De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. A. Th

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. A. Th"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. A. Th
Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. A. Th. van Olst voor.

2 Welkom en mededelingen Psalm 100:1 en 4 Votum en groet Psalm 99:1 en 6
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 100:1 en 4 Votum en groet Psalm 99:1 en 6 Gebed - Verootmoediging Lezing van de wet en samenvatting Zingen: Psalm 65:2

3 Orde van de dienst - 2 Gebed - om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest Schriflezing Kolossenzen 1:24-2:15 Gezang 399: 4 en 5 Verkondiging

4 Voorbeden en dankzegging Gezang 317:1 en 2 Zegen
Orde van de dienst - 3 Psalm 86:4 en 5 Voorbeden en dankzegging Gezang 317:1 en 2 Zegen

5 ““Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder,
De spreuk van de week: ““Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei” (Spreuken 11:14)

6 Welkom en mededelingen

7 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt,
Psalm 100:1 en 4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

8 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Psalm 100:1 en 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

9 Stil gebed, votum en groet

10 God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Psalm 99: 1, en 6 God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. Volken hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond / op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

11 In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk.
Psalm 99: 1, en 6 In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, / is voor hen het leven.

12 Gebed - Verootmoediging

13 Lezing van de wet en samenvatting.
Gebed Lezing van de wet en samenvatting.

14 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Psalm 65: 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

15 Om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Gebed Om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest Gebed om de opening…

16 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Kolossenzen 1:24 - 2:15

17 Kolossenzen 1:24 – 2:15 24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt:

18 Kolossenzen 1:24 – 2:15 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

19 Kolossenzen 1:24 – 2:15 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is. 2:1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,

20 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Kolossenzen 1:24 – 2:15 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. 4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

21 Kolossenzen 1:24 – 2:15 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

22 Kolossenzen 1:24 – 2:15 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.

23 Kolossenzen 1:24 – 2:15 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hHj ons al onze zonden kwijtschold.

24 Kolossenzen 1:24 – 2:15 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

25 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
Gezang 399: 4a en 5 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:

26 Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gezang 399: 4b en 5 Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

27 Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,
Gezang 399: 4a en 5a Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,

28 Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,
Gezang 399: 4a en 5b Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.

29 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is: ‘Schepping en wet’ (Psalm 19)

30 “Wandel in Christus, en laat niets u daarbij afbrengen.”
Tekst voor de preek: Kolossenzen 2:4-9 Thema: “Wandel in Christus, en laat niets u daarbij afbrengen.” Oproep om dicht bij Christus te blijven. Waarschuwing voor meeslepende visies. Bemoediging: houd in het oog wie Christus is. Preek

31 Kolossenzen 2:4-9 4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.

32 Kolossenzen 2:4-9 7 Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.

33 Voorbeden en dankzegging
Overgangsdia

34 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen.
Psalm 86: 4 en 5 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

35 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven.
Psalm 86: 4 en 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

36 Voorbeden en dankzegging

37 Nadat de kinderen terug zijn, zal er gecollecteerd worden voor:
Diaconie Kerk

38 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt!
Gezang 317: 1(a) en 2 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt! Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden,

39 die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw,
Gezang 317: 1(b) en 2 die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw, Hem, de eerstling uit de doden, Hem, de Koning van 't heelal, wien 't heelal eens eren zal!

40 Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal
Gezang 317: 1 en 2(a) Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Woon, o Heiland, in ons midden!

41 Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Gezang 317: 1 en 2(b) Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht worde U eeuwig toegebracht!

42 Zegen Zegen

43 Vanmiddag is er om 17:00 een gezamenlijke dienst met de NGK in de Jeruzalemkerk.
Allen hartelijk welkom.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. A. Th"

Verwante presentaties


Ads door Google