De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling ATB-netwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling ATB-netwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling ATB-netwerk

2 Inhoud presentatie Doelgroep ATB – netwerk Voorstelling ATB
Voorstelling Consultatiebureau (CGVB) Voorstelling Cebob – De Link

3 Doelgroep ATB - netwerk
Door: Karen Cumps

4 (arbeids)handicap Arbeidshandicap Handicap volgens het Vlaams Fonds =
elke langdurige en ernstige beperking van kansen tot sociale integratie doordat de mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke mogelijkheden aangetast zijn. ZIE OOK SLIDE ATB! Het woord arbeidshandicap bevat ‘handicap’ maar dit heeft niet eenzelfde betekenis. Volgens het Vlaams Fonds betekent dit ‘langdurig en ernstig’. Mensen met een arbeidshandicap hebben het moeilijker om bepaalde jobs aan 100% uit te oefenen omwille van hun beperkingen. Er zijn verschillende soorten beperkingen die we gaan uitleggen aan de hand van enkele verhalen.

5 Mentale beperkingen Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijk dingen begrijpen… Trager werken, herhaling nodig, weinig doorzettingsvermogen, niet zelfstandig kunnen werken, beperkte sociale vaardigheden, mondelinge instructies met voorbeeld…

6 Fysieke beperkingen Rugproblemen:
geen gewichten heffen, niet lang zitten of recht staan, nood aan pauzes Epilepsie: niet met machines werken, niet op hoogtes werken Diabetes: tijd voor inspuitingen, regelmatige werkuren

7 Psychische beperkingen
Voorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme,… Zeer stressgevoelig, nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes,…

8 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Wordt veroorzaakt door verschillende factoren (Ongeval, hersenbloeding, hersenschudding,…) Structuur nodig, ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, vlug afgeleid

9 Zintuiglijke beperkingen
Visuele beperkingen Auditieve beperkingen Stem- en spraakstoornis

10 slechts 1 vraag: wees eerlijk en oprecht!
TIME OUT voor een QUIZ slechts 1 vraag: wees eerlijk en oprecht! Welke van de volgende personen heeft volgens jou een (arbeids)handicap?

11

12

13

14

15

16 Mensen met een (arbeids-)handicap: een zeer brede en diverse groep…

17 ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap
Namen aanpassen!!! Indien nodig ondertitel toevoegen met naam Doelpubliek! Alle slides moeten overlopen worden, hetzij kort hetzij lang We delen een mapje uit waarin de afprint (drie slides met lijntjes naast per blad) van de voorstelling zit, samen met een infobudel en een folder van ATB. DOOR: Kathleen Timmermans

18 Verloop Voorstelling ATB
Visie Historiek ATB Opdracht ATB -Werking ATB - ATB – Netwerk - Sensibiliseren Verloop overlopen We beginnen met … vervolgens komen de andere punten aan bod. Doorheen de voorstelling zal er steeds dezelfde structuur gevolgd worden. Bij een aantal punten (zoals de werking van ATB) zullen we langer blijven stil staan dan bij andere (Historiek). U kan mij doorheen de voorstelling steeds onderbreken voor vragen of opmerkingen. Ook na de voorstelling is er ruimte voor vragen en bedenkingen. Niet volledig alle punten aflezen

19 Visie ATB Vlaams Brabant / Brussel is een
onafhankelijke trajectbegeleidingsdienst. ATB tracht een innoverende rol te spelen in de gespecialiseerde begeleiding van personen met een arbeidshandicap gedomicilieerd in in de regio Vlaams Brabant / Brussel naar een Optimale socio-professionele integratie. Onafhankelijk: ATB is niet verplichtend, in tegenstelling tot de begeleiding van de VDAB. De gebruiker kan op ieder moment de begeleiding stopzetten, zonder dat daar nadelige gevolgen aan verbonden zijn. Innoverend: ATB tracht steeds op zoek te gaan naar nieuwe methodieken en mogelijkheden voor onze gebruiker. Gespecialiseerd: ATB beschikt over de nodige deskundigheid om in de begeleiding van personen met een arbeidshandicap te voorzien. Deze deskundigheid proberen wij steeds uit te breiden. Arbeidshandicap: Zie 3e slide. Vlaams Brabant / Brussel: gebruikers moeten gedommicilieerd zijn in de provincie Vlaams Brabant of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Iedere provincie heeft een eigen ATB dienst die over de algemene lijn hetzelfde werkt. Professionele integratie: Dit is onze visie, om een persoon in zijn totaliteit (rekening houdend met alle levensdomeinen) te laten emanciperen in de maatschappij. Werk is een middel om sociale integratie binnen de maatschappij na te streven.

