De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CDA Kampen ALV 12 januari 2010 Besluitvorming en afwegingen bij de planvoorbereiding IJsseldelta Zuid door: CDA fractie Kampen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CDA Kampen ALV 12 januari 2010 Besluitvorming en afwegingen bij de planvoorbereiding IJsseldelta Zuid door: CDA fractie Kampen."— Transcript van de presentatie:

1 CDA Kampen ALV 12 januari 2010 Besluitvorming en afwegingen bij de planvoorbereiding IJsseldelta Zuid door: CDA fractie Kampen

2 Aanleiding PKB PKB Ruimte voor de Rivier (2006): in IJsseldelta zomerbedverdieping (korte termijn) en ruimtelijke reservering voor hoogwatergeul (lange termijn) daarna mogelijk verlegging noorddiep Gebiedsontwikkeling met hoogwatergeul op korte termijn in combinatie met Hanzelijn, woningbouw, natuur, verbreding A50/A23. Omwisselbesluit Deltacommissie: stijging IJsselmeerpeil met maximaal 1,5 m Quick scan onderzoek gevolgen Deltacommissie > Uiteindelijk besluit staatssecretaris medio 2009: maatregelen zijn nodig en noodzaak voor alle maatregelen geen omwisselbesluit : dus eerst zomerbedverdieping, dan bypass (daarna noord)

3 enkele besluiten 26-05-2005 Raadsbesluit strategisch document Kampen 2030 blauwe variant (aangenomen 24 voor 3 tegen) 07-07-2005 Kaderstelling IJsseldelta Zuid (aangenomen 25 voor 2 tegen) (mede na stadsdebat/burgerparticipatie:‘Kamperveense variant’ & blauwe bevaarbare variant) 14-8-2006 Unaniem besluit Tweede Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier 4 (inclusief drie maatregelen bij Kampen: zomerbedverdieping, hoogwatergeul, Noorddiep) 02-11-06 Raadsvoorstel Masterplan IJsseldelta-Zuid. Aangenomen met 24 tegen 2. GL-fractie stemt tegen. 19-12-2006 Unaniem besluit Eerste Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier 2005- 2006

4 Waterveiligheid Veiligheidsnorm 1/2000 is uitgangspunt en taakstelling voor waterschap om te handhaven. Daar zijn maatregelen op geënt PKB: Maatregelen nodig voor de toekomst! Zomerbedverdieping (2015), Bypass (2025), Noorddiep (2050) Daarna: uitkomst Commissie Veerman (2009) & herberekening (03.2009): ijsselmeerpeilstijging en hogere waterstanddaling nodig bij IJsselbrug Presentatie Rijkswaterstaat, 15 juni 2009 toekomstvastheid Bypass…. De hoogwatergeul blijkt ook bij stijging van het IJsselmeerpeil tot 1,5 m en hoge rivierafvoer toekomstvast

5 Actuele stand van zaken Voorontwerpbestemmingsplan ligt nu voor - Status ‘voorontwerp’ Hoofdaspecten van het plan (o.a.): - Dynamische bypass (in open verbinding) - ontwikkeling woongebied op klimaatdijk - ligplaatsen gekoppeld aan woningbouw - binnenplas via sluis in verbinding met bypass - versteviging recreatieve functie, natuurontwikkeling Besluit gevraagd 18.01.2010: dit als basis van het voorontwerp en start met inspraak

6 Plankaart

7 Woningbouw? Plan woningbouw: - ca. 1300 woningen, max. 1100 regionale opgave binnen ZKN - bouwen tussen 2018 en 2025 (200 tot 100 p.jr) goedkoop (ca. 180.000 EUR), middenduur (ca. 230-285.000 EUR), meerderheid duur (ca. 330 – 465.000 EUR). - Duurzaamheid staat voorop: streven naar een klimaatneutrale wijk. Woonvisie Companen (2009): - Jarenlang (te) weinig gebouwd - Vertrekoverschot al jaren (m.u.v. 2005 en 2008) - gezinsverdunning - Ontwikkeling Kampen ook in economisch perspectief (werkgelegenheid/ligging-bereikbaarheid/groei)

8 Woningbouw

9 Kaders voor de Fractie bij besluiten tot nu toe Verkiezingsprogramma 2006-2010 : De kwaliteit van de bebouwde omgeving kan toenemen als water daarvan deel uitmaakt. De ontwikkeling van de bypass moet onderdeel zijn van een samenhangend beleid. Voorkeur gaat daarbij uit naar de “blauwe rivier”. Raadsprogramma 2006-2010 : Indien de Bypass uit oogpunt van duurzame veiligheid noodzakelijk is wordt gekozen voor de blauwe Bypass, waarbij variant 6 (variant Kamperveen) de voorkeur heeft. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk ruimtebeslag voor het zoekgebied. Verkiezingsprogramma 2010-2014 : het CDA ondersteunt de maatregelen vanuit het Rijk, op basis van het rapport van de commissie Veerman, om Kampen “droge voeten te laten houden”. De voorkeur gaat daarbij uit naar de “blauwe rivier”. De veiligheid van Kampen moet daarbij voorop staan. De stad kan uitbreiden indien de demografische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. In dat verband moeten de afspraken over woningbouw in het kader van netwerkstad Zwolle- Kampen worden nagekomen.

10 Insteek van de Fractie tot nu toe Structuurvisie: - monitoring van de demografie en woningbouwbehoefte. - respectzone Zwartendijk n.a.v. aangenomen motie Zwartendijk (kanttekening: betreft gebied over Zwartendijk tussen Hanzelijn en Flevoweg) Voorontwerp: Ambtelijk - wat is de stelpost onvoorzien voor risico’s voor het project ? - Wie delen in de risico’s? - hoe zit het met verwerven van de grond: duur/speculatief door ontwikkelaars? Politiek: In welke mate kunnen we bijstellen is een en ander onomkeerbaar (woningbouw)? (heeft de raad nog monitoring- en bijstellingsmogelijkheden in plan- en financiën). hoe zit het met kwelproblematiek agrariërs welke risico’s lopen we en hebben we die voldoende in beeld?

11 Fractiebijdrage tot nu toe samengevat… 1.CDA fractie heeft geen reden te twijfelen aan de veiligheid van de bypass 2.CDA fractie is voor een blauwe bypass: aantrekkelijker voor gemeente en biedt mogelijkheden voor uitbreiding/woningbouw en recreatie 3.CDA fractie is voor integrale visieontwikkeling en plannenmakerij voor het gebied. Er gebeurt daar veel (ingrijpen rijk, bemoeienis provincie, trein e.d.) en we moeten daar zelf regie ook op blijven houden om onze mogelijkheden veilig te stellen. 4.CDA fractie verwacht o.b.v. prognoses en bestaande afspraken dat we woningbouw daar moeten realiseren, maar zijn ons bewust van belangen & financiële consequenties en risico’s (!)

12 Vervolg… 18.01.2010 Raadsvergadering: Voorontwerp bestemmingsplan Vervolg: inspraak, zienswijzen, uitwerking Rond de zomer 2010: Voorstel Ontwerpbestemmingsplan met sluitende grondexploitatie in gemeenteraad. Vervolg: tweede inspraak en zienswijzen mogelijkheid etc. Najaar 2010: voorstel tot vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad.


Download ppt "CDA Kampen ALV 12 januari 2010 Besluitvorming en afwegingen bij de planvoorbereiding IJsseldelta Zuid door: CDA fractie Kampen."

Verwante presentaties


Ads door Google