De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Oost-Vlaanderen 16/10 Vervolg : collectief of deel individueel afhankelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Oost-Vlaanderen 16/10 Vervolg : collectief of deel individueel afhankelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Oost-Vlaanderen 16/10 Vervolg : collectief of deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Deelnemers: RVA-personeelsleden die interesse hebben om een nieuwe uitdaging binnen VDAB op te nemen. Programma : Verwelkoming Situering staatshervorming door Peggy Van Den Steen, expert klantenwerking VDAB-Visie, missie, organisatie en dienstverlening door Freddy Van Malderen, provinciaal directeur AMB Werken binnen departement WSE Werken binnen VDAB door Koen Noerens, provinciaal verantw. HRM

3 1.Situering staatshervorming 3

4 Staatshervorming SITUERING -Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden -Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden -Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden. Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden > expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! -Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen > voordeel binnen activering 4

5 De 6 de staatshervorming … SITUERING -Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie

6 De 6 de staatshervorming… ENKELE DATA -1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten -1 juli 2014 - 1 jan 2015 : overgangsperiode -1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel

7 De 6 de staatshervorming…waar staan we? Wat staat vast? -Data zoals hiervoor vermeld -De over te dragen bevoegdheden -Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? -Integratie van zowel statutair als contractueel personeel -Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen -Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : -Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) -Invulling van de over te dragen maatregelen

8 Het Vlaams regeerakkoord BELANGRIJKE PUNTEN optrekken van de werkzaamheidsgraad tot 76% tegen 2020 afsluiten van een Banenpact met de sociale partners versterking van het activeringsbeleid door verhoogde inzet op maatwerk en competentiegerichte matching alle jongere werkzoekenden krijgen een aanbod op maat binnen de 4 maanden uitbreiding van de activering van oudere werkzoekenden tot 65 jaar opvolging en controle van de beschikbaarheid van de werklozen wordt aangescherpt beperking in het groot aantal doelgroepen ontwikkeling van 1 programma van tijdelijke werkervaring verbinden van verschillende instrumenten tot 1 stelsel combinatie van arbeids- en gezinstaken wordt gefaciliteerd ontwikkeling van 1 systeem van thematisch zorgverlof 8

9 Wat betekent dit voor jou ? VRIJWILLIGER - AANTAL -Aantal vrijwilligers die naar Vlaanderen moeten overkomen 9

10 Wat betekent dit voor jou ? VRIJWILLIGER - FEITEN -De bevoegdheden en aantallen van medewerkers die zullen overkomen naar WSE of VDAB is nog niet volledig uitgeklaard. -We zijn prioritair op zoek naar medewerkers die momenteel actief zijn in de materie of bevoegdheden die overgeheveld worden in het kader van de staatshervorming. -Bij een onvoldoende of teveel aan geïnteresseerde kandidaten, worden er strikte afspraken opgevolgd. Statuut, anciënniteit en leeftijd bepalen de volgorde van wie voorrang krijgt of dient overgeheveld te worden. 10

11 Wat betekent dit voor jou ? VRIJWILLIGER - MOGELIJKHEDEN -Welke mogelijkheden biedt VDAB ? Momenteel is hierover nog geen 100% duidelijkheid. Na uitklaring beloven we wel duidelijke functiebeschrijvingen. 11

12 Wat betekent dit voor jou ? VRIJWILLIGER - MOGELIJKHEDEN -Waar denken we zelf aan ? Jobs die gelinkt kunnen worden aan de operationele bevoegdheden die overkomen enerzijds en passen binnen de huidige VDAB-werking Jobs die de overheveling van medewerkers en bevoegdheden naar VDAB kan ondersteunen op de diverse niveaus. Meer concreet, medewerkers met :  Juridische achtergrond  Communicatie met klanten  Financiële achtergrond  IT-achtergrond (van databeheer tot app specialist)  Technische (bouw) achtergrond 12

13 Wat betekent dit voor jou ? VRIJWILLIGER -Gevolgen als vrijwilliger die kiest om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen VDAB : Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in de reguliere business van VDAB ofwel in de ondersteunende werking ! Indien u zich opgeeft als vrijwilliger worden concrete cases ten gepaste tijde persoonlijk met jou besproken. 13