20 Historiek ATB 1996: Experimentele fase in 2 regio’s
1999: ATB Vlaams Brabant / Brussel = 1dienst 2001: Inbedding in Lokale Werk Winkels Uitbreiding doelgroep (arbeidshandicap) 2002: Uitbreiding doelgroep (arbeidszorg) 2004: Specifieke doelgroepen krijgen extra aandacht. 2005: Loopbaandienstverlening Het ATB-netwerk bestaat sinds 1996.

21 Driedubbele opdracht Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief. Samenwerking binnen ATB – netwerk. Informeren van werkgevers. Begeleiding naar… In eerste instantie wordt er naar een betaalde job op de open arbeidsmarkt toegewerkt. Indien dit niet realistisch is worden er andere mogelijkheden (beschutte werkplaats, sociale werkplaats, vrijwillgerswerk o.a. AZ) bekeken. Het algemeen doel is om vanuit de mogelijkheden van de gebruiker te vertrekken en een traject op maat op stellen, waarin alle mogelijke kansen benut worden. Dit vertrekkende van het NEC of omgekeerd, vertrekkende vanuit vrijwilligerswerk. Samenwerking… We hebben een verplichte samenwerking met VF gesubsidieerde diensten mbt tewerkstelling (CB en CBO). Wij vormen samen een ATB netwerk voor de provincie Vlaams Brabant / Brussel. Met elke dienst hebben we een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking correcter en overzichtelijker voor de gebruikers, doorverwijzers en / of onszelf te laten verlopen. Informeren van… Wij kunnen werkgevers informeren over verschillende tewerkstellingsbevorende maatregelen en over de dienstverlening van ons netwerk ter ondersteuning van de werkgever, werknemer (tewerkstelling in het algemeen). Werkgevers kunnen steeds onze jobfinder contacteren over mogelijke vacatures. Deze worden dan over het hele netwerk verspreid.

22 1. Trajectverloop STAP 1: Aanmelding STAP 2: Kennismaking / Intake
STAP 3: Screening (vb. bij CGVB) STAP 4: Oriëntering STAP 5: Vooropleiding STAP 6: Opleiding / Stage (vb. bij CDL) STAP 7: Sollicitatiebegeleiding STAP 8: Ondersteuning / Tewerkstelling STAP 9: Nazorg Verloop overlopen… Een cliënt wordt aangemeld… Vervolgens… Er wordt vertelt dat er 9 fasen zijn, dat die in chronologische volgorde staan en dat een gebruiker deze kan, maar niet moet doorlopen. Alles is afhankelijk van het maatwerk.

23 Aanmelding Mondeling Schriftelijk Telefonisch
Het secretariaat of de trajectbegeleider van de regio neemt contact op om een eerste afspraak te maken Een gebruiker kan op volgende manieren aangemeld worden. Hij kan dit zelf doen of dit kan ook gebeuren door een organisatie of een persoon. Tijdens een aanmelding noteren wij enkel basisgegevens om zo objectief mogelijk het dossier te kunnen behandelen. Deze gegevens zijn: naam, adres, telefoon, RR nr., VF erkenning, statuut en korte beschrijving van de hulpvraag. Indien het secretariaat de aanmelding aanneemt geeft zij dit door aan de betrokken TB.

