De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk VV DPB Brugge – 5 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk VV DPB Brugge – 5 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk VV DPB Brugge – 5 november 2014

2 Agenda Realisatie leerplan en belang van werkwoorden
Geïntegreerd werken en basisvademecum Evalueren (verschil begeleidende en beoordelende evaluatie) Uitwisseling tips

3 Realisatie leerplan en belang van werkwoorden
Tot op het niveau van de onderliggende doelen èn de lpd Binnen de context van het leerplan Via vakoverschrijdende graadsplanning (en inventarisatie) bv via excell document, digitaal systeem … Belang betekenis van werkwoorden zie achteraan leerplan p 55 Zijn er leerplandoelstellingen of onderliggende doelen die niet helder, niet realiseerbaar zijn?

4

5 Aandachtspunten Vertrekken vanuit LPD en onderliggende doelen
Context leerplan Doelgroepen: Medeleerlingen; Gezonde kinderen van 2.5 tot 10 jaar Gezonde volwassenen Situatie: Geen acute veranderingen of problemen te verwachten Opdrachten: Een lage moeilijkheidsgraad; Duidelijke instructies; Directe begeleiding van de leraar. Belang van leerlijnen (zie vvkso) Binnen een welomschreven opdracht = duidelijke instructies, concrete doelen, bijhorende criteria

6 Geïntegreerd werken en basisvademecum
Is zinvol èn kan op verschillende manieren gerealiseerd worden! Belang van zelfde jargon en kaders over alle lessen heen!

7 Basisvademecum Wat wordt hoe gebruikt in de lessen AD4?
1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2de graad VV) tot specialisatiejaren zie website verbond en dpb leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren Wat wordt hoe gebruikt in de lessen AD4? 2             Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3             Methodisch handelen 4             Communicatieschema 5             Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6             ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7             Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8             Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9             Reflecteren - Schema reflecteren

8 Geïntegreerd werken tijdens lessen op school
Vereiste leerplan zie p 5, 11, 12, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 47, 53 en 55 … leerplanrealisatie of bewijzen moeten voorgelegd kunnen worden aan bv inspectie Waarom? Belang van leren in samenhang (91 X vermeld!) Samenhang binnen lessen: tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling tss de algemene doelstellingen onderling Voorbeeld van elke mogelijkheid in AD4? dpb brugge

9 Geïntegreerde opdrachten
Opmaken van geïntegreerde opdrachten in de lessen - Zie p 31, 32 en 33 èn p 49 in servicedocument Werkvormen In de lessen Casussen, situatieschetsen met denk- en doe opdrachten Simulatieoefeningen Rollenspelen In de lessen, werkveld Projecten: participeren aan … Observatieopdrachten + ??? dpb brugge

10 Participerende activiteiten
AD 5 – 5.10 (kinderen en senioren) AD 4 – 4.10 (diverse doelgroepen)– 4.13 (kinderen) (kinderen en volwassenen) AD 6 – 6.14(medeleerlingen) (een doelgroep) Het gaat dus niet over organiseren maar deelnemen! Let ook op dat doelgroep en setting gerespecteerd wordt dus geen RVT, kinderdagverblijven (in dit verband kan enkel kennismaken = AD9.1 en 3) … Het is immers belangrijk dat leerlingen in de eerste plaats leren omgaan met en zich inleven in de belevingswereld van kinderen en volwassenen zonder bijzondere zorg/noden. Wat leerlingen leren over deze belevingswereld moeten ze kunnen verwoorden en hun eigen gedrag ook bijsturen in bv een nieuw contact. Linken mogelijk met andere AD’s … = mooi vb van geïntegreerd werken dpb brugge

