De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 augustus 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 1 Psalm 92: 1, 2, 3 en 7 Uw wil geschiede Morgenzang: 4 Psalm 148: 1 en 2 Psalm 148: 5 en 6 Genesis 1: 26 – 28 Genesis 2: 15 Exodus 31: 1 – 11 Handelingen 9: 1 – 6 Handelingen 18: 1 – 4

4 Spreuk van de week: “Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand ten toon.” (Spreuken 13: 16)

5 Welkom en mededelingen

6 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. Gezang 1: 1, 2, 3 en 4

7 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. Gezang 1: 1, 2, 3 en 4

8 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. Gezang 1: 1, 2, 3 en 4

9 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Gezang 1: 1, 2, 3 en 4

10 Stil gebed Votum en groet

11 Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig. Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. Psalm 92: 1, 2, 3 en 7

12 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren. Psalm 92: 1, 2, 3 en 7

13 Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd. Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade. Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand, Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken. Psalm 92: 1, 2, 3 en 7

14 Zoals de cederbomen hoog op de Libanon, staan bij de levensbron de nederige vromen. Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn. Psalm 92: 1, 2, 3 en 7

15 Gebed

16 We lezen nu de volgende bijbelgedeelten uit de ???: Genesis 1: 26 – 28 Genesis 2: 15 Exodus 31: 1 – 11 Handelingen 9: 1 – 6 Handelingen 18: 1 – 4

17 Genesis 1: 26 – 28 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

18 Genesis 1: 26 – 28 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

19 Genesis 2: 15 15 God, de heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

20 Exodus 31: 1 – 11 De vaklieden 31 1 De heer zei tegen Mozes: 2 ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. 3 Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: 4 hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, 5 hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden.

21 Exodus 31: 1 – 11 6 Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven: 7 de ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, 8 de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de

22 Exodus 31: 1 – 11 bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, 9 het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, 10 de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, 11 de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals ik het je heb opgedragen.’

23 Handelingen 9: 1 – 6 Saulus geroepen 9 1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.

24 Handelingen 9: 1 – 6 3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’

25 Handelingen 18: 1 – 4 Paulus in Korinte 18 1 Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. 2 Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek,

26 Handelingen 18: 1 – 4 3 en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken. 4 Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen.

27 Uw wil geschiede (bij zondag 49) Bron: “Hij rekent met genade” Tekst: Jan van den Brink Melodie: Psalm 40

28 Uw wil geschiede: 1 en 2 Uw wil geschiede, koom’ op aard’ tot stand zoals ook in het hemels oord. Dat is: geef dat elk naar U hoort, niet tegenspreekt, verduisterd in ’t verstand aan eigen wil blijft hangen. Verlos van dat verlangen. …

29 Uw wil geschiede: 1 en 2 Uw wil alleen is goed. Daaraan gehoorzaam zijn – in ’t groot of in het klein – geeft blijdschap, goede moed.

30 Uw wil geschiede: 1 en 2 Zo zal een ieder in zijn eigen taak in zijn beroep, gewillig zijn. Getrouw, oprecht, op elk terrein; Uw wil volbrengen in een goede zaak. Dat wij ons zo vertonen, als engelen die wonen …

31 Uw wil geschiede: 1 en 2 in ’t heerlijk hemelrijk, waar zij hun dienstwerk doen in ’t hemels legioen; dat ieder hen gelijk’.

32 Preek

33 Morgenzang Bron: Liederenbundel samengesteld door de CGK van ’s-Gravenhage-West Gezang 148 Hertaling van de “Morgenzang” uit Enige Gezangen bij de oude psalmberijming door L. Strengholt Melodie: Psalm 100

34 Geef dat wij onze plicht, o Heer, getrouw vervullen tot uw eer, ja, dat uw gunst ons werk bekroont, uw Geest ons leidt en in ons woont. Morgenzang: 4

35 Gebeden

36 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor: diaconie kerk

37 Halleluja! Prijst God en zingt, gij fiere hemel die daar blinkt, gij legioen dat naar Hem hoort, gij engelen die draagt zijn woord, zonlicht en maan en alle sterren, hemel der hemelen van verre, peilloos verschiet boven ons hoofd: de naam des Heren zij geloofd! Psalm 148: 1 en 2

38 Naam van den Heer die heilig zijt, geprezen uw aanwezigheid. Want Gij hebt met uw stem en macht heel dit bestel tot stand gebracht. Gij laat uw schepping nimmer vallen, Gij roept uw creaturen alle. Gij hebt getemd het sterk geweld, Gij hebt het paal en perk gesteld. Psalm 148: 1 en 2

39 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

40 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

41 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

42 Koningen die op aarde troont, en natiën die rondom woont, gij rechters met uw ambt bekleed, gij vorsten tot het recht gereed, gij jongemannen en gij maagden, gij kinderen en hoogbedaagden, mensen in ouderdom en jeugd, verhoogt den Heer en weest verheugd! Psalm 148: 5 en 6

43 Naam van den Heer die heilig zijt, gezegend uw aanwezigheid. Ver boven aard’ en hemel gaat de luister van uw hoge staat. God is nabij en zeer verheven, Hij doet zijn volk in ere leven. Daarom gij schepping wijd en zijd, verhoogt den Heer en weest verblijd! Psalm 148: 5 en 6

44 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

45 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google