit bevorderen en integriteit bewaken Interne audit evalueert het interne controlesysteem op zijn goede werking centrale auditfunctie : Interne Audit

19 Efficiënte en doeltreffende overheid (6/8)
Interne controle en audit Ondersteuning door Interne audit interne controlesystemen evalueren rapporteren aanbevelingen formuleren Concrete initiatieven Interne Audit voert sensibiliseringsbeleid bij alle entiteiten van de Vlaamse overheid + vormingen, trainingen en opleidingen Interne Audit wordt kenniscentrum en voert integriteitsaudits uit

20 Efficiënte en doeltreffende overheid (7/8)
Goed beheer van materiële middelen ICT beleid gemeenschappelijk dienstenaanbod met vrije afname voor ministerie, VOI en VWI nastreven van integratie creëren van meerwaarde (via program review board) ICT initiatieven aanbieden van infrastructuur, tools, systemen en applicaties verzekeren van continuïteit en beveiliging richtlijnen m.b.t. interconnectiviteit digitale handtekening

21 Efficiënte en doeltreffende overheid (8/8)
Goed beheer van materiële middelen Facilitair management huisvestingsstrategie duurzaamheid, toegankelijkheid, decentralisatie zuinig en milieubewust energiebeleid besparingsmaatregelen + energie- en milieu balans nieuwe technologie in het voertuigenpark (h)eerlijke en milieuvriendelijke producten stimuleren van aankoop bouwmeesterschap inhoudelijke continuïteit

22 Voorbeeldige en moderne werkgever (1/7)
verantwoordelijkheid en vertrouwen geven flexibiliteit een voorbeeldige werkgever e-HRM Medewerkers betrekken en stimuleren waarden beleven kwaliteit tonen werving en selectie loopbaan en beloning

23 Voorbeeldige en moderne werkgever (2/7)
Vertrouwen en verantwoordelijkheid Beheersovereenkomsten doelstellingen voor hele Vlaamse overheid (incl. personeels- en kwaliteitsbeheer, e-gov, reguleringsmanagement en integriteit) Ondersteuning via managementontwikkelingsprogramma

24 Voorbeeldige en moderne werkgever (3/7)
Flexibiliteit vragen en geven leeftijdsbewust personeelsbeleid ‘anders werken’ landschapbureau’s, elektronische documentatie, .. culturele evolutie telewerken biedt voordelen (minder autoverkeer, minder ziekte verzuim, inschakelen minder mobiele krachten, betere combinatie arbeid, gezin, vrije tijd) sensibilisering evenwicht arbeid, gezin en vrije tijd

25 Voorbeeldige en moderne werkgever (4/7)
Een voorbeeldige werkgever gelijke kansen voor iedereen waardencharter vrouwvriendelijk werkgever netwerkbijeenkomsten en mentoringprojecten aandacht voor personeelswelzijn Sociale Dienst wordt echte dienst personeelszorg aandacht voor kansengroepen vb. bij de stages en tewerkstellingsmaatregelen positief arbeidsklimaat weren van grensoverschrijdend gedrag : meldpunt

26 Voorbeeldige en moderne werkgever (5/7)
Medewerkers betrekken en stimuleren personeelstevredenheid meten creativiteit stimuleren (innovatieprijs) VTO-beleid : ontwikkeling van iedere medewerker permanente competentieontwikkeling Waarden beleven Waardengebonden competenties

27 Voorbeeldige en moderne werkgever (6/7)
Kwaliteit tonen behalen van kwaliteitscertificaten imago verbeteren Werving en selectie wervingsbeleid moderniseren, versoepelen, vereenvoudigen en optimaliseren doorlichting van wervingsprocessen

28 Voorbeeldige en moderne werkgever (7/7)
Loopbaan en beloning loopbaanpaden voor iedereen beloningsbeleid Prioriteiten (rekening houdend met budgettaire beperkingen) 1. Verbeteren van de interne billijkheid 2. Verhoogde waardering van inzet, prestaties en competenties Initiatieven uitbouw expertenloopbaan functioneringsevaluatie

29 Integriteit (1/4) integriteitsbeleid is sluitstuk voor een beter beleid doelstellingen concrete initiatieven integriteitscoördinator integriteitscommissie

30 Integriteit (2/4) integriteitsbeleid is sluitstuk voor een beter beleid integere Vlaamse overheid en integer personeel dragen bij tot vertrouwen van bevolking met steun van ambtelijke en politiek top doelstellingen : schendingen voorkomen werknemers ondersteunen in het omgaan met beslissingsruimte

31 Integriteit (3/4) concrete initiatieven
integriteitsbeleid voelbaar in elke fase vande loopbaanontwikkeling in competentieprofielen, interviews, persoonlijkheidstests evaluatiecriterium bij personeelsevaluaties in VTO-aanbod opnemen twee nieuwe functies integriteitscoördinator en integriteitscommissie

32 Integriteit (4/4) concrete initiatieven integriteitscoördinator
verwerft kennis en deelt die stelt algemene deontologische code op onderzoekt behoefte aan meldpunt voor integriteitsschendingen binnen Vlaamse overheid integriteitscommissie algemene coördinatie en aansturing van het integriteitsbeleid werkt preventief verstrekt algemene richtlijnen en adviezen

33 Vlaanderen en andere besturen
Vlaamse autonomie in bestuurszaken naar een eigen en effectief personeelsbeleid wijziging Bijzonder Wet 8/8/1980 op het “Forum voor communautair overleg” Samenwerking met de lokale besturen bestuursniveau bij uitstek (vb. e-gov, administratieve vereenvoudiging, éénloket dienstverlening samenwerking met minister van Binnenlands Bestuur Samenwerking met andere staten en regio’s verhoogde aanwezigheid vertegenwoordigers bij Europese Commissie en internationale instellingen uitwisseling overheidspersoneel met buitenlandse overheden

34 De 10 krachtlijnen van mijn beleid
dienstverleningscharter cel reguleringsmanagement meldpunt administratieve lasten en ingewikkelde procedures herplaatsingsbeleid actieve participatie en betrokkenheid kennisdeling digitale handtekening zuinig en milieubewust energiebeleid binnen Vlaamse overheid waardegebonden competenties integriteitsbeleid


Download ppt "“Bouwen aan Vertrouwen”"

Verwante presentaties


Ads door Google