De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 28 december 2014 Middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 28 december 2014 Middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 28 december 2014 Middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze gezamenlijke dienst Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden (Hilversum) Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Opwekking 430 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 430 Stil gebed, votum en groet Psalm 33: 1 en 2 Gebed Schriftlezing: Lucas 2: 21-30 Matteüs 3: 13-17 Psalm 40: 3 en 4 Preek: Jezus geboren onder de wet

4 Collectes: emeritikas en kerk Psalm 105: 1 Geloofsbelijdenis
Orde van de dienst - 2 Schriftberijming 22: 1, 2, 3 en 4 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Psalm 105: 1 Geloofsbelijdenis Gezang 134: 1, 2 en 3 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. …..

7 …. U daalde neer van uw troon om mens te zijn
….. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 33: 1 en 2 1 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 't feestlied ingezet! Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.

10 Psalm 33: 1 en 2 2 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.

11 Gebed

12 Schriftlezing Lucas 2: 21-39 Matteüs 3: 13-17 uit de NBV

13 Lucas 2 21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

14 Toewijding van Jezus in de tempel
22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’

15 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.

16 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnen-brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

17 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

18 33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

19 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.

20 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.

21 Matteüs 3 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’

22 Toen stemde Johannes ermee in
Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

23 Psalm 40: 3 en 4 3 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: “O Here, zie, ik kom!”

24 Psalm 40: 3 en 4 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. Heer, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

25 Jezus geboren onder de wet
Preek Thema Jezus geboren onder de wet

26

27 1 Wij zingen, Vader, U ter eer, van Christus Jezus, onze Heer.
Schriftberijming 22: 1, 2, 3 en 4 (naar Filippenzen 2:5-11) Melodie: Gezang 101 1 Wij zingen, Vader, U ter eer, van Christus Jezus, onze Heer. Hij werd een dienstknecht, arm als wij: dat zijn gezindheid in ons zij.

28 Schriftberijming 22: 1, 2, 3 en 4 2 Hij heeft wat Hij bij U bezat niet boven alles liefgehad, maar zich van majesteit ontdaan: Hij deed het kleed van slaven aan.

29 Schriftberijming 22: 1, 2, 3 en 4 3 Hij werd een mens, in needrigheid, en, levend uit gehoorzaamheid, heeft Hij aan U zich toevertrouwd: tot in de hof, tot aan het hout.

30 Schriftberijming 22: 1, 2, 3 en 4 4 Daarom heeft God zijn knecht die leed met alle macht en eer bekleed: zijn hoge naam, die HERE luidt, gaat boven alle namen uit.

31 Gebeden

32 De emeritikas verzorgt de pensioenvoorziening voor de predikanten
Collectes Emeritikas Kerk De emeritikas verzorgt de pensioenvoorziening voor de predikanten

33 Psalm 105: 1 1 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

34 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

35 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

36 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

37 Gezang 134: 1, 2 en 3 1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

38 Gezang 134: 1, 2 en 3 2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

39 3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
Gezang 134: 1, 2 en 3 3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

40 Zegen te beantwoorden met

41


Download ppt "Zondag 28 december 2014 Middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google