De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

5 Opwekking 509:1, 2, 3 Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.

6 Opwekking 509:1, 2, 3 O zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

7 Opwekking 509:1, 2, 3 Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald.

8 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

9 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

10 Psalm 42:1, 5 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ‘t genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer zal ik naad’ren voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen?

11 Psalm 42:1, 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij, die ‘s daags zijn gunst gebiedt. ‘k Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied; ‘k zal zijn lof zelfs in den nacht zingen, daar ik Hem verwacht, en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot den God mijns levens heffen.

12 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

13 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

14 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

15 Psalm 19:3, 4 NB Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft. Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen.

16 Psalm 19:3, 4 NB Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d’ allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is ‘t hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan ‘t edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

17 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

18 Prediking >>> Ps. 138:3, 4 Schriftlezing: Handelingen 8:26 - 40

19 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

20 Psalm 138:3, 4 Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van ‘s HEREN wegen; want groot is ‘s HEREN heerlijkheid, zijn Majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog, die need’rig knielen; maar ziet van ver met gramschap aan den ijd’len waan der trotse zielen.

21 Psalm 138:3, 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HEER is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

22 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

24 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

25 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

26 Psalm 105:1, 2 NB Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

27 Psalm 105:1, 2 NB Vraagt naar des Heren grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.

28 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

29 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

30 Lied 722:1, 2, 3 Kroon Hem net gouden Kroon, Het Lam op Zijnen troon Hoor, hoe het Hemels loflied al Verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing Van Hem, Die voor u stierf En prijs Hem in all’ eeuwigheên, Die ‘t heil voor u verwierf.

31 Lied 722:1, 2, 3 Kroon Hem, der liefde Heer! aanschouw Hem, hoe Hij leed; Zijn wonden tonen ‘t gans heelal Wat Hij voor ‘t mensdom deed. De Eng’len om Gods troon, All’ overheid en macht, Zij buigen dienend zich ter neer Voor zulke wond’re pracht.

32 Lied 722:1, 2, 3 Kroon Hem, de Vredevorst!, Wiens macht eens heersen zal Van pool tot pool, van zee tot zee; ‘t Klinke over berg en dal, Als alles voor Hem buigt, En vrede heerst alom, Wordt de aarde weer een paradijs, Kom, Here Jezus! kom!

33 Liturgie Zondag 10 augustus Mededelingen Opwekking 509 Stil gebed Votum en groet Ps. 42:1, 5 Gebeden Schriftlezing: Handelingen 8 :26 - 40 Ps. 19:3, 4 NB Prediking Ps. 138:3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105:1, 2 NB Geloofsbelijdenis JdH 722:1, 2, 3 Zegen

34 Zondag 17 augustus a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google