De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week 1/2
zondag, 23. november 14:00 Kerkdienst: br. D. Wagenaar 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - De zondeval dinsdag, 25. november 19:30 Gemeentekring (di) woensdag, 26. november 19:30 Vrouwen voor Vrouwen (crea avond) donderdag, 27. november 20:00 Koorrepetitie Voices

2 Agenda aanstaande week 2/2
zondag, 30. november Ophalen zusters: L. v/d Meulen 09:15 Oppas 09:30 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met lofprijzing

3 Jarigen aanstaande week 1/2
Vandaag is jarig: zr. B. Lengkeek-van de Molen November is jarig: Oebele Spriensma 25 November is jarig: zr. M. van den Bos-Baron De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

4 Jarigen aanstaande week 2/2
November is jarig: zr. E.H. de Boer Karel Moes De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. D. Wagenaar Organist: br. H. Oosterhuis Beamist: br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Gezang 156: 1 - 4 1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

10 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein
3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

11

12 Lezen Psalm 86 Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. 2 Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God. 3 Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, 4 verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer. 5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. 6 Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. 7 In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. 8 Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. 9 Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. 10 U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.

13 Lezen Psalm 86 11 Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 12 U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. 13 Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 14 God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden u niet voor ogen. 15 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. 16 Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares. 17 Geef mij een teken van uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

14

15 Psalm 86: 4, 5 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

16 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven
5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

17

18 Tekst Psalm 86: 11c 11 Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

19

20 Preek

21

22 Psalm 119: 28 Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid, geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; zij die U vrezen zijn oprecht verblijd dat ik mijn hoop stel op uw woord, o HERE; ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

23 Psalm 119: 29 Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn en laat uw knecht naar uw belofte vragen! Laat uw ontferming overvloedig zijn, uw wet mijn lieve lust en mijn behagen, maar maak beschaamd wie overmoedig zijn, omdat zij mij verdrukken en belagen.

24 Psalm 119: 30 Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U vrezen! In alles wat uw geest heeft ingezet moge mijn hart één en ondeelbaar wezen! Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen.

25

26 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

27 Gezang 179a Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

28 Gezang 179a Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

29 Gezang 179a Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

30

31 Collecte 1e collecte: Beheer en Administratie 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

32

33 Gezang 70: 1 - 3 1 Gij dienaars van Hem, die alles regeert, verenigt uw stem, verheft en vereert de Naam alIer namen, vol rijkdom en kracht, bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht 2 God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

34 Gezang 70: 1 - 3 3 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding de wereld gebracht.

35

36 Amen A - men, a - men, a - men.

37

38 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google