De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma
Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 57 Psalm 107 Psalm 81 Gezang 166 Gezang 74 Gezang 288 Psalm 23 Johannes 1: 44- 2: 11

3 Welkom en mededelingen
Begroeting Mededeling van overlijden

4 1 Hoe helder staat de morgenster, en straalt mij tegen van zo ver,
Gezang 157: 1, 4 1 Hoe helder staat de morgenster, en straalt mij tegen van zo ver, de luister van mijn leven. Komt tot mij, zoon van David, kom, mijn Koning en mijn Bruidegom, mijn hart wil ik U geven.

5 stralend, vorstelijk verheven.
Gezang 157: 1, 4 Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in 't geven, stralend, vorstelijk verheven.

6 4 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat,
Gezang 157: 1, 4 4 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat, dan doet de vreugd mij beven. Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; uw woord en geest, uw vlees en bloed, zij zijn mijn ziel, mijn leven.

7 Herder neem mij in uw armen.
Gezang 157: 1, 4 Heer des hemels laat, getrouwe, mij aanschouwen uw erbarmen. Herder neem mij in uw armen.

8 Moment van inkeer Votum en groet Welkom en mededelingen

9 1 Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat!
Psalm 107: 1, 3, 4 1 Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

10 3 Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan,
Psalm 107: 1, 3, 4 3 Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan, omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan: maaltijd en lafenis meer dan zij durfden dromen; de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen.

11 4 Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren
Psalm 107: 1, 3, 4 4 Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

12 Gods regels

13 4 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht
Psalm 81: 4, 8, 9 4 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

14 8 Ik ben Hij die is: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis
Psalm 81: 4, 8, 9 8 Ik ben Hij die is: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

15 Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
Psalm 81: 4, 8, 9 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

16 Gebed

17 Schriftlezing Johannes 1: 44- 2: 11 (NBV)
Gebed om Gods zegen over de dienstLezing van de Tien Geboden

18 Johannes 1: 44- 2: 11 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’

19 Johannes 1: 44- 2: 11 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’

20 Johannes 1: 44- 2: 11 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’.’

21 Johannes 1: 44- 2: 11 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

22 Johannes 1: 44- 2: 11 H.2 Bruiloft in Kana 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’

23 Johannes 1: 44- 2: 11 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.

24 Johannes 1: 44- 2: 11 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

25 Johannes 1: 44- 2: 11 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

26 Johannes 1: 44- 2: 11 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

27 3 In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as;
Gezang 166: 3 3 In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as; toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was; laat het nu uit de kruiken stromen, de vreugde ga van mond tot mond, omdat Hij, in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond!

28 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.

29 Voorteken en voorsmaak
Preek Voorteken en voorsmaak Tekst: Joh 2: 1-11 Preek

30 1 Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Kana in Galilea.
Gezang 74: 1-5 1 Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Kana in Galilea. Wij drinken daar van de bruiloftswijn. Wij willen van harte vrolijk zijn met Jezus en Maria.

31 Gezang 74

32 Gezang 74

33 Gezang 74

34 Gezang 74

35 Gezang 74

36 Dankgebed Avondmaal Dankzegging en voorbeden

37 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Credo Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

38 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Credo is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

39 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Credo Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

40 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

41 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

42 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

43 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

44 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

45 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

46 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

47 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
Gezang 288: 1, 5, 7, 8 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

48 het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs.
Gezang 288: 1, 5, 7, 8 5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

49 7 Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,
Gezang 288: 1, 5, 7, 8 7 Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal, en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal. Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed, en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

50 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
Gezang 288: 1, 5, 7, 8 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

51 Er zal gecollecteerd worden voor
1)Diaconie De Avondmaalsgave was voor stichting Timon

52 1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Psalm 23: 1, 3 1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

53 3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Psalm 23: 1, 3 3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

54 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma"

Verwante presentaties


Ads door Google