De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gera van der Woude – beleidsadviseur cluster care 28 januari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gera van der Woude – beleidsadviseur cluster care 28 januari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Gera van der Woude – beleidsadviseur cluster care 28 januari 2011
Gelovig begeleiden?! Gera van der Woude – beleidsadviseur cluster care 28 januari 2011 Mijn naam is Gera van der Woude. Ik werk bij Eleos als beleidsadviseur van cluster care. Mij is gevraagd om een presentatie te houden over hoe identiteit binnen cluster care wordt vormgegeven.

2 Opbouw presentatie Cluster care in hoofdlijnen Visie op begeleiding
Identiteit binnen het begeleidingsproces Identiteit begeleider - begeleiding cliënt Spirituele interventies BW-AWB-ATC en christelijk geloof Zo ziet de presentatie er op hoofdlijnen uit. Allereerst zal ik meer vertellen over wat voor begeleiding er geboden wordt binnen cluster care. Vervolgens zal ik ingaan op het vormgeven van identiteit binnen de verschillende begeleidingsvormen. Gelovig begeleiden?!

3 Cluster care in hoofdlijnen
Drie vormen van begeleiding/zorg: Beschermd wonen Ambulante woonbegeleiding Dagbesteding en arbeidstraining Cluster care is het begeleidingscluster van Eleos. Hieronder vallen drie vormen van begeleiding. Te weten beschermd wonen, ambulante woonbegeleiding en dagbesteding en arbeidstraining Gelovig begeleiden?!

4 Beschermd wonen 9 woonlocaties over heel Nederland Biedt bescherming
(Nieuwe locaties in Middelburg, Katwijk en Kollumerzwaag) Biedt bescherming en begeleiding Cliënten wonen gezamenlijk Verdeeld over Nederland van Assen tot Kapelle in Zeeland heeft Eleos negen woonlocaties. Binnen deze locaties wonen cliënten met een psychiatrische problematiek die niet in staat zijn, tijdelijk of permanent, om zelfstandig te kunnen wonen. Deze cliënten wonen over het algemeen in kleine groepen, waarbij de groepsgrootte wisselt. De begeleiding is gericht op zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven binnen de woonvorm en biedt bescherming aan cliënten. Uitgangspunt is dat cliënten er wonen, er wordt dus een woonklimaat gecreëerd. Gelovig begeleiden?!

5 Ambulante woonbegeleiding
Begeleiding bij de cliënt thuis Gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren Wordt geboden vanuit 9 locaties verdeeld over Nederland Binnen ambulante woonbegeleiding worden cliënten begeleidt met psychiatrische problematiek die ondersteuning krijgen in de thuissituatie. Deze cliënten wonen zelfstandig, maar hebben begeleiding nodig om die zelfstandigheid vast te houden en/of uit te bouwen. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt komt de begeleider op huisbezoek. Gemiddeld is dit één keer in de week of één keer in de twee weken. Deze begeleiding wordt vanuit 9 locaties geboden, met een regio om deze locaties heen. Gelovig begeleiden?!

6 Dagbesteding en arbeidstraining
Wordt geboden vanuit 6 arbeidstrainingscentra over het hele land Cliënten nemen deel aan projecten en activiteiten Groepsbegeleiding Individuele begeleiding: ondersteuning richting arbeid of tijdens arbeid Binnen cluster care hebben we ook arbeidstrainingscentra. Verdeeld over het land van Zwolle tot Kapelle staat zes arbeidstrainingscentra. Op deze centra komen cliënten met psychiatrische problematiek die behoefte hebben aan zinvolle dagbesteding, of arbeidstraining. Cliënten kunnen deelnemen aan diverse projecten en activiteiten die per locatie weer verschillen. Voorbeelden van activiteiten zijn: catering, groenvoorziening, productieafdeling en creatieve activiteiten. Cliënten ontvangen groepsbegeleiding,. Zij kunnen ook gebruik maken van individuele begeleiding. Deze begeleiding biedt ondersteuning in het traject richting arbeid of biedt begeleiding tijdens problemen in het arbeidsproces. Gelovig begeleiden?!

