De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J URIDISCHE ASPECTEN BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN WEBSHOP Glenn Peeters 6 Handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "J URIDISCHE ASPECTEN BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN WEBSHOP Glenn Peeters 6 Handel."— Transcript van de presentatie:

1 J URIDISCHE ASPECTEN BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN WEBSHOP Glenn Peeters 6 Handel

2 I NHOUDSOPGAVE Wet op handelspraktijken Wet elektronische handel Reclame en SPAM-KB

3 W ET OP HANDELSPRAKTIJKEN

4 O VEREENKOMST OP AFSTAND Elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten; Wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand; Uitsluitend gebruik van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf; De webshop is een overeenkomst op afstand want er wordt besteld op afstand en geleverd aan huis.

5 I NFORMATIE DIE VOORAF WORDT MEEGEDEELD de identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres; de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst; de prijs van het product of de dienst; de leveringskosten, in voorkomend geval; de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht; de wijze van terugnemingen teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten; de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering.

6 I NFORMATIE ACHTERAF WORDT MEEGEDEELD Identificatie van het product of dienst Het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument met zijn klachten terecht kan; De inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen; De voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft; In voorkomend geval, de voorwaarden en de uitoefeningswijze van het verzakingsrecht,evenals een verzakingsbeding in vetgedrukte letters in een kader los van de tekst op de eerste bladzijde.

7 H ET VERZAKINGSRECHT Een recht dat aan de consument toekomt om binnen een bepaalde termijn af te zien van een overeenkomst die hij gesloten heeft; Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief; Het termijn is 14 dagen en het start voor producenten de dag na de levering aan de consument en voor diensten de dag na het afsluiten van de overeenkomst of de dag waarop de informatieverplichting wordt voldaan.

8 H ET VERZAKINGSBEDING De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Indien dit beding niet vermeld wordt, wordt het product of de dienst geacht geleverd te zijn aan de consument zonder voorafgaande vraag van de consument en is de consument niet gehouden tot het betalen van het product of de dienst, of tot het teruggeven ervan.

9 H ET VERZAKINGSRECHT BIJ EEN VOORSCHOT Er kan geen voorschot of betaling worden geëist; In geval van uitoefening van het verzakingsrecht, is de verkoper gehouden tot terugbetaling van de gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking. Als de verkoper te laat levert dan wordt de verkoop ontbonden.

10 W ET ELEKTRONISCHE HANDEL

11 D E WET VAN DE ELEKTRONISCHE HANDEL Dienst van de informatiemaatschappij: Elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt Het is van toepassing op onze webshop.

12 I NFORMATIEPLICHT T. O. V. DE KOPER 1. zijn naam of handelsnaam; 2. het geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd (niet de plaats van de server); 3. nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres; 4. desgevallend het handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer (dit is ondertussen vervangen door het ondernemingsnummer); 5. wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor de duidelijkheid: het starten en uitoefenen van een online dienst op zich is niet afhankelijk van een voorafgaande vergunning); 6. wat gereglementeerde beroepen betreft : A) de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven, B)de beroepstitel en de staat waar die is toegekend, C)een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe; 7. wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het identificatie nummer zoals bedoeld in artikel 50 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (= btw nummer); 8. de gedragscodes die hij desgevallend heeft onderschreven, alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

13 B IJZONDERE REGELS BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN VERKOOPCONTRACT De Talen waarin het contract kan worden gesloten; De verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen; De technische middelen waarmee Invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst; Uitsluitsel omtrent de vraag of de dienstverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn.

14 D E KLANT ONTVANGT Een order Een ontvangstbewijs

15 R ECLAME EN SPAM-KB

16 R ECLAME Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.

17 V OORWAARDEN RECLAME Onmiddellijk na de ontvangst ervan is de reclame, vanwege de globale indruk, met inbegrip van de presentatie, duidelijk als zodanig herkenbaar. Indien dit niet het geval is draagt zij leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding " reclame "; De natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is duidelijk te identificeren; Verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals aankondigingen van prijsverminderingen en eraan verbonden aanbiedingen, zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken, zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aan geduid; UNIZO studiedienst 13/14; Verkoopbevorderende wedstrijden of spelen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de deelnemingsvoorwaarden zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid.

18 R ECLAME VIA MAIL De onderneming heeft rechtstreeks hun elektronische contact gegevens verkregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst, mits de wettelijke en reglementaire voorwaarden betreffende de bescherming van de private levenssfeer nageleefd zijn; De onderneming gebruikt de beschouwde elektronische contact gegevens uitsluitend voor gelijkaardige producten of diensten die hijzelf levert; De onderneming geeft aan de klanten, op het ogenblik waarop hun elektronische contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten.

19 R ECHT VAN DE CONSUMENT I. V. M. RECLAME PER MAIL Iedere persoon kan rechtstreeks aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten en zonder een reden op te geven, zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame per elektronische post meer te ontvangen.


Download ppt "J URIDISCHE ASPECTEN BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN WEBSHOP Glenn Peeters 6 Handel."

Verwante presentaties


Ads door Google