24 Kennismaking / Intake ATB CLIENT
Informatie over de ATB dienstverlening Informatie over het VF Bevraging i.f.v. een intakeverslag Verwerking info in intakeverslag Informatie over de ATB overeenkomst Registratie van gegevens Vragen en wensen naar werk Info over studieverleden Info over werkverleden Info over gezinssituatie Info over statuut Info over mogelijkheden en beperkingen Info over mobiliteit Kennismaking en Intake kan over 2 of meer gesprekken gespreid worden. Kennismakingsgesprek: Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en bevat hoofdzakelijk informatieoverdracht vanuit ATB, in combinatie met een korte situatieschets van de gebruiker. Nadien behoudt de gebruiker de keuze of hij verdere begeleiding wenst of niet. Intake: Tijdens een intakegesprek worden een aantal items bevraagd, nl. persoongegevens / studieverleden / werkverleden / gezinssituatie / financiële situatie (statuut) / mogelijkheden en beperkingen / mobiliteit / vragen en wensen mbt werk. Via deze bevraging willen we een beter zicht krijgen op wie de gebruiker is, wat hij wil en waar er rekening mee gehouden moet worden. Deze gegevens worden verwerkt in een ATB verslag.

25 Screening Informatie opvragen Extra informatie
ATB CLIENT Informatie opvragen Doorverwijzing naar CGVB Evaluatie bijkomende screening Extra informatie Deelname screening CGVB (ind. / groep) Eigen inbreng bij evaluatie Zicht krijgen op eigen capaciteiten Het doel van een screening is meer informatie verkrijgen over de gebruiker zelf en diens functioneren. ATB kan deze extra informatie zelf opvragen bij vorige werkgevers, bij het school, bij doorverwijzers, bij de behandelende geneesheer, … Of ATB kan de gebruiker doorverwijzen naar het CB voor een verdere screening. Binnen deze screening gaat de gebruiker enkele assesment oefeningen tot uitvoering moeten brengen. Elke opdracht wordt individueel met de cliënt besproken, rekening houdend met zijn of haar inbreng. Na deze screening volgt er een nabespreking, samen met de cliënt, ATB en het CB waarbij de cliënt een capaciteitenverslag krijgt. Hierin staan, in begrijpbaar taal, zijn of haar sterke punten en werkpunten ifv tewerkstelling. Na deze screening heeft de gebruiker een antwoord op de vraag “ Wat kan ik?”

26 Oriëntering Doorverwijzing naar CBO Evaluatie Planning verder traject
ATB CLIENT Doorverwijzing naar CBO Evaluatie Planning verder traject Deelname aan oriëntering Eigen inbreng bij evaluatie Beroepskeuze maken Bij een oriëntering heeft de gebruiker voldoende zicht op zijn / haar mogelijkheden, maar kan hij / zij die niet koppelen een aangepaste job en hij / zij heeft onvoldoende zicht op een voorkeursberoep. Vooraleer er aan een oriëntering kan gestart worden brengt ATB en het CBO de nodige statutaire administratie in orde. Via een oriëntering krijgt de gebruiker zicht op een breed beroepsspectrum, waar hij / zij dan bepaalde richtingen kan uit kiezen. Na deze keuze is er de mogelijkheid om een aantal richtingen uit te proberen. Hetzij in het centrum, hetzij op de werkvloer. Een oriëntering kan in groep of individueel georganiseerd worden binnen een CBO. Na beëinding is er een evaluatie met de gebruiker, het CBO en ATB. Na de oriëntering weet de gebruiker welke beroepsrichting hij uit wil. Wanneer we dit koppelen met zijn capaciteiten kunnen we afleiden of er nood is aan verdere opleiding en stage of sollicitatiebegeleiding.

27 Vooropleiding Doorverwijzing naar CBO Opstellen trajectplan Evaluatie
ATB CLIENT Doorverwijzing naar CBO Opstellen trajectplan Evaluatie Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectbepaling Deelname vooropleiding Eigen inbreng bij evaluatie Arbeidsvaardigheden / -attitudes aanleren en/ of bijschaven Vooropleiding PC of Frans of … Wanneer er nog eerste aan arbeidsvaardigheden en arbeidsattitudes moet gewerkt worden voordat men een beroepsgerichte opleiding volgt heeft men een vooropleiding nodig. Vooraleer er aan een vooropleiding kan gestart worden brengt ATB en het CBO de nodige statutaire administratie in orde. Tijdens deze vooropleiding vertrekt men van het capaciteitenprofiel van de gebruiker en diens beroepskeuze om te werken aan basisattitudes en –vaardigheden die nodig zijn voor een tewerkstelling. Na de vooropleiding zit het CBO, de gebruiker en ATB samen om een verder traject te bespreken.

