De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 14 december 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Jonkman (Zeewolde) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 14 december 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Jonkman (Zeewolde) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 14 december 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Jonkman (Zeewolde) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 124: 1, 2 en 3 Gezang 303:1, 3, 4 Psalm 146:1, 3, 8 (oude ber.) Psalm 25:2, 3 Psalm 94:1, 2, 11 Gezang 401:1, 3, 4 Gezang 299:1, 2, 3, 4 Openbaring 6 (NBV)

4 Aansteken van de kaars

5 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Gezang 124

6 2 De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

7 Gezang 124 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

8 Welkom en mededelingen

9 Gezang 303 1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

10 Gezang 303 3 Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang? De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang.

11 Gezang 303 4 In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt.

12 Stil gebed Votum en groet

13 Psalm 146 1. Prijs den Heer met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan Zijn lof. 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

14 Psalm 146 (oude ber.) 3. Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft. Hij, die door den nood gedreven zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot vestigt op den Heer, zijn God.

15 Psalm 146 (oude ber.) 8. 't Is de Heer van alle Heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer! prijs Zijn grootheid; loof den Heer.

16 Tien geboden

17 Psalm 25 2 Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

18 Psalm 25 3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk' ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

19 Gebed

20 We lezen Openbaring 6 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

21 Openbaring 6 De eerste zes zegels 6 1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’

22 Openbaring 6 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.

23 Openbaring 6 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’

24 Openbaring 6 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.

25 Openbaring 6 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

26 Openbaring 6 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.

27 Openbaring 6 15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

28 Psalm 94

29

30 2 Hoe lang nog zullen, Heer, de bozen, hoe lang nog zullen goddelozen zich vrolijk maken hier op aard? Hoor toch, zij voeren onvervaard het hoogste woord, zij pochen luid, zij slaan de grootste laster uit.

31 Psalm 94 11 Maar God is mij een sterke veste, Hij wendt het onrecht mij ten beste; 't komt op hun eigen hoofden neer. Hij is mijn sterke tegenweer. Ja, onze God en toeverlaat verdelgt hen in hun eigen kwaad.

32 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over de Verlosser die komt (Jesaja 40: 1 – 11).

33

34 Preek over Openbaring 6: 9 – 11 “De wraakpsalm in de hemelse liturgie”.

35 Preek

36 Gezang 401 1 Een vaste burcht is onze God, een wal die 't kwaad zal keren; zijn sterke arm houdt buiten schot wie zich niet kan verweren. De vorst van het kwaad, de aartsvijand staat geharnast in 't veld; in list en in geweld kan geen hem evenaren.

37 Gezang 401 3 Al wordt de wereld ook een hel en 't leven niets dan lijden, wij vrezen niet, Immanuël zal stellig ons bevrijden. Hoe satan ook woedt en wat hij ook doet, 't is macht'loos geweld, zijn vonnis is geveld. Een woord, en hij moet vallen.

38 Gezang 401 4 Gods heilig woord alleen houdt stand, Gods waarheid zal ons staven. Hij leidt ons en met milde hand schenkt Hij zijn geestesgaven. Al rooft de tyran ons wat hij maar kan, ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed! Gods rijk blijft ons behouden.

39 Dankzegging en voorbeden

40

41

42 Er zal nu gecollecteerd worden voor: Stichting De Hoop Kerk

43 Gezang 299 1 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

44 Gezang 299 2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja!

45 Gezang 299 3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

46 Gezang 299 4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

47 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

48 Vanmiddag advents songs & carols met jongerenkoor “Samen op weg”. Deze mooie dienst begint om 17.00 uur.


Download ppt "Zondag 14 december 2014 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Jonkman (Zeewolde) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google