7 Visie op begeleiding Cliënt staat centraal Doel van de begeleiding:
Bevorderen van welbevinden en herstel van de cliënt Methodiek NSM: De mens open systeem met zijn/haar omgeving Duidelijke plaats voor identiteit Binnen cluster care wordt gewerkt vanuit de rehabilitatiegedachte: ‘rehabilitatie is de gerichtheid op het dagelijks welbevinden van de cliënt, om met meer succes en naar eigen tevredenheid te wonen, werken of te leren en sociale contacten te hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele GGZ-hulp’. Een afgeleid doel is: betrekken van identiteit in de begeleiding ter bevordering van welbevinden en herstel van de cliënt. Onder spiritualiteit kan duiden op twee dingen: contact met God, maar ook toekomstperspectief of zingeving. Binnen christelijk geloof heeft spiritualiteit de betekenis van een persoonlijke relatie met de God van e Bijbel. Deze relatie geeft het leven perspectief. Beide invalshoeken contact met God en toekomstperspectief nemen een belangrijke plaats in binnen de begeleiding. Het hebben van een toekomstperspectief is een voorwaarde voor het realiseren van doelen. De rol van het geloof en de plaats in de kerkelijke gemeente zijn een specifieke invulling binnen het methodisch werken. Binnen Care hebben we gekozen voor NSM (neuman Systems Model). In dit model wordt de mens gezien als een open systeem met zijn/haar omgeving en heeft identiteit een duidelijke plaats. Gelovig begeleiden?!

8 Identiteit binnen het begeleidingsproces
Identiteit, geloof heeft een vaste plek binnen het proces van begeleiden Kennismaking Intake NSM (begeleidingsmethodiek) Einde zorg gesprek In alle vormen van begeleiding die vanuit cluster care geboden wordt , wordt identiteit op verschillende momenten ‘standaard’ besproken. Zo wordt tijdens het kennismakingsgesprek doorgesproken over profiel van woonvorm of arbeidstrainingscentrum, de huisregels etc. Bij de intake wordt doorgesproken over de rol van het christelijk geloof in het leven van de cliënt. Binnen de arbeidstrainingscentra wordt expliciet gevraagd naar het belang van arbeid in relatie tot zijn/haar geloof. Binnen de begeleidingsmethodiek, NSM, worden o.a. doelen geformuleerd ten aanzien van 5 levensgebieden. Spiritualiteit is daar één van. Binnen methodisch werken worden deze doelen met enige regelmaat geëvalueerd. Bij het stoppen van een vorm van begeleiding vind een exitgesprek met de cliënt plaats. Identiteit is één van de thema’s die daarin besproken wordt. Het gaat in de begeleiding om het zoveel mogelijk aansluiten bij de geloofswaarheid van de cliënt, passend bij de ‘geloofscultuur’ van de betreffende locatie. Gelovig begeleiden?!

9 Identiteit begeleider-begeleiding cliënt
Begeleider overtuigd christen Basis van gelijkwaardigheid -> herkenning en vertrouwen Voorleven van christen zijn Uitgangspunt is dat de begeleider zelf overtuigd christen is, dit omdat je alleen dan een geloofsovertuiging of geloofservaring in je begeleiding in kunt brengen. Als over geloof en spiritualiteit besproken wordt in de begeleiding is gelijkwaardigheid tussen cliënt en begeleider het uitgangspunt. Herkenning en vertrouwen zijn daarin belangrijke elementen. In de persoonlijke begeleiding krijgt het christelijk geloof ook vorm in het voorleven van het geloof door de begeleider. Vanuit dit alles is identiteit een belangrijk thema in het aannemen van nieuw personeel. Gelovig begeleiden?!