28 Opleiding en Stage Doorverwijzing naar CBO Trajectplan opstellen
ATB CLIENT Doorverwijzing naar CBO Trajectplan opstellen Evaluatie opleiding Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectstappen bekijken Aangeven hoeveel je wil leren Bepalen welke uren/dagen je komt Deelname opleiding (individueel of in groep) Eigen inbreng tijdens evaluatie Binnen deze fase kan er een opsplitsing gebeuren tussen een opleiding in het centrum en een opleiding op de werkvloer (stage). Een opleiding in het centrum geeft de gebruiker een theoretische basis van zijn beroepskeuze mee, die hij later nodig heeft om in praktijk om te zetten. Een opleiding op de werkvloer geeft de gebruiker de kans om praktijkervaring (technische kennis / sociale aspecten) op te doen en om reeds verworven kennis en vaardigheden opnieuw op te frissen. Er kan ook rechtstreeks opleiding op de werkvloer voorzien worden voor beroepen waar het centrum geen interne opleiding voor heeft. Het gaat dan over niet specifieke beroepen (geen specifiek diploma vereist). Naast deze 2 vormen van opleiding binnen het ATB netwerk kan de ATB TB samen met de gebruiker op zoek gaan naar andere vormen van opleiding en stage buiten het ATB netwerk (derden organisaties). Tijdens en na de opleiding vindt er een evaluatie plaats met het CBO, de gebruiker en ATB.

29 Sollicitatiebegeleiding
ATB CLIENT Doorverwijzen naar CBO Vlaams Fonds uitleggen aan werkgever Indien mogelijk vacatures doorgeven Vacatures meebrengen Brieven en cv’s versturen Sollicitatiegesprekken voeren Gegevens van Trajectbegeleider doorgeven aan werkgever Wanneer een gebruiker een duidelijke beroepskeuze heeft en over voldoende vaardigheden beschikt kan er (rechtstreeks) overgegaan worden naar sollicitatiebegeleiding. Hierbij zoekt het CBO, samen met de gebruiker, naar geschikte vacatures en stellen zij samen een sollicitatiebrief met cv op. Sollicitatiegesprekken kunnen voorbereid worden en eventueel gaat de jobcoach van het CBO mee op het gesprek. Gebruikers die een opleiding binnen een CBO gevolgd hebben krijgen automatisch sollicitatiebegeleiding binnen hun opleiding. ATB kan, indien nodig, vacatures doorgeven aan de gebruiker en / of het CBO (cfr. Jobfinder).

30 Ondersteuning / Tewerkstelling
Ondersteuning van Werknemer en Werkgever bij tewerkstelling: Tewerkstellingsbevorderende maatregelen ATB – Netwerk en dienstverlening Vlaams Fondsformaliteiten Aanpassing arbeidspost Werkgever: Zowel ATB als het CBO kunnen de werkgever informeren over verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Het CBO kan eveneens bemiddelen over een stage op de werkvloer ifv van een latere tewerkstelling of om problemen te dedecteren. Zowel ATB als het CBO kunnen, samen met de werkgever, de formaliteiten mbt de TBM’s inorde brengen. Werknemer: Zowel ATB als het CBO kunnen de werknemer ondersteunen in het ondertekenen van een contract.

31 Nazorg Opvolging na tewerkstelling door ATB en/of CBO
Raad bij problemen, opmerkingen en vragen werknemer en / of werkgever. Nadat de gebruiker tewerkgesteld is kan zowel hij als zijn werkgever steeds bij ATB of het CBO terecht met vragen en / of opmerkingen. ATB of het CBO kan dan de nodige acties ondernemen om de tewerkstelling te behouden of te herstellen.

