De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID
Luc Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING
Per provincie, Oost-Vlaanderen 16/10 Vervolg : collectief of deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Deelnemers: RVA-personeelsleden die interesse hebben om een nieuwe uitdaging binnen VDAB op te nemen. Programma : Verwelkoming Situering staatshervorming door Peggy Van Den Steen, expert klantenwerking VDAB-Visie, missie, organisatie en dienstverlening door Freddy Van Malderen, provinciaal directeur AMB Werken binnen departement WSE Werken binnen VDAB door Koen Noerens, provinciaal verantw. HRM Luc

3 Situering staatshervorming
Luc Situering staatshervorming

4 Staatshervorming situering Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden . Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden > expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen > voordeel binnen activering Luc

5 De 6de staatshervorming …
SITUERING Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie Luc

6 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Luc Overgangsperiode: de federale wetgeving/regelgeving blijft van kracht, uitgevoerd door de federale overheid in opdracht van de gewesten, al dan niet door personeel dat al onder de bevoegdheid van de gewesten valt

7 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Luc Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid

8 Het Vlaams regeerakkoord
Belangrijke punten optrekken van de werkzaamheidsgraad tot 76% tegen 2020 afsluiten van een Banenpact met de sociale partners versterking van het activeringsbeleid door verhoogde inzet op maatwerk en competentiegerichte matching alle jongere werkzoekenden krijgen een aanbod op maat binnen de 4 maanden uitbreiding van de activering van oudere werkzoekenden tot 65 jaar opvolging en controle van de beschikbaarheid van de werklozen wordt aangescherpt beperking in het groot aantal doelgroepen ontwikkeling van 1 programma van tijdelijke werkervaring verbinden van verschillende instrumenten tot 1 stelsel combinatie van arbeids- en gezinstaken wordt gefaciliteerd ontwikkeling van 1 systeem van thematisch zorgverlof Luc

9 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - aantal Aantal vrijwilligers die naar Vlaanderen moeten overkomen

10 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - feiten De bevoegdheden en aantallen van medewerkers die zullen overkomen naar WSE of VDAB is nog niet volledig uitgeklaard. We zijn prioritair op zoek naar medewerkers die momenteel actief zijn in de materie of bevoegdheden die overgeheveld worden in het kader van de staatshervorming. Bij een onvoldoende of teveel aan geïnteresseerde kandidaten, worden er strikte afspraken opgevolgd . Statuut, anciënniteit en leeftijd bepalen de volgorde van wie voorrang krijgt of dient overgeheveld te worden.

11 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Welke mogelijkheden biedt VDAB ? Momenteel is hierover nog geen 100% duidelijkheid. Na uitklaring beloven we wel duidelijke functiebeschrijvingen.

12 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Waar denken we zelf aan ? Jobs die gelinkt kunnen worden aan de operationele bevoegdheden die overkomen enerzijds en passen binnen de huidige VDAB-werking Jobs die de overheveling van medewerkers en bevoegdheden naar VDAB kan ondersteunen op de diverse niveaus. Meer concreet, medewerkers met : Juridische achtergrond Communicatie met klanten Financiële achtergrond IT-achtergrond (van databeheer tot app specialist) Technische (bouw) achtergrond

13 Wat betekent dit voor jou ?
vrijwilliger Gevolgen als vrijwilliger die kiest om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen VDAB : Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in de reguliere business van VDAB ofwel in de ondersteunende werking ! Indien u zich opgeeft als vrijwilliger worden concrete cases ten gepaste tijde persoonlijk met jou besproken. Luc

14 2. Structuur, missie en opdracht van VDAB
Luc 2. Structuur, missie en opdracht van VDAB

15 Ruimere situering VDAB
structuur en missie Luc

16 De beheersovereenkomst
5 strategische doelstellingen Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Om de 5 jaar beleidsprioriteiten in doelstellingen geformuleerd Werkzoekenden maximaal op maat activeren Loopbaandienstverlening voorzien voor werkende burgers Sluitende aanpak voor alle werkgevers Aanbod ontwikkelen voor het erkennen en organiseren van competenties Partnerschappen uitbreiden Luc

17 Wat is onze missie ? Mission statement Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen . Luc

18 Structuur Oost-Vlaanderen
Luc

19 Uitdagingen voor de toekomst
Luc

20 Luc 3. Dienstverlening

21 Werkzoekenden activeren
Basisdienstverlening voor werkzoekenden Deze is gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk en omvat : Klantenonthaal Geven van info Inschrijven van de werkzoekende Het dossierbeheer Ondersteuning opmaak CV Hulp bij afhandeling administratieve formaliteiten Het ter beschikking stellen van tools voor het verspreiden van cv’s Zoeken naar vacatures en opleidingen Mogelijkheid tot gesprek met consulent en gebruik van pc en website Ontvangen van passende vacatures via sms, , of post. Luc

22 Werkzoekenden activeren
Basisdienstverlening voor werkzoekenden VDAB heeft extra aandacht voor : Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde sreening) = doelgroepwerking Luc

23 Werkzoekenden activeren
Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching Luc

24 Ik wil werk Alles over je loopbaan op vdab.be Luc

25 Loopbaandienstverlening
aanbod Voor werkende burgers. VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel : Aanbod van loopbaancheques Mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques Late openingsuren in enkele werkwinkels Luc