11 Voorbeelden vanuit de scholen ivm participerende activiteiten
Passen binnen studierichtingsprofiel (situering en context, zie begin leerplan)? Minstens 1 activiteit met kinderen èn 1 activiteit met senioren: leerlijn? Best zekere herhaling inbouwen zodat lln kunnen leren uit hun ervaringen. Gaat het over participeren? Komen alle onderliggende doelen aan bod? BV 4.10!? Vijf onderliggende doelen! dpb brugge

12 Evalueren Manier waarop geëvalueerd wordt bepaalt het leren van de leerling …

13

14 Kader leerplan = visie op leren
Competentieontwikkelend leren, in samenhang Principes van UDL (zien Ped. Did. Berichten)

15 Evalueren zie 2.3 Servicedocument
Evalueren zie 2.3 Servicedocument Evaluatie = behalen van leerplandoelstellingen - Autonomie van de school Verantwoordelijkheid directie en team VV Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie 15

16 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Heldere criteria waar leerlingen leren naar handelen Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest 16

17 Voorbeeld 4.3 Exploreren en toelichten, aan de hand van de regionale sociale kaart, waar jongeren met hulpvragen in verband met gezondheid en welzijn in eigen regio terecht kunnen Geen onderliggende doelen vermeld Mogelijke criteria 4.8 Het belang en het doel van concrete projecten en acties ivm gezondheidsbevordering toelichten 6 onderliggende doelen vermeld

18 Suggesties begeleidend evalueren
Samen criteria zoeken => motiverend + deel van leerproces (vb. onderliggende doelen?). Ook in functie van Leerlingengedrag/handelingen/producten…m.b.t. het leren observeren en registreren (bij elkaar). Coachen: wat we als leraar zien, horen, voelen….spiegelen of ‘teruggeven’. Feedback geven: zinvol, vanuit ik-vorm, concreet, onderscheiden van gedragsbeschrijvingen en interpretaties, peilen naar reacties…. Vragen naar bevindingen van de leerlingen zelf m.b.t. de opgegeven criteria: hoe kijkt hij naar zijn leerproces, hoe ervaart hij dit, hoe ervaart hij de opdracht…. Kort op de bal bijsturen: concrete werkpunten en advies formuleren, zeggen wat leerling al goed doet, wat hij beter kan en hoe de leerling dit best aanpakt. Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat en voldoende tijd voorzien voor het begeleidend evalueren. Het eigen onderwijsproces aanpassen aan het leerproces van leerlingen. Reflectie is aanzet tot evaluatie

19 Methodieken begeleidend evalueren
Volgens bepaalde werkmodellen, bv. Korthagen, Starr-methode, Swot-analyse…. Mondeling, schriftelijk, met woorden, symbolen, kleuren Brainstorm en uitwisseling ideeën Valkuilen?

20 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD (120 LPD) in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden bv. … Verschillende registratiemethoden bv. … Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 20

21 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: verstaanbaar voor leerlingen en ouders wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe… Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. 21

22 Suggesties beoordelend evalueren
Eerst aanleren en begeleiden, daarna pas beoordelen! Eenzelfde leerplandoelstelling kan op verschillende momenten en door verschillende leraren geëvalueerd worden. dezelfde lijst van criteria te hanteren Verschillende leraren kunnen echter verschillende of slechts een beperkt aantal criteria uit een zelfde lijst beoordelen. De evaluatie kan met een stijgende moeilijkheidsgraad opgebouwd worden. Ook de context waarbinnen de doelstelling moet worden bereikt kan gaandeweg complexer worden (o.a. transfer naar een lid van de doelgroep toe, in concrete situatie). Wanneer leerplandoelstellingen in samenhang evalueren (ook begeleidend evalueren in samenhang) Maken van de nodige afspraken in team!

23

24 Reactie op fragment in functie van evaluatie?
https://www.youtube.com/watch?v=J8g2AMa0T78 &feature=BFa&list=ULItHbhwNz504&index=5

25 Interessante websites
reflecteren/ preventie en veiligheid

26 Nieuwe website


Download ppt "Netwerk VV DPB Brugge – 5 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google