De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 2008 ALASKA  2007 ALASKA.  2008 ALASKA De rechten en plichten bij een fiscale controle VAS Symposium 22 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 2008 ALASKA  2007 ALASKA.  2008 ALASKA De rechten en plichten bij een fiscale controle VAS Symposium 22 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1  2008 ALASKA  2007 ALASKA

2  2008 ALASKA De rechten en plichten bij een fiscale controle VAS Symposium 22 november 2008

3  2008 ALASKA Onderzoeksbevoegdheden AOIF – Fiscale controle t.a.v. de belastingplichtige Fiscaal boekenonderzoek Vraag om inlichtingen Fiscaal visitatierecht Sancties Fiscaal onderzoek bij derden Uit privésector Uit publieke sector Meewerkverplichting Beperkingen aan de onderzoeksbevoegdheden van het AOIF Beroepsgeheim Fiscale arbitrage

4  2008 ALASKA Onderzoeksbevoegdheden AOIF Fiscale controle tav de belastingplichtige Fiscaal boekenonderzoek Vraag om inlichtingen Fiscaal visitatierecht Sancties

5  2008 ALASKA Fiscaal boekenonderzoek Wettelijke grondslag Artikel 315 W.I.B. “Eenieder die onderhevig is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners is verplicht de administratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen.”

6  2008 ALASKA Fiscaal boekenonderzoek (2) Wettelijke grondslag (2) Artikel 315 bis W.I.B. “De natuurlijke personen en rechtspersonen die een beroep doen op een computersysteem om de boeken en bescheiden waarvan de voorlegging is voorgeschreven door artikel 315, geheel of ten dele, te houden, op te stellen, toe te zenden of te bewaren, zijn eveneens verplicht, op verzoek van de administratie, ter plaatse, de dossiers met betrekking tot de analyses, de programma’s en het beheer van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en alle gegevens die zij bevatten, ter inzage voor te leggen.” Administratieve commentaren

7  2008 ALASKA Fiscaal boekenonderzoek (3) Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied “Boeken en bescheiden” Ontvangstbewijzen Artikel 320 W.I.B.

8  2008 ALASKA Fiscaal boekenonderzoek (4) Inhoudelijke draagwijdte Bewaringsplicht Voorleggingsplicht Inzagerecht Kopierecht ?

9  2008 ALASKA Vraag om inlichtingen Wettelijke grondslag Artikel 316 W.I.B. “Onverminderd het recht van de administratie tot het vragen van mondelinge inlichtingen, is eenieder die onderhevig is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners verplicht de administratie, op haar verzoek, binnen een maand na de datum van verzending van de aanvraag, welke termijn wegens wettige redenen kan worden verlangd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.” Administratieve commentaren

10  2008 ALASKA Vraag om inlichtingen (2) Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Vraagrecht – Mondeling – Schriftelijk Zwijgrecht? (zie supra)

11  2008 ALASKA Bestuurshandeling Beginselen van behoorlijk bestuur Antwoordverplichting Termijn – Verlenging Beroepsgeheim (zie supra) Vraag om inlichtingen (3)

12  2008 ALASKA Fiscaal Visitatierecht Wettelijke grondslag Artikel 319 W.I.B. “Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de personenbelasting, van de vennootschapsbelasting of van de belasting van niet-inwoners tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend vrije toegang te verlenen tot hun beroepslokalen, zoals fabrieken, werkplaatsen, werkhuizen en magazijnen, bergplaatsen, garages of tot hun terreinen welke als werkplaats, werkhuis of opslagplaats van voorraden dienst doen, ten einde aan die ambtenaren de mogelijkheid te verschaffen de aard en de belangrijkheid van bedoelde werkzaamheden vast te stellen en het bestaan, de aard en de hoeveelheid na te zien van de voorraden en voorwerpen van alle aard welke die personen er bezitten of er uit enigen hoofde onder zich hebben, met inbegrip van de installaties en het rollend materieel.”

13  2008 ALASKA Fiscaal Visitatierecht (2) Wettelijke grondslag Artikel 319 W.I.B. “De met de invordering belaste ambtenaren beschikken over alle onderzoeksbevoegdheden bepaald in dit Wetboek teneinde de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhoging en administratieve boeten, van de interesten en van de kosten.” Administratieve commentaren

14  2008 ALASKA Fiscaal Visitatierecht (3) Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Inhoudelijke draagwijdte Vrije toegang tot beroepslokalen – Wat met privélokalen? -Vorm- en tijdsvoorwaarden Cassatie-rechtspraak niet éénduidig – Onderzoeksrecht? Harmonisatie indirecte belastingen

15  2008 ALASKA Sancties Aanslag van ambtswege Administratieve sancties Strafrechtelijke sancties

16  2008 ALASKA Fiscaal onderzoek bij derden Privésector Publieke sector Meewerkverplichting

17  2008 ALASKA Privésector Met betrekking tot bepaalde belastingplichtigen Artikel 322 W.I.B. “De administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. Nochtans mag het recht om derden te horen en om een onderzoek in te stellen slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere graad dan die van controleur.”