26 Ik wil een opleiding Alles over opleiding en bijscholing op vdab.be/opleidingen Luc

27 Competentieontwikkeling
Arbeidsmarktgericht opleiden in een knelpunteconomie De VDAB heeft eigen opleidingscentra en werkt ook samen met sectoren, bedrijven, onderwijs en andere opleidingsverstrekkers. Duurzame tewerkstelling realiseren door opleidingsaanbod dat inspeelt op arbeidsmarkttekorten. Opleidingsaanbod is wendbaar, werkvloergericht, maatwerk en gespecialiseerde aanpak naar kansengroepen Diverse opleidingsvormen: Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren , IBO (Individuele Beroepsopleiding) en stages Luc

28 Ik wil een werknemer Alles over rekrutering en selectie op vdab.be/werkgevers Luc

29 Werkgeverswerking Vacatures registreren en bekendmaken
aanbod Vacatures registreren en bekendmaken Vacaturematching Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; Werkgevers coachen bij de invulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement Luc

30 Organisatie Werkwinkels
Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid Onder regisseursschap van VDAB en gemeente Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland Luc

31 Partnerschappen VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt
Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft : Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners Luc

32 Wat doen we in Oost-Vlaanderen?
Luc

33 Lieve 4. Werken bij WSE

34 Lieve 5. Werken bij VDAB

35 Wie werkt bij VDAB? Personeelsaantallen Lieve

36 Wie werkt bij VDAB? statuten Lieve Statuut Mannen Vrouwen Totaal
Statutair 540 1.770 2.310 Contractueel 235 1.015 1.250 Instructiepersoneel 626 514 1.140 1.401 3.299 4.700 Lieve

37 Wie werkt bij VDAB ? niveaus Lieve

38 Mijn personeelsdienst
Personeelsadministratie Onthaal van nieuwe medewerkers De opmaak van arbeidsovereenkomsten Het nazicht op en de betaling van wedden en vergoedingen De opvolging van verlof- en tijdsregistratie Informatie over deeltijds werken, hospitalisatievergoedingen, …. Ziekte en arbeidsongevallen Lieve

39 Mijn personeelsdienst
HR-afdeling Rekruteert en selecteert personeelsleden Ondersteunt medewerkers op het vlak van loopbaanbegeleiding en heroriëntering Ondersteunt beleidsteams/de personeelsadministratie in verband met thema’s als personeelsbezetting, vervanging, opleiding en evaluatie, diversiteitsbeleid,… Helpt bij de ontwikkeling van innoverende projecten Aanpassingen op de werkplek voor personen met een arbeidshandicap Lieve

40 Waar werken we ? De Personeelsadministratie: Gent, Kongostraat 7
adressen De Personeelsadministratie: Gent, Kongostraat 7 Aalst, Hopmarkt 11 Sint-Niklaas, Noordlaan 4 Verantwoordelijke: Marleen Heeman De HR-afdeling: Koen Noerens, HR verantwoordelijke Oost-Vlaanderen, VAC Gent Ann De Bock, consulent HR, Koestraat 80, Oudenaarde Lieve

41 Mijn personeelsdienst
Spoor 21 Diverse leertrajecten “Nieuw bij VDAB” en “Nieuw in je functie” Professioneel bemiddelen Managementtraject Didactiek voor instructeurs Opleidingen op maat Webleren en extern leren (dienstvrijstelling/vormingsverlof) Persoonlijke coaching Opleidingsmanager: Pascale Bauwens Lieve

42 Mijn personeelsdienst
Sociale dienstverlening Problemen van maatschappelijke, psychologische of financiële aard, die al dan niet verband houden met je werksituatie Huisbezoeken of op kantoor Interne loopbaanbegeleiding Sociaal assistente: Brenda Vergote Loopbaanbegeleider: Sofie Van Trappen Lieve

43 Ons aanbod Werktijdregeling: Werkdag van 7u36 min
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Werktijdregeling: Werkdag van 7u36 min Variabele werktijdregeling tussen 7u30 en 19u00 met verplichte aanwezigheid tussen 09u15 en 11u45 & 13u45 en 16u00 Glijtijden ingevuld in overleg met collega’s en rekening houdend met dienstnoodwendigheden! Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand Verlof: 35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november 11 dagen opspaarverlof Lieve

44 Ons aanbod Verplaatsen:
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Verplaatsen: Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding STOP-principe Overige voordelen: Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld Lieve

45 Ons aanbod In geval van ziekte:
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten In geval van ziekte: Je verwittigt zo snel mogelijk je diensthoofd in geval van ééndagsziekte, langere ziekteperiode, verlenging, werkhervatting. Indien méér dan 1 dag ziekte: doktersattest naar Mensura Hasselt Statutaire personeelsleden: 666 dagen ziektekrediet Contractuele personeelsleden: gewaarborgd maandloon en daarna mutualiteit Gezondheidstoezicht zoals wettelijk voorzien i.s.m. Arista Lieve

46 Starten bij VDAB Wederzijdse verwachtingen? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures Dynamische en wendbare organisatie continu in verandering Tussentijdse functioneringsgesprekken en jaarlijkse evaluatie Flexibiliteit is een must …. Lieve + bespreken persoonlijke coaching / LBB /DM /…  kortom, we zijn een warme organisatie

47 Personeelsaspecten Wat is zeker ? - Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. Lieve

48 VRAGEN ? Zie onderstaande website FAQ Lieve

49 Hoe verder ? E-mailadres
Praktisch adres Concrete vragen kan u op papier noteren en in de bus achteraan deponeren. Luc sluit de sessie af. Kaartje geven waar ze hun 3 belangrijkste vragen kunnen op noteren. Aanwezigheidslijst met contact adres laten invullen

50 Bedankt


Download ppt "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google