De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opening Twente Centre for Career Research (UT) “Professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit beleidsperspectief” Monique Vogelzang Directeur directie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opening Twente Centre for Career Research (UT) “Professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit beleidsperspectief” Monique Vogelzang Directeur directie."— Transcript van de presentatie:

1 Opening Twente Centre for Career Research (UT) “Professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit beleidsperspectief” Monique Vogelzang Directeur directie Leraren Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2 Opbouw presentatie  Wettelijk kader  Beleidskader  Kwantitatief beeld  Na- en bijscholing van leraren  Lerarenbeurs voor scholing  Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

3 Wettelijk kader  Politieke verantwoordelijkheid kabinet en bewindslieden OCW voor kwaliteit onderwijs en leraren  Artikel 23 van de Grondwet  Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO)

4 Beleidskader  Convenant ‘LeerKracht van Nederland’  Afspraken met sociale partners over: - betere beloning - meer loopbaanmogelijkheden - versterking lerarenopleidingen - verruiming scholingsvoorzieningen - verbetering opleidings-/kwalificatieniveau - professionele ruimte wettelijk verankeren

5 Aantal leraren PO en VO (2007)  Basisonderwijs:116.200  Speciaal basisonderwijs: 6.800  Voortgezet spec. onderw.: 12.900  Voortgezet onderwijs: 76.900  Totaal:212.800

6 Instroom/uitstroom lerarenopleidingen (2007)  Instroom PABO:7.700  Gediplomeerde uitstroom PABO:6.950  Instroom lerarenopl. VO:5.500  Gediplom. uitstroom lerarenopl. VO:4.000  Instroom ULO:1.100  Gediplomeerde uitstroom ULO: 600

7 Na- en bijscholing  Onderhouden bekwaamheid  Cao-afspraak scholing werknemers  Scholingsbudget van OCW  Scholingduitgaven op instellingsniveau  Scholingsuitgaven PO/VO versus bedrijfsleven  Scholingsdeelname PO/VO versus bedrijfsleven

8 Lerarenbeurs voor scholing  Primair doel: verhogen kwalificatieniveau en opleidingsniveau  Vergoeding voor bachelor en master opleidingen  Beperktere vergoeding voor korte opleidingen (verbreding, specialisatie)  Bij meerjarige opleiding: vergoeding vervanging  Eénmaal tijdens onderwijsloopbaan aanvragen  Tijdelijke regeling voor schooljaar 2008/2009  Structurele voorziening: 80 mln. euro in 2012

9 Resultaten Lerarenbeurs  7.500 aanvragen en 5.000 toegekende beurzen Toegekende beurzen (% BaMA-opleidingen):  Basisonderwijs: 2.284 beurzen (49% BaMa)  Speciaal onderwijs: 414 beurzen (79% BaMa)  Voortgezet onderwijs: 1.419 beurzen (89% BaMa)  BVE: 478 beurzen (69% BaMa)  HBO: 282 beurzen (79% BaMa)

10 Lerarenbeurs Meest gekozen opleidingen:  Special Educational Needs  Lerarenopleidingen (1 e en 2 e graads)  Coaching en pedagogiek Proces Lerarenbeurs:  Evaluatie en nieuwe regeling 2009/2010 e.v.  Zij-instromers in nieuwe regeling  Langere termijn: overdracht aan beroepsgroep

11 Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren  Doel: - kwaliteit lerarenopleidingen versterken - aanbod (hoger opgeleide) leraren vergroten  Drie speerpunten: - meer academici in het onderwijs - strengere selectie bij de poort - heldere eisen ten aanzien van het eindniveau

12 Versterken kwaliteit lerarenopleidingen  Eindniveau eenduidig vastleggen  Gezamenlijke kennisbasis, eindtermen en examens  Aanscherpen van het instroomniveau  Opleiden in de school structureel verankeren  Keurmerk voor opleidingsscholen  Meer samenwerking tussen opleidingen en scholen

13 Meer academici voor de klas  Verbeteren/vergroten instroom hbo-kopopleiding  Inzet van promovendi op scholen  Ontwikkeling van educatieve minor  Meer uitwisseling met het bedrijfsleven  Meer aandacht voor excellentie, o.a. academische PABO

14 Meer variëteit in opleiding en beroep  Duidelijker beroeps- en loopbaanperspectief  Sterke schoolorganisatie  Personeels- en opleidingsbeleid in scholen  Op scholing en ontwikkeling gerichte cultuur  Versterking van het leiderschap in scholen  Advies over focus lerarenopleidingen


Download ppt "Opening Twente Centre for Career Research (UT) “Professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit beleidsperspectief” Monique Vogelzang Directeur directie."

Verwante presentaties


Ads door Google