De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam) De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden Op Oudjaarsdag begint de dienst om uur.

3 Deze week zijn jarig: 30 december: zr Jannet Wisselink-de Vries 1 januari: Sabine van den Berg Luuk van den Dool 2 januari: br Tim de Putter br Anne Schipper 3 januari: zr J.A. Rupke-Lenting br Martijn Ypma

4 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

5 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

6 Gezang 175C

7 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 1 Lof zij den HEER, goed is het leven
Psalm 147: 1, 4 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

9 4 Voor God is alle kracht van paarden
Psalm 147: 1, 4 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

10 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

11 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

12 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

13 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 1 Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, naar 't woord, hem toegezegd, thans henengaan in vrede; nu hij Uw zaligheid, die Gij hebt toebereid gezien heeft op zijn bede.

14 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 2 Een licht, zo groot, zo schoon, Gedaald van 's hemels troon, Straalt volk bij volk in d' ogen; Terwijl 't het blind gezicht Van 't heidendom verlicht, En Isrel zal verhogen.

15 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Gezang 48, Gz 8: 1, 2 1 Lof aan de God van Israel, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel, ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.

18 Gezang 48, Gz 8: 1, 2 2 Van oudsher deed God ons verstaan door heilige profetenmond, dat Hij de vijand neer zou slaan en naar de trouw aan zijn verbond ons redden zou van tegenstand, bevrijden uit de wrede hand van allen die ons haten, terwijl Hij steeds weer met beloften kwam, die eens zijn dienaar Abraham als eed van God de HERE zelf vernam.

19 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

21

22 Simeon neemt een plaats in de levengeschiedenis van Jezus
Levensgeschiedenis van Jezus: het Evangelie! (Bijvoorbeeld: het Evangelie volgens Mattheüs, Markus , Lukas en Johannes)

23

24

25

26 De wachters op de kerkmuren:
Jesaja 52: Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien met eigen ogen: de HERE keert terug maar Sion!

27 De wachters op de kerkmuren:
Jesaja 62: Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HERE, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.

28 Het maakt wel verschil ! Het Oude Testament is het testament van de Belofte. Het Nieuwe Testament is het testament van de Vervulling Simeon: de belofte van het Evangelie Wij: de belofte van het vervulde Evangelie

29 De wachters op de kerkmuren:
Jesaja 52: Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien met eigen ogen: de HERE keert terug maar Sion!

30 Rusten, waarvan ? Van zijn zware taak om wachter op de kerkmuren te zijn!

31 De roep van de kerk : MARANATHA: Kom Here Jezus, ja, kom spoedig!
Wij kunnen toch niet bij Simeon achterblijven!

32 Wij hebben Kerst gevierd:
We hebben de 1e komst van Christus gevierd! Laten we, levend uit de vaste hoop, God trouw dienen en bidden om de 2e komst van Christus!

33 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

34 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 5 Blijf zó uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vrolijk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

35 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 6 Want Hij zal eens verschijnen als rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal. Nu zingt de kerk haar zangen, de Geest zegt met de bruid: Kom Heer, wij zien verlangend naar uw verschijning uit.

36 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

37 Gezang 179a, Gz3 allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; vrouwen: opgevaren ten hemel, 37

38 Gezang 179a, Gz3 vrouwen: zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. allen: Amen, amen, amen. 38

39 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

40 Psalm 27: 1, 3, 7 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

41 Psalm 27: 1, 3, 7 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

42 Psalm 27: 1, 3, 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

43 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

44 Gezang 182E 4-stemmig

45 Liturgie ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)
Psalm 147: 1, 4 Jesaja 49: Gezang 52: 1, 2 Jesaja 62: Gezang 48: 1, 2 Lucas 2: Gezang 79: 5, 6 Gezang 179a: Psalm 27: 1, 3, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

46

47 Stel u heeft thuis 9 bijbels...
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Stel u heeft thuis 9 bijbels... Zoveel usb-sticks zijn hier in Best ingeleverd om de bijbel in Noord Korea te verspreiden… Er zijn echt nog veel meer usb-sticks nodig. Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

48 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk! .


Download ppt "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam)"

Verwante presentaties


Ads door Google