De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. H. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden

4 Deze week zijn jarig: 31 augustus:zr Francisca de Groot 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters Thijmen de Kruijff Erin Sollie 6 september:br Dick Siesling

5 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

6 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

9 1Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145, NG74: 1, 2

10 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

11 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

12 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

13 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 2 Want U hebt om uw grote naam, gestand gedaan wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, uw grootheid prijzen.

14 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

15 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2- 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

16 Daniël 6:23

17 wat de koning doet en wat God doet Proef het verschil

18 Daniël 6:23 wat de koning zegt en wat Daniël (niet) zegt Proef het verschil

19 Daniël 6:23 boven alle koningen De Koning

20 Daniël 6:23 Bewaar de omgang met God - jij doet recht aan anderen - God zal recht doen aan jou Leven voor jezelf maakt je niet gelukkig en doet anderen onrecht

21 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2 - 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

22 Psalm 146: 2 - 4 2 Wil toch niet op mensen bouwen, hoe voornaam ook en geacht. Want beschaamd wordt uw vertrouwen, als uw heil van hen verwacht. Als hun stervensuur zal slaan, zal hun plan met hen vergaan.

23 Psalm 146: 2 - 4 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in ’t moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

24 Psalm 146: 2 - 4 4 ’t Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

25 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

26 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

27 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

28 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

29 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

30 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

31 3U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: Leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Gezang 145, NG74: 1 - 4

32 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

33 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

34 Inaktelke.

35 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

36 Inaktelke De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven- Best als in Inaktelke. Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen. We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk. relaties

37 Inaktelke relaties

38 Inaktelke relaties

39 Inaktelke Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn: relatiesondersteuning

40 Inaktelke Met de collecte- opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp relatiesondersteuning

41 Inaktelke We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in relatiesondersteuning

42 Inaktelke Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen relatiesondersteuning

43 Inaktelke We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties. relatiesondersteuning

44 Van 9 tot 16 oktober 2014 brengen we weer een diaconaal bezoek en u kunt nog mee! Opgeven bij Bert Ellen of Willy Kamps.

45 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

46 Psalm 138: 1, 4 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

47 Psalm 138: 1, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

48 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen

49 Gezang 182E 4-stemmig

50 Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a: Gezang145:3, 4 Psalm138:1, 4 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgie ds K. Harmannij Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenie Gezang145:1, 2 Daniël6: Psalm138:2, 3 Daniël6:23 Psalm146:2, 4 Gezang179a:"

Verwante presentaties


Ads door Google