18  2008 ALASKA Privésector (2) Met betrekking tot bepaalde belastingplichtigen (2) Artikel 322 W.I.B. Subjectieve draagwijdte Objectieve draagwijdte Inhoudelijke draagwijdte Sancties

19  2008 ALASKA Privésector (3) Met betrekking tot onbepaalde belastingplichtigen Artikel 323 “De administratie mag eveneens van natuurlijke of rechtspersonen alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, voor alle of een deel van hun verrichtingen of activiteiten de overlegging vorderen van inlichtingen slaande op elke persoon of groep van personen, zelfs niet met name aangeduid, met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn geweest uit hoofde van die verrichtingen of activiteiten.”

20  2008 ALASKA Privésector (4) Met betrekking tot onbepaalde belastingplichtigen (2) Artikel 323 Subjectieve draagwijdte Objectieve draagwijdte Inhoudelijke draagwijdte Sancties

21  2008 ALASKA Publieke sector - Meewerkverplichting Wettelijke grondslag Artikel 327 W.I.B. “De bestuursdiensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der Hoven en van alle rechtscolleges, de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten zomede de openbare instellingen en inrichtingen, zijn gehouden, wanneer zij daartoe worden aangezocht door een ambtenaar belast met de vestiging of de invordering van de belastingen, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambtenaar voor de vestiging of de invordering van de door de Staat geheven belastingen nodig acht. …”

22  2008 ALASKA Publieke sector - Meewerkverplichting (2) Wettelijke grondslag Artikel 327 W.I.B. (2) “Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging mag evenwel geen inzage worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de federale procureur, de procureur-generaal of de auditeur-generaal. De originelen echter van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp, uitgereikt door de geneesheren, de tandheelkundigen en de paramedische medewerkers mogen niet worden medegedeeld zonder dat de nationale raad van de Orde der geneesheren of de provinciale geneeskundige commissies de gelegenheid hebben gehad zich ervan te vergewissen dat de Administratie der directe belastingen hierdoor geen inlichtingen krijgt betreffende de identiteit van de zieken en van de verzekerden.”

23  2008 ALASKA Publieke sector - Meewerkverplichting (3) Wettelijke grondslag Vraag om inlichtingen Fiscaal boekenonderzoek Subsidiair karakter Geen bijzondere vereisten Uitzonderingen (art. 327 §1) – Inzage van stukken in verband met de rechtspleging Machtiging van de Procureur-Generaal – Ontvangstbewijzen

24  2008 ALASKA Beroepsgeheim Fiscale arbitrage Beperkingen aan de onderzoeks- bevoegdheden van het AOIF

25  2008 ALASKA Beroepsgeheim Wettelijke grondslag Artikel 458 S.W. “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. Buiten de beoefenaars van de door die bepaling uitdrukkelijk vermelde beroepen, kunnen dus eveneens het beroepsgeheim doen gelden” Rechtspraak & Parlementaire Vragen (o.a. inzage patiëntenfiches, samenwerking belastingdiensten en RIZIV)

26  2008 ALASKA Fiscale arbitrage Wettelijke grondslag Artikel 334 “Wanneer een krachtens de artikelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde lid, 316 en 322 tot 324 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, verzoekt de administratie om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim.” Procedure Taak tuchtoverheid

27  2008 ALASKA Behoren patiëntenfiches tot de boeken van de boekhouding? Mag de belastingcontroleur alle patiëntenfiches nakijken? Geldt ook een inzagerecht met betrekking tot het medisch afsprakenboek? Wat indien een elektronisch agenda wordt bijgehouden? Kunnen belastingdiensten inlichtingen inwinnen bij de informatiediensten van het RIZIV? Is dit verzoenbaar met het medisch geheim? Mag de belastingcontroleur eisen dat boeken en bescheiden naar het kantoor van de belastingadministratie worden gebracht? Mag de belastingcontroleur uw documenten meenemen naar het kantoor van de belastingadministratie? Is het raadzaam om zich te beroepen op het zwijgrecht ten overstaan van de belastingcontroleur? Mag U zich laten bijstaan tijdens een fiscale controle? Dient de belastingcontroleur een aanstellingsbewijs te kunnen voorleggen? Praktijkgevallen

28  2008 ALASKA Vragen?

29  2008 ALASKA Spreker Jaimie Wilms Senior Tax Consultant Alaska Antwerpen Tel. +32 (0)3 454 30 00 – j.wilms@alaska-group.eu www.alaska-group.eu

30  2008 ALASKA

31  2007 ALASKA


Download ppt " 2008 ALASKA  2007 ALASKA.  2008 ALASKA De rechten en plichten bij een fiscale controle VAS Symposium 22 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google