De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 juni 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 juni 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 juni 2014 morgendienst

2 Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Wim Brunsveld
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. E. Everts van Deventer Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Gezang 444: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 444: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Gezang 444: 3 Tien geboden Psalm 119: 6 Gebed Schriftlezing: Sefanja 3: en Lucas 15: 1-7

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 63: 1 en 2 Gebeden
Orde van de dienst - 2 Psalm 111: 1, 2 en 5 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 63: 1 en 2 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: werelddiaconaat en kerk Gezang 317: 2 Zegen

5 Om 9.45 uur is er een sing-in. De tekst van de liederen staat in de volgende dia’s

6 Opwekking 267 ‘Groot is de Heer’
Groot is Heer, Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, Hij is waarachtig en trouw. Door genade bewijst Hij zijn liefde.

7 Groot is de Heer en waard onze lofprijs
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de Heer en waard onze eer. Groot is de Heer, verhef dan je stem, Verhef dan je stem. Groot is de Heer. Groot is de Heer.

8 Groot is Heer, Hij is heilig en goed
Groot is Heer, Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, Hij is waarachtig en trouw. Door genade bewijst Hij zijn liefde.

9 Groot is de Heer en waard onze lofprijs
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de Heer en waard onze eer. Groot is de Heer, verhef dan je stem, Verhef dan je stem. Groot is de Heer. Groot is de Heer.

10 Opwekking 78 ‘Halleluja, looft God..’
Halleluja, looft God in zijn heiligdom, Looft Hem in zijn machtig uitspansel; Looft Hem om zijn machtige daden, Looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

11 Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.
Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.

12 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem, Looft Hem met de harp en de citer, Looft Hem met de tamboerijn en reidans, Looft Hem met het snarenspel en fluit.

13 Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.
Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.

14 Looft Hem met de klinkende cimbalen, Looft Hem met de schallende cimbalen.

15 Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.
Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here Halleluja, halleluja.

16 Opwekking 349 ‘Hij is verheerlijkt’
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, ‘k zal Hem prijzen. voor eeuwig verheerlijkt, en ik verhoog zijn naam.

17 Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

18 Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog, ‘k zal Hem prijzen
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog, ‘k zal Hem prijzen. voor eeuwig verheerlijkt, en ik verhoog zijn naam.

19 Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

20 Opwekking 116 ‘Jezus, naam boven alle naam’
Jezus, naam boven alle naam, geweldige Redder, Verheerlijkte Heer. Immanuël, God is met ons, grote Verlosser, het Levende Woord.

21 Welkom en mededelingen

22 Gezang 444: 1 en 2 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

23 Gezang 444: 1 en 2 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

24 Stil gebed Votum en groet

25 Gezang 444: 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

26 Tien geboden

27 Psalm 119 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

28 Gebed

29 door Lambert Pasterkamp
Schriftlezing Sefanja 3: 14-20 en Lukas 15: 1-7 door Lambert Pasterkamp

30 Sefanja 3 14 Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 15 De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.

31 16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ 17 De Heer, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

32 18 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 19 In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen.

33 En hen die in de hele wereld werden veracht zal ik met eer en roem overladen. 20 In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer – zegt de Heer.

34 Lukas 15 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

35 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis.

36 Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

37 Psalm 111: 1, 2 en 5 1 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

38 Psalm 111: 1, 2 en 5 2 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de Heer, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

39 Psalm 111: 1, 2 en 5 5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor altijd, een licht hoog op de berg ontstoken. Heilig en zeer te duchten is zijn naam in de geschiedenis. Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

40 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over de Voorbereiding op Pinksteren uit Handelingen 1:

41 Preek

42 Psalm 63: 1 en 2 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

43 Psalm 63: 1 en 2 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen.

44 Gebeden

45 De kinderen komen terug.
Collectes: Werelddiaconaat Kerk

46 De eerste collecte is voor het werk van Jan van Beest, die in Oekraïne voor een aantal ziekenhuizen de medische apparatuur verzorgt.

47 Gezang 317: 2 2 Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. …..

48 …. Woon, o Heiland, in ons midden
….. Woon, o Heiland, in ons midden! Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht word’ U eeuwig toegebracht!

49 Zegen te beantwoorden met

50 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. E. Everts.


Download ppt "Zondag 1 juni 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google