De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaven aan de mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaven aan de mensen."— Transcript van de presentatie:

1 Gaven aan de mensen

2 Efeze 4: 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?

3 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

4 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

5 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

6 Lucas 16: 22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

7 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.

8 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

9 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.

10 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.

11 Mattheüs 27: 52 en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.

12 Israël en de Kerk 26 mrt 1953 "It's almost daylight on earth
Israël en de Kerk mrt 1953 "It's almost daylight on earth. Let's get ready to go." Abraham said, "Can we make a little whistle stop? I'd like to look the city over." "Well, yes, I'm going to visit with My disciples for forty days." And on Easter morning He arose. Het is bijna ochtend op aarde, laten we ons klaarmaken. Abraham zei: Kunnen we een klein bliksembezoek maken? Ik zou graag de stad bekijken. Wel, zeker, Ik ga 40 dagen op bezoek bij mijn discipelen. En op Paasmorgen stond Hij op.

13 Mattheüs 27: 53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

14 Lucas 10: 2 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.

15 BLINDE.BARTIMAEUS apr E If Jesus has risen from the dead, the Bible said He ascended up to the throne of God. We all believe that. And He sent gifts back to men. And then, He sent back and put in the Church, first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors, all for the perfecting of the Church, drawing It together. Toen Jezus opstond uit de doden, zegt de Bijbel dat Hij opvoer naar de troon van God. Wij geloven dat allemaal. En Hij zond gaven terug aan de mensen. En Hij stuurde terug en plaatste in de Kerk, eerst apostels, profeten, leraars, evangelisten en voorgangers, voor de toerusting van de Kerk, het bij elkaar brengend.

16


Download ppt "Gaven aan de mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google