10 Spirituele interventies
Mogelijke ondersteunings-technieken door begeleider: Ondersteunen in het vinden van antwoorden op geestelijke vragen Eigen geloofskennis inbrengen Identiteit in teamoverleggen Contact leggen en samenwerken met pastoraat In de begeleiding van de cliënt is het inbrengen van geloofsovertuiging een belangrijk instrument. Het doel hiervan is de cliënt te ondersteunen bij geestelijke vragen en het bevorderen van groei of herstel van de cliënt. De begeleider kan een cliënt ondersteunen in het vinden van antwoorden op geestelijke vragen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ‘5 vragen van NSM’. Daarnaast kan een begeleider zijn/haar eigen geloofskennis inbrengen. Dit is een mooie dimensie binnen christelijke begeleiding, maar het is ook moeilijk om dit zuiver toe te passen. Identiteit speelt ook een rol binnen teamoverleggen op locatie. Je kunt denken aan het opdragen van cliënten in gebed. Gelovig begeleiden?!

11 Beschermd wonen en christelijk geloof
Herkenbare woon- en leefomgeving Ondersteunen van geloofspraxis: Bijbellezen, gebed Gezamenlijk koffie drinken na een kerkdienst Feestdagen Contact leggen met kerk, pastoraat Binnen beschermd wonen, kort gezegd BW, kent elke locatie een eigen leef/woonklimaat met daarbij behorende geloofscultuur. Op hoofdlijnen maken we onderscheid tussen reformatorische en gereformeerde identiteit. Dit is een bewuste keuze, vanuit vraag van de cliënt, maar ook omdat dit een herkenbare omgeving is voor cliënten dit biedt veiligheid, herkenbaarheid en vertrouwen in je woonomgeving. Binnen de woonvorm wordt ondersteund bij de geloofspraxis. Zo is er een Bijbel aanwezig in de woonvorm. Bewoners lezen bij gezamenlijke momenten, denk aan de maaltijd, samen uit de Bijbel en bidden samen. Ook wordt er christelijke lectuur aangeboden. In verschillende woonvormen wordt na een kerkdienst samen koffiegedronken om met elkaar over de dienst na te praten. Rond feestdagen zijn er gezamenlijke momenten of vieringen in de woonvorm. Gelovig begeleiden?!

12 Ambulante woonbegeleiding en christelijk geloof
Uitgangspunt is respect voor normen en waarden Ondersteunen van geloofspraxis: Bespreken van mogelijkheden rond kerkdienst of kerkelijke activiteiten Samenwerking pastoraat Binnen ambulante woonbegeleiding wordt begeleiding geboden bij de cliënt thuis. Binnen de eigen leefomgeving van de cliënt. Het uitgangspunt binnen deze begeleiding is dat cliënt en begeleider elkaars normen en waarden respecteren. Binnen de begeleiding is een onderwerp van gesprek de mogelijkheden van de cliënt om kerkdiensten en of kerkelijke activiteiten te bezoeken. Als de cliënt hier moeite mee heeft wordt met de cliënt gezocht naar oplossingen cq hulpbronnen. Gelovig begeleiden?!

13 Arbeidstrainingscentrum en christelijk geloof
Christelijk dagbestedings-, werk- en trainingsomgeving Ondersteuning bij geloofspraxis: Aanwezigheid Bijbels Aantal ATC´s: vieringen rond christelijke feestdagen Op de arbeidstrainingscentra, kort gezegd ATC, wordt een christelijke dagbestedings, werk en trainingsomgeving geboden. Dit is vooral te merken aan de sfeer, de keuze voor muziek, het taalgebruik en de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. In de huisregels zijn de normen en waarden die hieraan ten grondslag liggen beschreven. Het arbeidstrainingscentrum biedt juist de gelegenheid om om te leren gaan met verschillende normen en waarden in de arbeidsomgeving. Daarnaast wordt er binnen het ATC ondersteuning geboden van de geloofspraxis. Zo zijn er Bijbels in verschillende vertalingen aanwezig. Cliënten kunnen hieruit lezen bij gezamenlijke momenten, bijvoorbeeld de maaltijd, de dagopening. Binnen een aantal ATC’s is het een gebruik om vieringen te organiseren rond christelijke feestdagen. Gelovig begeleiden?!

14 Bedankt voor uw aandacht.
Vragen? Bedankt voor uw aandacht. Gelovig begeleiden?!


Download ppt "Gera van der Woude – beleidsadviseur cluster care 28 januari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google