De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 17 november 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 17 november 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 17 november 2013 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Opwekking 70 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 70 Stil gebed, votum en groet Psalm 113: 1 en 2 Tien geboden Opwekking 126 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4: Psalm 121: 1 en 4

4 Collectes: werelddiaconaat en kerk Opwekking 242 Zegen
Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 118: 10 Gebeden Collectes: werelddiaconaat en kerk Opwekking 242 Zegen Deurcollecte voor de verzendkosten van de schenendozen.

5 De eerste collecte, voor het wereld-diaconaat, is voor herbebossing in Haïti. Door verkeerde landbouw en kap voor brandhout zijn de bossen goeddeels verdwenen. Met erosie en overstromingen als gevolg. Er worden duizenden boompjes gekweekt en geplant om weer bossen te krijgen.

6 Ramp in de Filipijnen. Geef via de melkbussen bij de uitgang of via
de bankrekening van de diaconie

7 Welkom en mededelingen

8 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

9 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 2. Heer, onze God, die aard‘ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

10 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid, leven om Jezus wil in eeuwigheid!

11 Opwekking 70: 1, 2, 3 en 4 4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

12 Stil gebed Votum en groet

13 Psalm 113: 1 en 2 1. Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij 's HEREN knechten, immermeer moet 's HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's HEREN grote naam geprezen.

14 Psalm 113: 1 en 2 2. Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

15 Tien geboden te lezen door Sara Rink

16 De Heer gaf de mensen zijn wet: tien goede regels - die hielpen om gelukkig te zijn: Eén: Vergeet nooit dat Ik jullie God ben. Ik heb jullie gered en Ik houd van jullie.

17 Twee: Laat er nooit iets of iemand voor Mij in de plaats komen
Twee: Laat er nooit iets of iemand voor Mij in de plaats komen. Drie: Bedenk goed wie Ik ben als je over Mij praat.

18 Vier: Er zijn zes dagen om te werken en er is één dag om te rusten - dat is mijn bijzondere dag. Vijf: Luister altijd naar je vader en je moeder; doe ze nooit verdriet.

19 Zes: Je mag van niemand het leven afnemen, want het leven is heel kostbaar. Zeven: Als je man en vrouw bent, moet je alleen van elkáár houden op die speciale manier.

20 Acht: Steel niet wat van een ander is. Negen: Vertel geen leugens
Acht: Steel niet wat van een ander is. Negen: Vertel geen leugens. Tien: Je moet niet willen hebben-hebben-hebben wat andere mensen hebben.

21 Opwekking 126 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

22 Gebed

23 volgens de nieuwe bijbelvertaling.
Schriftlezing 2 Koningen 4: 38 – 41 volgens de nieuwe bijbelvertaling.

24 Het bittere gerecht 38 Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden.

25 39 Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken
39 Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was.

26 40 Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in de pot!’ Ze konden geen hap door hun keel krijgen. 41 Toen zei Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.’ En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen.

27 Psalm 121: 1 en 4 1. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

28 Psalm 121: 1 en 4 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

29 Preek

30 Psalm 118: 10 10. De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

31 Gebeden

32 Collectes: Werelddiaconaat Kerk ======================= Er is straks een deurcollecte voor de verzendkosten van de schoenendozen.

33 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer,
Opwekking 242 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer, U bent de rots van mijn verlossing. 'k Kom met een danklied voor uw troon, o Heer, en verhoog U met gezang. U bent de Heerser over al wat leeft, U houdt de diepte der aard' in uw hand. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer,

34 Zegen te beantwoorden met

35 Nu: deurcollecte! Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. H. de Bruijne


Download ppt "Zondag 17 november 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google