De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DKO & Amateurkunsten – stand van zaken beleid Vlaamse Overheid Gent, 22 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DKO & Amateurkunsten – stand van zaken beleid Vlaamse Overheid Gent, 22 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 DKO & Amateurkunsten – stand van zaken beleid Vlaamse Overheid Gent, 22 januari 2015

2 Stand van zaken I. Beleid DKO & Amateurkunsten: van Peeters II / minister Smet naar Bourgeois I / minister Crevits II. Nieuw: leren in alternatieve leercontext III. Cultuur in de Spiegel

3 I. Beleid DKO & Amateurkunsten 2009-2014: Peeters II – minister Smet  Grote DKO-hervorming gepland, maar uiteindelijk vooral visieontwikkeling & enkele eerste stappen 2014: nieuwe regering Bourgeois I – minister Crevits  opnieuw DKO-hervorming gepland – eerste aanzetten

4 2009-2014: Peeters II – minister Smet Verdere uitwerking op basis van Verdieping/Verbreding (2008)  Conceptnota Kunst Verandert (2011)  Discussienota (2012)

5 2009-2014: Peeters II – minister Smet Wat ontwikkeld?  Einddoelen voor nieuwe 1 ste en 2 de graad ontwikkeld  Opleidingenstructuur uitgewerkt  Eerste aanzet voor invulling DKO-landschap  Eerste aanzet voor samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs en culturele partners

6 2009-2014: Peeters II – minister Smet Ontwikkeld in nauw overleg met veld: Klankbordgroep & bilaterale gesprekken  Uiteindelijk ruime consensus over opleidingenstructuur, maar grote vernieuwing niet doorgevoerd om verschillende redenen.  Wel enkele aanzetten: pilootprojecten, evaluatie, lln. specifieke onderwijsnoden, leren in alternatieve leercontext, kleine actualisering aanbod

7 2009-2014: Peeters II – minister Smet Wel aanzetten tot vernieuwing: -Pilootprojecten -Alternatief evalueren -Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften -Leren in alternatieve leercontext -kleine actualisering opleidingsaanbod

8 Vanaf 2014: Bourgeois I – minister Crevits - Vlaams Regeerakkoord: ‘niveaudecreet DKO’ in overleg met relevante actoren - Beleidsnota 2014-2019: idem + samenwerking met culturele actoren  Momenteel samen met Kabinet en minister bekijken: wat, welke timing, plan van aanpak, …

9 II. Leren in een alternatieve leercontext Combinatie van leren in en buiten de academie (cf. stage en werkplekleren in vwo en so) Pluspunten – praktijkervaring opdoen in een artistieke omgeving – doorstroom afgestudeerden naar amateurkunstvereniging, bedrijf of professionele praktijk stimuleren Geen vrijstelling! academie behoudt eindverantwoordelijkheid over het leerproces, leerling blijft 100% financierbaar Niet verplicht en niet afdwingbaar

10 I.s.m. amateurkunsten Ghent Youth Jazz Orchestra

11 i.s.m. professionele kunsten Tijdens je stage als medewerker kostuum help je mee - onder begeleiding van onze vaste kostuumontwerpster - alle kostuums te realiseren. Gedurende de voorstellingenreeks van Colossus sta je in voor het beheer en het onderhoud van de kostuums. Abattoir Fermé zoekt stagiairs kostuum voor het eindejaarsspektakel Colossus

12 Welke context is geschikt? elke maatschappelijke context (amateur, professioneel, semi- professioneel) waarin leerling de (minimum)leerplandoelen kan inzetten en verwerven Academie beslist zelf of een concrete context een meerwaarde is voor het leerproces (eigen kwaliteitstoets) Opleidings- en vormingsactiviteiten van andere opleidingsverstrekkers komen niet aanmerking

13 Welke context is geschikt? Voorbeelden podiumkunsten koor, harmonieorkest, hedendaags dansgezelschap, theaterproductie van een kunstencentrum in samenwerking met plaatselijke amateurs, toneelvereniging, enz. Voorbeelden beeldende kunst bedrijf dat gespecialiseerd is in restauratie van historische glasramen, meubelrestaurateur, atelier van een ceramist, bureau van een grafisch ontwerper, kunstencentrum, enz.

14 Kwaliteit van de alternatieve leercontext Gedeelde verantwoordelijkheid – Academie – Organisatie die de leercontext aanreikt Toetsing door de academie aan de hand van toetsingsinstrument – eigen criteria – mogelijke ondersteuning pedagogische begeleidingsdiensten – validering van het instrument door de inspectie – geen verdere rapportageverplichtingen naar overheid

15 Welke leerlingen en welke vakken? Alle leerlingen (vanaf een zekere leeftijd) Vakken waarin kennis, vaardigheden of attitudes geïntegreerd verworven worden Beeldende kunst alle specifieke ateliers en keuzeateliers Muzieksamenspel, koor, begeleidingspraktijk, ensemble/jazz en lichte muziek, experimentele muziek, ensemble/volksmuziek, directie instrumentale muziek, directie vocale muziek Woordkunstdrama, toneel, voordracht, welsprekendheid, literaire creatie Dansartistieke training

16 Omvang: studiebelasting en inhoud Per schooljaar geregeld Vak volledig vervangen: alle lessen van september tot juni = alle (minimum)leerplandoelen van het jaarplan verwerven Beperkte periode bv. van september tot december Toegespitst op bepaalde facetten van het artistieke proces Tijdinvestering en studiebelasting stemmen overeen met onderwijs- en leeractiviteiten in de academie

17 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

18 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

19 Motivering Schriftelijke toestemming van de directeur Motivering waarom de alternatieve leercontext een meerwaarde is voor het leerproces, bv. – verwijzing naar kwaliteitstoets – samenhang met de (minimum)leerplandoelen – eerdere positieve ervaringen met de organisatie, de verantwoordelijke enz.

20 Afsprakenkader Tss. alle betrokkenen: directeur, vakleerkracht, verantwoordelijke van de leercontext en de leerling Aspecten in zake veiligheid, verzekering Omschrijving van de activiteiten waaraan de leerling zal deelnemen (tijdstip, plaats) Opvolging aan- en afwezigheden

21 Leren in een arbeidscontext Leerling levert arbeidsprestaties in een bedrijf of bij een zelfstandige Leerling valt onder het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs Omzendbrief SO/2002/4 geeft overzicht van de welzijnsverplichtingen (risicoanalyse, gezondheidstoezicht)

22 Leren in een arbeidscontext

23 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

24 Opvolging van het leerproces Engagement van de verantwoordelijke van de leercontext -Kwaliteit van de leeromgeving bewaken -Leerling structureel begeleiden (zelf of mentor, coach): leerling wegwijs maken, feedback geven, informatie voor de academie bij houden Academie is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces – Leerling ter plekke observeren – Geregeld overleg met leerling, de verantwoordelijke, de coach of mentor

25 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

26 Meer dan de balans van ieders ervaringen! Nagaan of de leerling de vooropgestelde (minimum)leerplandoelen bereikt heeft Leerling is verplicht om deel te nemen aan de evaluatie-activiteiten die de academie organiseert (proeven of andere…)

27 III. Cultuur in de spiegel Korte stand van zaken na recentste stuurgroep  verdere vragen hierover: katrien.vaniseghem@ond.vlaanderen.be katrien.vaniseghem@ond.vlaanderen.be  Vragen over DKO-hervorming: jos.thys@ond.vlaanderen.be jos.thys@ond.vlaanderen.be

28


Download ppt "DKO & Amateurkunsten – stand van zaken beleid Vlaamse Overheid Gent, 22 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google