De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 mei 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 mei 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 mei 2014 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J.F. Ezinga (NGK Westbroek) Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 87 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 87 Stil gebed, votum en groet Psalm 25: 2 en 3 Tien geboden Gezang 231: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: Jakobus 5: Gezang 291: 1 en 2

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 427: 5 en 7 Gebeden
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 427: 5 en 7 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: Red een kind en kerk Gezang 114: 1 en 3 Zegen

5 De gemeente heeft via de diaconie en Red een Kind tien kinderen in Afrika en Azië financieel geadopteerd. De kosten van dit project worden grotendeels gedekt door giften die voor dit doel zijn bestemd. De eerste collecte is vandaag voor het aandeel dat uit de kas van de diaconie wordt betaald.

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

8 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!

9 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

10 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 25: 2 en 3 2 HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

13 Psalm 25: 2 en 3 3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk' ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! HEER, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

14 Tien geboden

15 Gezang 231: 1 en 4 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!

16 Gezang 231: 1 en 4 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen!

17 Gebed

18 door Reinout Vreugdenhil
Schriftlezing Jakobus 5: 1 – 11 uit de NBV door Reinout Vreugdenhil

19 Jakobus 5 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt.

20 4 Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.

21 Bemoediging en raadgevingen
7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

22 9 Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10 Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.

23 11 Degenen die standhielden prijzen we gelukkig
11 Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

24 Gezang 291: 1 en 2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

25 Gezang 291: 1 en 2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen wie ‘t heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

26 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over De val van Haman uit Ester 7 t/m 10.

27 Preek

28 Gezang 427: 5 en 7 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’ u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

29 Gezang 427: 5 en 7 7 Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal Hij u bevrijden ook van de zwaarste last, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

30 Gebeden

31 De kinderen komen terug.
Daarna collectes: Red een kind Kerk

32 Door de gemeente zijn, via de diaconie en Red een Kind, tien kinderen uit Afrika en Azië financieel geadopteerd. De eerste collecte is voor een bijdrage in de kosten van dat project.

33 Gezang 114: 1 en 3 1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aard’ ontstond om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest.

34 Gezang 114: 1 en 3 3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn.

35 Zegen te beantwoorden met

36 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. W.J. Quist
uit Amersfoort.


Download ppt "Zondag 25 mei 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google