De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J.L. de Jong Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J.L. de Jong Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J.L. de Jong Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 442 Psalm 116 Psalm 16 Gezang 460 Psalm 79 Psalm 73 Mattheus 22:23-33

3 Welkom en mededelingen

4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. Gezang 442: 1, 3, 4

5 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt. Gezang 442: 1, 3, 4

6 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. Gezang 442: 1, 3, 4

7 Stil gebed Votum en groet

8 1 God heb ik lief, want die getrouwe H EER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer. Psalm 116: 1, 2, 8

9 2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des H EREN aangeroepen en weende: H EER mijn God, bewaar mijn ziel! Psalm 116: 1, 2, 8

10 8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank naar mijn beloften brengen, in 's H EREN voorhof mijn gejubel mengen met uw lofprijzingen, Jeruzalem. Psalm 116: 1, 2, 8

11 Gebed om de opening van Gods Woord

12 We lezen uit de Bijbel Mattheus 22: 23-33

13 23 Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:

14 Mattheus 22: 23-33 24 Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.

15 Mattheus 22: 23-33 25 Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. 26 Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.

16 Mattheus 22: 23-33 27 Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. 28 In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.

17 Mattheus 22: 23-33 29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. 30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

18 Mattheus 22: 23-33 31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

19 Mattheus 22: 23-33 33 En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.

20 Psalm 16: 3, 4 3 Ik prijs de H EER ; Hij heeft mijn hart verlicht, dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. Ik houd bestendig naar zijn aangezicht mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. …

21 Psalm 16: 3, 4 … Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God, mijn H EER, die mij tot hiertoe leidde.

22 Psalm 16: 3, 4 4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.…

23 Psalm 16: 3, 4 … Het pad des levens doet Gij mij betreden en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

24 Verkondiging Lang zullen ze leven 1. In de gloria van Pasen 2. Door de kracht van de Levende God.

25 Gezang 460: 3, 4, 5 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

26 Gezang 460: 3, 4, 5 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

27 Gezang 460: 3, 4, 5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

28 Gebed

29 Inzameling van de gaven voor 1)Diaconie 2)Plaatselijke evangelisatie

30 Psalm 79: 5 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden. …

31 Psalm 79: 5 … Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

32 Geloofsbelijdenis

33 Psalm 73: 12 12.'k Zal dan gedurig bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. …

34 Psalm 73: 12 … Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; en mij, hiertoe door U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J.L. de Jong Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google