14 2. Structuur, missie en opdracht van VDAB 14

15 Ruimere situering VDAB 15 STRUCTUUR EN MISSIE

16 De beheersovereenkomst 5 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 16 -Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB -Om de 5 jaar beleidsprioriteiten in doelstellingen geformuleerd 2011-2015 1. Werkzoekenden maximaal op maat activeren 2. Loopbaandienstverlening voorzien voor werkende burgers 3. Sluitende aanpak voor alle werkgevers 4. Aanbod ontwikkelen voor het erkennen en organiseren van competenties 5. Partnerschappen uitbreiden

17 Wat is onze missie ? MISSION STATEMENT -Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. -Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. -Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. -Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen. 17

18 Structuur Oost-Vlaanderen 18

19 Uitdagingen voor de toekomst 19

20 3. Dienstverlening 20

21 Werkzoekenden activeren BASISDIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDEN -Deze is gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk en omvat : Klantenonthaal Geven van info Inschrijven van de werkzoekende Het dossierbeheer Ondersteuning opmaak CV Hulp bij afhandeling administratieve formaliteiten Het ter beschikking stellen van tools voor het verspreiden van cv’s Zoeken naar vacatures en opleidingen -Mogelijkheid tot gesprek met consulent en gebruik van pc en website -Ontvangen van passende vacatures via sms, e-mail, of post. 21

22 Werkzoekenden activeren BASISDIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDEN VDAB heeft extra aandacht voor : -Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP -Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden -50+ -Meer dan 1 jaar werkloos -Armoede -Personen met een arbeidshandicap - (gespecialiseerde sreening) = doelgroepwerking 22

23 Werkzoekenden activeren TRAJECTWERKING -Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent -Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding -Op initiatief van de RVA -Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is -Via labeling/doelgroepenbepaling -Sollicitatieondersteuning: e-coaching 23

24 Ik wil werk ALLES OVER JE LOOPBAAN OP VDAB.BE 24

25 Loopbaandienstverlening AANBOD -Voor werkende burgers. -VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. -Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel : -Aanbod van loopbaancheques -Mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques -Late openingsuren in enkele werkwinkels 25

26 Ik wil een opleiding ALLES OVER OPLEIDING EN BIJSCHOLING OP VDAB.BE/OPLEIDINGEN 26

27 Competentieontwikkeling ARBEIDSMARKTGERICHT OPLEIDEN IN EEN KNELPUNTECONOMIE -De VDAB heeft eigen opleidingscentra en werkt ook samen met sectoren, bedrijven, onderwijs en andere opleidingsverstrekkers. -Duurzame tewerkstelling realiseren door opleidingsaanbod dat inspeelt op arbeidsmarkttekorten. -Opleidingsaanbod is wendbaar, werkvloergericht, maatwerk en gespecialiseerde aanpak naar kansengroepen Diverse opleidingsvormen: Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren, IBO (Individuele Beroepsopleiding) en stages 27

28 Ik wil een werknemer ALLES OVER REKRUTERING EN SELECTIE OP VDAB.BE/WERKGEVERS 28

29 Werkgeverswerking AANBOD -Vacatures registreren en bekendmaken -Vacaturematching -Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; -Werkgevers coachen bij de invulling van hun vacatures -Accountwerking – sectorale aanpak -Tegemoet komen aan KMO-noden -Mastervac - competentiemanagement 29

30 Organisatie Werkwinkels -Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid -Onder regisseursschap van VDAB en gemeente -Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra -Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures -Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland 30

31 Partnerschappen VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft : -Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … -VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners 31

32 Wat doen we in Oost-Vlaanderen? 32

33 4. Werken bij WSE 33

34 5. Werken bij VDAB 34

35 Wie werkt bij VDAB? PERSONEELSAANTALLEN 35

36 Wie werkt bij VDAB? STATUTEN 36 StatuutMannenVrouwenTotaal Statutair5401.7702.310 Contractueel2351.0151.250 Instructiepersoneel6265141.140 Totaal1.4013.2994.700

