De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. L.C. Buijs Ouderling:Jacob Rink Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. L.C. Buijs Ouderling:Jacob Rink Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. L.C. Buijs Ouderling:Jacob Rink Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 459 Psalm 62 Psalm 119 Gezang 304 Psalm 56 Gezang 476 Gezang 456 1 Petrus 5

3 Welkom en mededelingen

4 1 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Gezang 459: 1, 3, 4, 5

5 3 Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. Gezang 459: 1, 3, 4, 5

6 4 In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid. Gezang 459: 1, 3, 4, 5

7 5 Met een lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door een Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht. Gezang 459: 1, 3, 4, 5

8 Stil gebed Votum en groet

9 4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Hij immers schenkt u altijd weer zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. Wankel dan niet, want Hij staat vast, Hij is, ook als het onheil wast, uw rots, uw enige vertrouwen. Psalm 62: 4,5

10 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen. Psalm 62: 4,5

11 Gebed

12 We lezen uit de Bijbel 1 Petrus 5: 1-11

13 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:

14 1 Petrus 5: 1-11 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.

15 1 Petrus 5: 1-11 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.

16 1 Petrus 5: 1-11 5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.

17 1 Petrus 5: 1-11 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart

18 1 Petrus 5: 1-11 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

19 Gezang 304: 1, 2, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

20 Gezang 304: 1, 2, 3 2De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

21 Gezang 304: 1, 2, 3 3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land, als Gods gezant.

22 Gebed

23 Inzameling van de gaven voor 1)Kerkjeugd en onderwijs 2)Emeritikas Deurcollecte: CGJO

24 Psalm 56: 5, 6 5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; wat sterv'ling zou mij schenden? …

25 Psalm 56: 5, 6 … Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden mij bijstand bood, en 't onheil af zoudt wenden; tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.

26 Psalm 56: 5, 6 6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven. …

27 Psalm 56: 5, 6 … Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; zo word' Zijn lof vergroot.

28 Geloofsbelijdenis

29 Gezang 476: 4, 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. …

30 Gezang 476: 4, 5 … Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

31 Gezang 476: 4, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. …

32 Gezang 476: 4, 5 … Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

33 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met: Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. L.C. Buijs Ouderling:Jacob Rink Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google