De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze doopdienst is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze doopdienst is"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze doopdienst is
Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate 1

2 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

3 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

4 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

5 Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent.

6 Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

7 Opw. 518 Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot  ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

8 Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

9 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

10 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

11 Ps. 68: 4 O God, toen Gij, met majesteit, Uw Israël hebt uitgeleid,
En op Uw heil doen hopen; Toen Gij langs Parans woesten grond Hun voortoogt, schokte d’ aard’ in ’t rond, De hoge heem’len dropen; De bergen rezen zelfs omhoog; Men zag dit Sinaï voor ’t oog Van Isrels Koning beven. Een milden regen zondt G’, o HEER, Op Uw bezwijkend’ erf’nis neer, Om sterkt’ aan haar te geven.

12 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

13 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

14 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

15 Doopformulier Geliefden in onze Here Jezus Christus,
de Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

16 Doopformulier Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

17 Doopformulier Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon,

18 Doopformulier dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uit­verkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet.

19 Doopformulier Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaam­heid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden val­len, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

20 Doopformulier Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

21 Doopformulier Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de han­den opgelegd en hen geBelijdenisd. In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen.

22 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

23 Ps. 33: 6 Maar d' altoos wijze raad des HEEREN,
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 't Blijft van geslachte tot geslacht! Zalig moet men noemen, Die hun Maker roemen Als hun HEER' en God. 't Volk, door Hem tevoren Gunstig uitverkoren Tot Zijn erv' en lot.

24 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

25 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

26 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

27 Ps. 90: 8 NB Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

28 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

29 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

30 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

31 Ps. 86: 6 Leer hen naar Uw wil te hand’len,
Doe hen in Uw waarheid wand’len; Neig hun hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwe naam. HEER, mijn God, laat hen U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; Ja, Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

32 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

33 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 33: 6 Gebed Doopvragen
Ps. 90: 8 NB Doopbediening Ps. 86: 6 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

34 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

35 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

36 Ps. 50: 2, 3 NB Door een verterend vuur voorafgegaan,
omgeven door een werv'lende orkaan, komt onze God, geweldig schrijdt Hij voort. En Hij verheft zijn stem om 't verste oord in hemel en op aarde te doen horen dat Hij zal richten wie Hij heeft verkoren.

37 Ps. 50: 2, 3 NB Verzamelt hen tot wie mijn gunst zich neigt,
wier offer als een heilig teken stijgt, als zij 't verbond bezeeg'len met hun Heer. De hemel roemt Gods recht en geeft Hem eer nu Hij als rechter zetelt en de zijnen dagvaardt om voor zijn vierschaar te verschijnen.

38 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

39 Het bloedverbond op de Sinaï
Preek Het bloedverbond op de Sinaï Tekst: Exodus 24: 6 - 8 > > > Sb. 25: 1, 3

40 Sb. 25: 1, 3 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan ‑ Gods Zoon biedt aan zijn liefde: Hij heeft zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn sterven is uw leven!

41 Sb. 25: 1, 3 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon ‑ God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig: al wie zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd, daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen.

42 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

43 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

44 BUR 123 Voedselzekerheid Wie: Tabarana Foundation Waar: Makamba, Burundi Om de leefomstandigheden in Gatumba willen bevorderen, moet eerst worden geïnvesteerd in landbouw en veeteelt. Dat hebben de mensen van Tabarana Foundation goed begrepen. Met uw hulp is een kippenhok gerealiseerd.

45 De inwoners leren goede methoden om kippen te fokken
De inwoners leren goede methoden om kippen te fokken. De kippen leveren eieren, vlees en mest op. De bevolking maakt daar zelf gebruik van en wat overblijft, wordt verkocht. Een positieve spiraal!

46 De opbrengst van dit voedselzekerheidsproject komt voornamelijk ten goede aan het plaatselijke weeshuis Wartburg. Dit is mede dankzij uw financiële steun mogelijk.

47 NED116 Samen Thuis Wie: CGK Menorah-Zaanstad Waar: Hofwijk, Zaandam De doelstelling van Samen Thuis is wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen en de betrokkenheid op elkaar te vergroten. Bewoners worden uitgedaagd mee te draaien in de organisatie en het uitvoeren van het activiteitenaanbod. Stichting Samen Thuis zet zich van harte in voor de vergroting van de sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfredzaamheid van de wijkbewoners. Want waarom moeilijk doen, als het samen kan?

48 Stichting Samen Thuis is actief in de wijk
Stichting Samen Thuis is actief in de wijk. Naast Hofwijk, is Samen Thuis sinds dit jaar begonnen met een uitbreiding naar Kogerveld. Dankzij onze nieuwe locatie kunnen we ook hier aan de slag met waardevolle en uitdagende activiteiten

49 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

50 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

51 Ps. 111: 5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal, Als op onwrikb're steunpilaren; Hij is het, die verlossing zond Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond Met hen in eeuwigheid bewaren.

52 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

53 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

54 Ps. 81: 9 NB Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

55 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

56 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Ps. 50: 2, 3 NB Opw. 518 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 4 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Exodus 24: Hebr. 9: Ps. 50: 2, 3 NB Preek Sb. 25: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 111: 5 Belijdenis Ps. 81: 9 NB Zegen LvK. 293: 1, 2, 3

57 LvK. 293: 1, 2, 3 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

58 LvK. 293: 1, 2, 3 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

59 LvK. 293: 1, 2, 3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

60 In beide diensten voor te gaan
Volgende week hoopt Ds. A. G. M. Weststrate In beide diensten voor te gaan


Download ppt "Voorganger in deze doopdienst is"

Verwante presentaties


Ads door Google