32 2. ATB - NETWERK Centrum GespecialiseerdeVoorlichting Beroepskeuze
Centrum Beroeps Opleiding ECHO VDAB Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats De Werklijn Derden CGVB = Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze CB Leuven – CB Brussel – Brailleliga Individuele onderzoeken i.f.v. VF procedure / Opstellen van een capaciteitenprofiel a.h.v. specifieke opdrachten (BAB: Bepaling Arbeidsondersteunende Behoeften) CBO = Centra voor beroepsopleiding Cebob De Link (Lovenjoel, Kortenberg, Halle) – De Kiem (Aarschot) – GOCI (Aarschot) Organisatie van oriëntering – vooropleiding – opleiding – stage - sollicitatiebegeleiding ECHO Gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning van personen met een psychische beperking. VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ATB beheert van alle cliënten het VDAB dossier – VDAB is een grote doorverwijzer naar ATB – ATB cliënten kunnen een VDAB opleiding volgen, opgevolgd door ATB. BW = Beschutte Werkplaatsen / SW = Sociale Werkplaatsen ATB begeleidt cliënten naar een BW of SW wanneer een NEC tewerkstelling niet haalbaar is. De Werklijn In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de TB in samenwerking met BGDA (Brussels Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) opgenomen door de Werklijn in zeer nauwe samenwerking met ATB. Derden Indien bovenvermelde partners niet het juiste aanbod hebben wordt er naar de meest geschikte partner gezocht.

33 3. Informeren & sensibiliseren van werkgevers
Actieplan werkgevers PLUG Verwachting

34 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
CONTACTEREN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ATB – VLAAMS BRABANT/BRUSSEL KAPUCIJNENVOER 10 3000 LEUVEN TEL: 016/ FAX: 016/

35 Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg (CGVB)
Door: Liesbeth Vermeire

36 Voorstelling Erkend als Multidisciplinair Team (MDT)
Erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) Het Consultatiebureau is door het Vlaams Fonds erkend als Multidisciplinair Team, afgekort MDT en als Centrum voor Gespialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze, afgekort CGVB Als MDT (MA, psycholoog, arts) staan we in voor het opstellen van Vlaams Fonds dossiers voor wonen, werk en hulpmiddelen. Elke discipline onderzoekt de werkzoekende vanuit zijn expertise. Een CGVB heeft als doel het bijdragen tot een tewerkstelling in het normaal economisch circuit (afgekort NEC) of in een beschermde werkplaats (afgekort BW). Een consultatiebureau kan ook een andere aangepaste dagbesteding adviseren (vb. vrijwilligerswerk, begeleid werken). Door multidisciplinair onderzoek van arbeidsmogelijkheden kan een CGVB advies geven over mogelijkheden tot integratie in het reguliere arbeidscircuit, het beschut arbeidsmilieu of naar een aangepaste dagbesteding indien geen betaalde arbeid mogelijk is. Het CGVB bepaalt met andere woorden de ondersteuningsnoden van de werkzoekende waarmee in het verdere arbeidstraject moet rekening meee gehouden worden. Een CGVB heeft als opdracht het bevorderen van professionele en sociale integratie van personen met een handicap.

37 Doelstellingen Detectie van (arbeids)handicap
Multidisciplinaire diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingen Oriëntering naar de opleidings- en arbeidsmarkt Methodiekontwikkeling Zoals gezegd is de opdracht van een CGVB het streven naar een maximale professionele en sociale integratie van personen met een (arbeids)handicap. Deze opdracht kan uitgesplitst worden in 4 doelstellingen. Detectie van (arbeids)handicap : is er een handicap aanwezig en op welk vlak : het kan gaan om een fysieke, een mentale, een psychische en/of om een sensoriële handicap. In een multidisciplinair team wordt een diagnose gesteld van de mogelijkheden en beperkingen op vlak van arbeid. Op basis van de diagnosestelling oriënteren we de cliënt naar de opleidings- en arbeidsmarkt. Om bovenstaande elementen zo optimaal mogelijk uit te voeren, ontwikkelt een CGVB methodieken en past ze haar werking voortdurend aan aan de evolutie van de arbeidsmarkt.

38 Methodiek Assessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardigheden Adhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedrag vb.: in groep – individueel gestructureerd – ongestructureerd met tijdsdruk – zonder tijdsdruk schriftelijke instructies – mondelinge instructies Een andere methodiek is de startersweek, waarin arbeidsvaardigheden gescreend worden. De methodiek die in de startersweek gehanteerd wordt is de assessment-methodiek. Op basis van geobserveerd gedrag in gestandaardiseerde opdrachten, wordt een capaciteitenprofiel opgemaakt dat de sterke punten en werkpunten in kaart brengt. In de periode van de startersweek worden ook de drie onderzoeken van een individueel onderzoek ingebed. De assessment gegevens worden gekaderd binnen de medico-psycho-sociale gegevens. Een groep wordt samengesteld uit 6 à 8 personen die moeite hebben op vlak van professionele integratie. Er zijn een aantal voordelen van werken met groepen. Zo kan het team zien of er bij de cliënt een verschil is tussen alleen werken of in groep, hoe de cliënt omgaat met anderen en de cliënt ziet dat er nog andere mensen zijn met gelijkaardige of andere problemen. Een startersweek duurt 5 dagen, maar door het inbouwen van rustdagen en weekends, is de startersweek verspreid over meer dan 2 weken.

