De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H.G.L. Peels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H.G.L. Peels"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H.G.L. Peels
Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Wim Brunsveld

2 Gezang 189: 1, 2 en 4 Psalm 8: 1 en3 Psalm 103: 1 Psalm 34: 7 en 9 Avondzang: 4 Gezang 356: 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Matteüs 9: 9-13 Lucas 22: 47-51

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders.
Gezang 189: 1, 2, 4 1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders. Zoon des Vaders, waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans?

5 2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen,
Gezang 189: 1, 2, 4 2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij, en zijn sterven zaligt mij.

6 4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
Gezang 189: 1, 2, 4 4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 'k heb mij, Heer, voor dood en leven U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn met U in gemeenschap zijn.

7 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8: 1, 3 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

9 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
Psalm 8: 1, 3 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

10 Gebed

11 Schriftlezing Matteüs 9: 9-13 Lucas 22: 47-51
Gebed om Gods zegen over de dienstLezing van de Tien Geboden

12 9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij
Matteüs 9: 9-13 9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.

13 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen
Matteüs 9: 9-13 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.

14 dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik,
Matteüs 9: 9-13 13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

15 47 Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens
Lucas 22: 47-51 47 Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. 48 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’

16 49 Toen degenen die bij hem stonden
Lucas 22: 47-51 49 Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ 50 En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af.

17 51 Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo
Lucas 22: 47-51 51 Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man.

18 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
Psalm 103: 1 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

19 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord:
Preek Tekst: 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.’ (Matt. 9: 12) Preek

20 7 Wie God roept hoort Hij aan en Hij verlost wie is benard.
Psalm 34: 7,9 7 Wie God roept hoort Hij aan en Hij verlost wie is benard. Hij zal gebrokenen van hart in gunst terzijde staan. Wie 's Heren recht betracht vindt in de wereld droefenis, maar God, die zijn verlosser is, blijft op zijn heil bedacht.

21 9 De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint.
Psalm 34: 7,9 9 De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

22 Dankzegging/voorbeden
Dankzegging en voorbeden

23 Lezing avondmaalsformulier 2
Gebed en uitnodiging Dankzegging en voorbeden

24 4. Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeid',
Avondzang vers 4 4. Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeid', daar 't in een stil vertrouwen leeft, dat Gij ons onze schuld vergeeft.

25 Viering Dankzegging en voorbeden

26 1 O leid mijn blindheid bij de hand,
Gezang 356: 1, 2, 3 1 O leid mijn blindheid bij de hand, leid mij naar het vertrouwde feest. Ik ben een vreemde in dit land, Gij leidt mij door uw woord en Geest. Gij geeft aan mij, o liefde groot Uzelf in dit gebroken brood.

27 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil,
Gezang 356: 1, 2, 3 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil, maak ons uw zoetheid openbaar, ons een van hart en een van wil, als ranken naar omhoog geleid, o wijnstok van de eeuwigheid.

28 3 Verzadigd met een brood zijn wij, een lichaam en Gij zijt het hoofd.
Gezang 356: 1, 2, 3 3 Verzadigd met een brood zijn wij, een lichaam en Gij zijt het hoofd. Een lied van lof en eer maakt Gij het leven dat in U gelooft. O liefde die ontbloeit uit pijn wij zijn van U in brood en wijn.

29 ‘Onze Vader’ Dankzegging en voorbeden

30 Inzameling gaven voor 1)Diaconie De Avondmaalsgave was voor stichting Timon

31 Geloofsbelijdenis (zingen)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.

32 Geloofsbelijdenis (zingen)
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.

33 Geloofsbelijdenis (zingen)
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses, en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

34 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

35 De volgende dienst is op Goede Vrijdag, 18 april. Aanvang 19. 30 uur
De volgende dienst is op Goede Vrijdag, 18 april. Aanvang uur. Voorganger ds. J. Westerink uit Urk.


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H.G.L. Peels"

Verwante presentaties


Ads door Google