37 Wie werkt bij VDAB ? NIVEAUS 37

38 Mijn personeelsdienst PERSONEELSADMINISTRATIE -Onthaal van nieuwe medewerkers -De opmaak van arbeidsovereenkomsten -Het nazicht op en de betaling van wedden en vergoedingen -De opvolging van verlof- en tijdsregistratie -Informatie over deeltijds werken, hospitalisatievergoedingen, …. -Ziekte en arbeidsongevallen 38

39 Mijn personeelsdienst HR-AFDELING -Rekruteert en selecteert personeelsleden -Ondersteunt medewerkers op het vlak van loopbaanbegeleiding en heroriëntering -Ondersteunt beleidsteams/de personeelsadministratie in verband met thema’s als personeelsbezetting, vervanging, opleiding en evaluatie, diversiteitsbeleid,… -Helpt bij de ontwikkeling van innoverende projecten -Aanpassingen op de werkplek voor personen met een arbeidshandicap -… 39

40 Waar werken we ? ADRESSEN De Personeelsadministratie: -Gent, Kongostraat 7 -Aalst, Hopmarkt 11 -Sint-Niklaas, Noordlaan 4 Verantwoordelijke: Marleen Heeman De HR-afdeling: Koen Noerens, HR verantwoordelijke Oost-Vlaanderen, VAC Gent Ann De Bock, consulent HR, Koestraat 80, Oudenaarde 40

41 Mijn personeelsdienst SPOOR 21 -Diverse leertrajecten -“Nieuw bij VDAB” en “Nieuw in je functie” -Professioneel bemiddelen -Managementtraject -Didactiek voor instructeurs -Opleidingen op maat -Webleren en extern leren (dienstvrijstelling/vormingsverlof) -Persoonlijke coaching Opleidingsmanager: Pascale Bauwens 41

42 Mijn personeelsdienst SOCIALE DIENSTVERLENING -Problemen van maatschappelijke, psychologische of financiële aard, die al dan niet verband houden met je werksituatie -Huisbezoeken of op kantoor -Interne loopbaanbegeleiding Sociaal assistente: Brenda Vergote Loopbaanbegeleider: Sofie Van Trappen 42

43 Ons aanbod VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN -Werktijdregeling: -Werkdag van 7u36 min -Variabele werktijdregeling tussen 7u30 en 19u00 met verplichte aanwezigheid tussen 09u15 en 11u45 & 13u45 en 16u00 -Glijtijden ingevuld in overleg met collega’s en rekening houdend met dienstnoodwendigheden! -Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand -Verlof: -35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november -11 dagen opspaarverlof 43

44 Ons aanbod VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN -Verplaatsen: -Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding -STOP-principe -Overige voordelen: -Hospitalisatieverzekering -Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld 44

45 Ons aanbod VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN -In geval van ziekte: -Je verwittigt zo snel mogelijk je diensthoofd in geval van ééndagsziekte, langere ziekteperiode, verlenging, werkhervatting. -Indien méér dan 1 dag ziekte: doktersattest naar Mensura Hasselt -Statutaire personeelsleden: 666 dagen ziektekrediet -Contractuele personeelsleden: gewaarborgd maandloon en daarna mutualiteit -Gezondheidstoezicht zoals wettelijk voorzien i.s.m. Arista 45

46 Starten bij VDAB WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN? -Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen -Meter / peter -Persoonlijk ontwikkelplan -Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures -Dynamische en wendbare organisatie continu in verandering -Tussentijdse functioneringsgesprekken en jaarlijkse evaluatie -Flexibiliteit is een must -…. 46

47 Personeelsaspecten WAT IS ZEKER ? - Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) -Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden -overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. 47

48 VRAGEN ? ZIE ONDERSTAANDE WEBSITE FAQ http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-overdracht-personeel 48

49 Hoe verder ? PRAKTISCH -E-mailadres -Concrete vragen kan u op papier noteren en in de bus achteraan deponeren. 49

50 Bedankt


Download ppt "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Oost-Vlaanderen 16/10 Vervolg : collectief of deel individueel afhankelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google