De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep sociale activering 15 januari 2015. Agenda 1.Onderzoek evaluatie GPMI 2.Subsidie participatie en sociale activering: stand van zaken 3.Subsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep sociale activering 15 januari 2015. Agenda 1.Onderzoek evaluatie GPMI 2.Subsidie participatie en sociale activering: stand van zaken 3.Subsidie."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep sociale activering 15 januari 2015

2 Agenda 1.Onderzoek evaluatie GPMI 2.Subsidie participatie en sociale activering: stand van zaken 3.Subsidie cluster en verhoogde toelage: stand van zaken 4.Goede praktijk OCMW van Brussel: het project Move-up 5.Goede praktijk OCMW van Gent: de sociale gidsen 6.Rondvraag

3 Onderzoek evaluatie GPMI 1.Regeerakkoord 2.Wat is GPMI 3.Kenmerken 4.Algemene voorwaarden GPMI 5.Soorten GPMI 6.Studieopdracht

4 1. Regeerakkoord - GPMI Federaal regeerakkoord + beleidsnota Borsus Het GPMI wordt in overleg met de sector uitgebreid naar andere gerechtigden inzake maatschappelijke integratie en dienstverlening. Hierin wordt, in onderling overleg, een duidelijk traject naar meer zelfredzaamheid opgenomen en worden evaluatiemomenten voorzien. De federale regering geeft via een aanpassing van de regelgeving aan de lokale besturen nieuwe instrumenten inzake sociale en maatschappelijke integratie om binnen het GPMI een gemeenschapsdienst voor leefloners uit te werken.

5 2. GPMI wat is het?  Toekenning en behoud van leefloon  Vastlegging van stappen en doelstellingen progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie  Voor (equivalent)leefloonbegunstigden  Verschillende soorten GPMI  Verplicht voor -25-jarigen (GPMI tewerkstelling/studie)  Wanneer OCMW of begunstigde erom vraagt  Voor de anderen: facultatief  Juridische basis:  RMI wet (26/5/2002)  KB RMI (11/07/2002)  Algemene OZB 6/9/2002 + OZB 3/8/2004 (studenten en recht op leefloon)

6 3. Kenmerken GPMI  Schriftelijke overeenkomst  Wederkerig gebeuren: gaat uit van verwachtingen, behoeften van begunstigden en mogelijkheden van OCMW  Maatwerk: afhankelijk van behoeften verschillende soorten GPMI  Dynamisch instrument: evaluatie en aanpassing

7 3. Kenmerken GPMI Sanctiemogelijkheid bij niet naleving GPMI  Evalueren redenen  Gedeeltelijke of volledige schorsing LL max 1 mnd  Sanctie gaat in op 1 e dag van 2 e mnd volgend op beslissing  Bij herhaling schorsing LL mogelijk max. 3 mnd

8 4. Algemene voorwaarden GPMI 1.Formaliseren in contract  Schriftelijke overeenkomst (kaderovereenkomst) 2.Onderhandelingen  Begunstigde kan zich laten bijstaan door persoon naar keuze  Bezinningsermijn 5 kalendagen alvorens ondertekening  Begunstigde kan verzoeken om gehoord te worden ivm GPMI

9 4. Algemene voorwaarden GPMI 3.Inhoudelijk  Vermelding van engagement van partijen  Informeren mbt inhoud en gevolgen  Vastleggen evt. Aanvullende hulp  Inhoud wordt bepaald in overleg en houdt rekening met wensen begunstigde 4.Vermelding MW belast met GPMI (+ vervanger) 5.Verplichte evaluatie  Min. 1x/trimester  Onderhoud binnen 5 werkdagen wnr erom verzoekt wordt  1x/jr globale evaluatie (samenvatting in jaarverslag)

10 5. Verschillende soorten GPMI GPMI (algemeen) gericht op maatschappelijke integratie vb. Zoeken woonst, alfabteriseringscursus,collectieve sociale activiteiten,… GPMI tewerkstelling Bijzondere voorwaarden indien -25 jr:  Onderhandeling contract binnen 3 mnd vd aanvraag  Omschrijving verschillende stappen ter voorbereiding beroepsactiviteit  Aanpassing mogelijk  Op einde evaluatie: aangepaste baan (inspanningsverbintenis)

11 5. Verschillende soorten GPMI GPMI vorming Bijzondere voorwaarden:  Beroepsopleiding of werkervaring  Kosten ten laste OCMW of derde  Aanvullende maatschappelijke hulp als aanmoedigingspremie  75% LL max. 6 mnd voor opleiding of werkervaring min. 10u en max.20u/week GPMI inzake studies met voltijds leerplan  Doelstelling: studies om diploma te behalen  Bijzondere voorwaarden: Volledige duur studies Verduidelijking voorwaarden waaraan student moet voldoen (studiebeurs aanvragen, inspanningen om te slagen, etc.) Verhoging 10% toelage LL ovv terugvordering onderhoudsplichtigen Recht om bedragen terug te vorderen bij onderhoudsplichtigen

12 6. Studieopdracht Context – politieke beslissing  uitbreiding van GPMI naar andere doelgroepen  met trajecten naar meer zelfredzaamheid en evaluatiemomenten  binnen het GPMI een gemeenschapsdienst voor leefloners uitwerken Probleemstelling (cfr colloquium sociale activering)  Nood aan kwalitatieve analyse van GPMI  Nood aan in kaart brengen en uitwisselen van praktijken ivm toepassing van GPMI  Voorstellen voor de concretisering van een GPMI gemeenschapsdienst rekening houdend met de filosofie van de wet  Nood aan verbetervoorstellen GPMI

