De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 3 november 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. van Benthem Welkom en mededelingen Zingen psalm 42 : 1 Stil gebed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 3 november 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. van Benthem Welkom en mededelingen Zingen psalm 42 : 1 Stil gebed."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 3 november 2013

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. van Benthem Welkom en mededelingen Zingen psalm 42 : 1 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 100 Gebed Bijbellezingen: Genesis 5 : 1 - 31, Hebreeën 11 : 5 - 6 en Judas : 14 - 16

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. J. van Benthem Tekst: Genesis 5 : 24 Zingen psalm 25 : 6 Preek Zingen psalm 89 : 7 Gebed Collecten Geloofsbelijdenis Zingen gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Zegen

5 Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 21) Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning.

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 42 : 1 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

10 Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.“

11 Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

12 Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

13 Gebed

14 De lezingen uit de Bijbel zijn Genesis 5 : 1 – 31 Hebreeën 11 : 5 – 6 Judas : 14 – 16 volgens de Herziene StatenVertaling.

15 Genesis 5 1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.

16 Genesis 5 3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. 4 Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 5 Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.

17 Genesis 5 6 Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos. 7 En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 8 Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf. 9 Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan.

18 Genesis 5 10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 11 Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf. 12 Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël. 13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

19 Genesis 5 14 Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf. 15 Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered. 16 En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 17 Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.

20 Genesis 5 18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.

21 Genesis 5 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.

22 Genesis 5 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 27 Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. 28 Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.

23 Genesis 5 29 En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. 30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

24 Genesis 5 31 Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.

25 Hebreeën 11 5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. 6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

26 Judas 14/15 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.

27 Judas 16 Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel.

28 Tekst Genesis 5 : 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

29 Psalm 25 : 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

30 Preek n.a.v. Genesis 5 : 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

31 Psalm 89 : 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

32 Gebed

33 Er wordt gecollecteerd voor: 1. het werk van/door onze diaconie (binnen de gemeente, in de stad Utrecht, landelijk en wereldwijd); 2. de (Singel)kerk.

34 Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

35 Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

36 Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

37 Gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

38 Gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

39 Gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

40 Gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

41 Gezang 473 : 1, 2, 4, 6 en 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

42 Zegen, te beantwoorden met:

43 Kerkdienst dankdag (a.s. woensdag): 19.30 uur ds. H. de Bruijne (in de Jeruzalemkerk). Kerkdiensten volgende week zondag: 10.00 uur ds. B. Witzier. 17.00 uur ds. J. van der Wal.


Download ppt "Zondagmiddag 3 november 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. van Benthem Welkom en mededelingen Zingen psalm 42 : 1 Stil gebed."

Verwante presentaties


Ads door Google