39 Kookactiviteit Overleg over maaltijd, samen winkelen, samen koken, gezamenlijk eten, afwassen Vaardigheden: samenwerken, veiligheid, werkorganisatie, zelfstandigheid, ordelijkheid, hygiëne…

40 Doel van de startersweek
Advies geven omtrent de oriëntatie op de arbeidsmarkt Zelfinzicht bevorderen Zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel) - Mentaal-cognitieve aspecten - Elementaire lichamelijke aspecten - Beroepsvaardigheden - Arbeidsattitudes - Sociale vaardigheden - Psychische draagkracht Op basis van de gegevens die verkregen werden tijdens de startersweek, formuleert het multidisciplinair team een advies aangaande de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een eerste ruime oriëntatie, namelijk, kan de werkzoekende terecht in het NEC, heeft hij nood aan een beschermd arbeidsmilieu of is betaalde arbeid onmogelijk en is een aangepaste dagbesteding nodig. Een ander doel is het zelfinzicht van de cliënt bevorderen. De cliënt krijgt de gelegenheid zijn eigen capaciteiten en grenzen te ontdekken. Hij leert ze inschatten in functie van een haalbare volgende stap in het traject. Na de startersweek wordt een capaciteitenprofiel opgemaakt. In het capaciteitenprofiel staat een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Verder worden er ook aandachtspunten geformuleerd die belangrijk zijn voor een goede trajectbegeleiding. mentaal-cognitief: nood aan extra toelichting, opdrachten begrijpen, … lichamelijk: staan, zitten of lopen, fijne motoriek (bevende handen) beroepsvaardigheden: tempo, resultaat voldoet aan gestelde eisen, controleert eigen werk arbeidsattitudes: neemt initiatief, meldt indien geen werk meer sociale vaardigheden: samenwerken, eigen mening geven, uitleg durven vragen, leiding aanvaarden psychische draagkracht: arbeidsklaar

41 Capaciteitenprofiel Capaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwaktes Effect: - Kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling - Bepalen of er sprake is van een handicap - Cliënten opnieuw activeren - Samen met de cliënt en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

42 Mogelijke aanpassingen ifv plug
Nieuwe opdrachten Aandacht voor andere vaardigheden Andere diensten bezoeken Andere verslaggeving De voorstelling die we gegeven hebben, schetst een beeld van de screening zoals deze momenteel verloopt. In het kader van dit nieuwe project; kunnen we enkele aanpassingen doorvoeren.

43 Contact: Kapucijnenvoer 10 3000 Leuven 016/20.18.54 cbleuven@skynet.be

44 Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicap
Door: Karolien Stockx Sofie Drieskens

45 Beroepsopleidingcentrum voor personen met een arbeidshandicap
Erkend door Vlaams Fonds en ESF Partner van ATB-netwerk 3 vestigingen: Halle, Kortenberg, Lovenjoel

46 Instroom Via ATB aan de aanmeldingsverantwoordelijke
Voorstelling op regionaal team Wachtlijst of Toewijzing jobcoach Start opleiding ism ATB

47 Mogelijkheden Oriëntatie (individueel of in groep)
Opleiding (max. 2 jaar): Intern: administratie, keukenhulp, klusjes, groendienst, schoonmaak Extern: on-thejob-training Algemene vorming Vacaturegerichte stage Sollicitatiebegeleiding Arbeidsbemiddeling: toelichting TBM & implementatie Nazorg Loopbaanbegeleiding

48 Maatwerk Cliëntgericht: vraag vertrekt vanuit de cursist
Procesgericht: Arbeidsattitudes Realistisch zelfbeeld Zelfsturing Resultaatgericht: duurzame tewerkstelling

49 Contact: Cebob De Link:
Klein Park Lovenjoel 016/


Download ppt "Voorstelling ATB-netwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google