De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zzz 1 Samuël 20. de voorgeschiedenis… David gezalfd (1Sam.16) David en Goliath (1Sam.17) Saul pleegt aanslagen op David (1Sam.18) David vlucht voor Saul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zzz 1 Samuël 20. de voorgeschiedenis… David gezalfd (1Sam.16) David en Goliath (1Sam.17) Saul pleegt aanslagen op David (1Sam.18) David vlucht voor Saul."— Transcript van de presentatie:

1 zzz 1 Samuël 20

2 de voorgeschiedenis… David gezalfd (1Sam.16) David en Goliath (1Sam.17) Saul pleegt aanslagen op David (1Sam.18) David vlucht voor Saul (1Sam.19) vlucht door het venster in Najot (rust) bij Rama (hoge plaats)

3 verwijst naar… de Zoon van David uit Bethlehem gezalfd = de Messias vermorzelt ‘de kop’ van de tegenstander (hoofd van Goliath naar Jeruzalem) wordt vervolgd door Saulus (> jodendom) uit het zicht (>venster) verdwenen onaantastbaar in rust in de hoge plaats (>gezeten aan de rechterhand Gods)

4 1Samuël 20 1 – 23 David en Jonathan sluiten verbond zoon van koning Saul de kroonprins type van de gelovige joden in tijd van verwerping

5 zzz 24 Daarna verborg David zich in het veld.

6 zzz 24 … Toen de nieuwe maan was aangebroken, zette de koning zich aan de dis om te eten.

7

8 “nieuwe maan” bazuin geblazen (Psalm 81:4) nieuw begin zon => God – bruidegom (Psalm 19:5) maan => vrouw (Israël) > bruid

9 zzz 25 En de koning zat op zijn gewone plaats, op de plaats bij de wand. Jonatan stond op, Abner zette zich naast Saul, maar de plaats van David bleef ledig.

10 zzz 26 Saul echter zeide er die dag niets van, want hij dacht: Er is iets met hem gebeurd; hij zal niet rein zijn; ja, hij zal niet rein zijn. Wanneer er onder u een man is, die niet rein is tengevolge van wat hem des nachts is overkomen, dan zal hij buiten de legerplaats gaan… Deuteronomium 23:10

11 zzz 27 Maar toen op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats ledig bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonatan…

12 zzz 27 … Waarom heeft de zoon van Isaï gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen?

13 zzz 28 Jonatan antwoordde Saul: David heeft mij dringend gevraagd, naar Betlehem te mogen gaan.

14 zzz 29 Hij zeide: Laat mij toch gaan, want wij hebben een offerfeest (lett. offer) voor ons geslacht in de stad, en mijn broeder zelf heeft mij ontboden.

15 zzz 29 … Nu dan, indien gij mij genegen zijt, laat mij toch heengaan om mijn broeders te bezoeken. Daarom is hij niet aan des konings tafel gekomen.

16 zzz 30 Toen ontbrandde de toorn van Saul tegen Jonatan, en hij zeide tot hem: Zoon van een weerspannige tuchteloze!

17 zzz 30 … Wist ik niet, dat gij voor de zoon van Isaï gekozen hebt tot uw eigen schande en tot de schande van de naaktheid uwer moeder?

18 zzz 31 Dit is zeker, zolang de zoon van Isaï op de aardbodem leeft, zullen noch gij, noch uw koningschap staande blijven. Nu dan, laat hem tot mij brengen, want hij is een kind des doods.

19 zzz 32 Maar Jonatan antwoordde zijn vader Saul en zeide tot hem: Waarom zou hij ter dood gebracht worden? Wat heeft hij gedaan?

20 zzz 33 Daarop wierp Saul zijn speer naar hem om hem te doden. Toen wist Jonatan, dat zijn vader vast besloten had David ter dood te brengen.

21 zzz 34 Daarom stond Jonatan van tafel op in brandende toorn. Op de tweede dag van de nieuwe maan at hij niets, want ter wille van David was hij bedroefd, omdat zijn vader hem schandelijk had bejegend.

22 zzz 35 In de ochtend ging Jonatan volgens de afspraak met David het veld in; hij had een kleine jongen bij zich. d.w.z. van de derde dag

23 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons… Hosea 6:2,3

24 zzz 36 En hij zeide tot zijn jongen: Loop, zoek de pijlen die ik afschiet. Nauwelijks was de jongen weggelopen, of hij schoot een pijl af over hem heen.

25 zzz 37 Toen de jongen kwam bij de plek waarheen Jonatan de pijl afgeschoten had, riep Jonatan hem na: De pijl ligt toch verder weg.

26 zzz 38 Daarop riep Jonatan de jongen na: Vlug, maak haast, blijf niet staan! Toen raapte de jongen van Jonatan de pijl op en kwam bij zijn heer.

27 zzz 39 De jongen wist van niets; slechts Jonatan en David wisten, waarom het ging.

28 zzz 40 Daarna gaf Jonatan zijn wapens aan de jongen die hem vergezelde, en beval hem: Ga heen, breng ze naar de stad.

29 zzz 41 De jongen ging naar huis. Toen kwam David aan de zuidzijde te voorschijn … Petra

30 Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik (= de HERE) ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen… Jesaja 63:1 zie ook Habakkuk 3:4 Openbaring 12:6 etc.

31 Voordat de Zoon van David zal verschijnen in Jeruzalem zal Hij zich vervoegen bij het gelovige overblijfsel in de woestijn (=in het zuiden).

32 zzz 41 … en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde en boog zich driemaal neer.

33 zzz 41 … Zij kusten elkander en weenden met elkander. Ten slotte vermande David zich.

34 zzz 42 Daarna zeide Jonatan tot David: Ga in vrede; daar wij immers beiden in de naam des HEREN elkander gezworen hebben: de HERE zal tussen mij en u staan en tussen mijn en uw nakomelingen voor altijd.

35 zzz 43 (David) stond op en ging heen; en Jonatan begaf zich naar de stad.

36 waar is David? (lees: de Zoon van David)? 1. niet in het paleis 2. bij zijn vader thuis vanwege het offer 3. gedurende twee dagen verborgen


Download ppt "Zzz 1 Samuël 20. de voorgeschiedenis… David gezalfd (1Sam.16) David en Goliath (1Sam.17) Saul pleegt aanslagen op David (1Sam.18) David vlucht voor Saul."

Verwante presentaties


Ads door Google