13 6. Studieopdracht Methodologie Kwalitatief onderzoek obv:  Opstellen vragenlijst obv focusintervieuws met experten  Schriftelijke bevraging bij representatief staal OCMW’s (steekproef bij 80-tal OCMW’s of alle OCMW’s?)  mondelinge bevraging bij selectie van OCMW’s op 3 niveaus, nl. beleid, praktijk en doelgroep (individuele diepte-interviews of in groep)  focusgroepen (Nl en Fr) samengesteld uit experten en stakeholders om beleidsvoorstellen uit te werken  Begeleidingscomité POD + verenigingen om studieopdracht nauw op te volgen Timing  6 maand  lancering januari 2015  doorlooptijd onderhandelingsprocedure +/- 2,5 mnd

14 6. Studieopdracht Verwachte resultaten  Formuleren van voorstellen voor de modaliteiten van een GPMI gemeenschapsdienst  Formuleren van verbetervoorstellen gebaseerd op kwalitatief onderzoek  Omschrijven van goede praktijken

15 Studieopdracht Suggesties?

16 Pistes voor verbetervoorstellen 1. - 25 jr hebben recht op MI dr twst binnen 3 mnd vf datum aanvraag (of via AO of GPMI AO) (art.6 RMI wet)  Uitstel opmaak GPMI tot max. 6 mnd na start hulpverlening 2.Evaluatie verplicht 1/trimester (art.15 KB RMI)  Evaluatie om de 6 mnd + opmaak annex met nwe afspraken 3.Sanctiemogelijkheid bij niet naleving: formele sanctie + sanctie gaat in op 1 e dag vd 2 e mnd volgend op de beslissing (art.30§2 RMI wet):  Effectieve schorsing korter na hoorzitting  Gedeeltelijke schrosing administratief zwaar  Moeilijk om gezinshoofd te sanctioneren  Volledige schorsing => maatschappelijke hulp ten laste van OCMW 4.Geen wettelijke min. of max. duur, afhankelijk van evaluatie en aanpassing GPMI en inhoud project, vb. GPMI studies moet hele studieduur dekken => Einddatum GPMI: zolang het LL wordt verleend

17 Pistes voor verbetervoorstellen 6. Erin voorzien dat de verplichtingen opgenomen in het GPMI « evenrediger » zijn: mogelijkheden om de OCMW’s te sanctioneren wanneer zij de contractuele verplichtingen niet naleven? 7. GPMI zien als tool inzake sociale activering met mogelijke financiering in het vooruitzicht:  Hoe vermijden om meer tijd te besteden aan een correcte opstelling van de tool om subsidies te rechtvaardigen in plaats van een echte begeleiding van de begunstigden?  Erop letten dat de tool niet gebruikt wordt als sanctiemiddel: beperkingen ter zake doorvoeren, bijv. Verplichting om motieven van niet-naleving van het GPMI per begunstigde te analyseren en duidelijk de eventuele sanctie op basis hiervan te motiveren? …

18 KB 2015 bevordering van de participatie en de sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's

19  Onderzoek ULB – KU Leuven HIVA "Proeven van participatie" 2011 Aanbevelingen: - de federale overheid moet anticiperen op de groeiende aanvraag van de gebruikers: het totale aantal toelagen verhogen - een structureel karakter invoeren bij het Fonds voor participatie en sociale activering: de jaarlijkse financiering vermijden

20 De subsidies In 2014 : PSCS: 6.829.000 EUR Kinderarmoede: 4.309.000 EUR Totaal: 11.138.000 EUR Begroting 2015: Voorstellen om via herverdelingen de beschikbare budgettaire middelen trachten te optimaliseren om de besparingen te beperken.

21 Gebruik van de middelen toont een goede integratie aan van de maatregel binnen de OCMW's

22 Details onderbenutting van de middelen

23 Het structurele karakter ABN 2014 – Minister BORSUS "In 2015 zullen ook de middelen (van) het Fonds voor participatie en sociale activering blijvend ingezet worden" « En 2015, les ressources du Fonds pour la participation(e)et activation sociale seront déployés de façon permanente"

24 KB 2015: voorstellen? - De uitwisseling van goede praktijken? (Bijv : LinkedIn) - Het gebruik van het uniek jaarverslag? - Prioriteit kinderarmoede - Andere prioriteit?

25 Voorstel voor subsidies clusters en verhoogde toelage “grote steden” voor het jaar 2015

26 Feedback kabinet Borsus in verband met het voorstel: - Akkoord met voorstel 2015 Clusters: => selectie clusters: idem 2014 => budget: - 20 % Verhoogde toelage: => selectiecriteria: idem 2014, behalve criterium “art.60” => budget: - 20 %

27 Feedback kabinet Borsus in verband met het voorstel: - Voor 2016 aanpassing van het systeem door de volgende assen te integreren: Rechtstreeks verband met de GPMI Vereenvoudiging van het systeem Responsabilisering van de promotoren Financiering gekoppeld aan de resultaten

28 Timing Beslissing MinisterAsap Bespreking methodologische benadering met OCMW’s Werkgroep sociale activering 28/11/14 Opstart procedure publicatie Koninklijke Besluiten Van zodra beslissing Minister Aanpassing uniek rapport ifv nieuwe beleidsoriëntaties Van zodra beslissing Minister Onderhandelingen overeenkomsten 2015Van zodra publicatie KB-en Januari 2015 Ondertekening overeenkomsten door Minister en OCMW Januari 2015 Informatiesessies OCMW’s mbt nieuwe beleidsoriëntaties Januari-februari 2015

29 Varia


Download ppt "Werkgroep sociale activering 15 januari 2015. Agenda 1.Onderzoek evaluatie GPMI 2.Subsidie participatie en sociale activering: stand van zaken 3.Subsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google