De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap Algemene inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap Algemene inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap Algemene inleiding

2 Doelstelling: JE MENING OVER EEN VRAAGSTUK MET ARGUMENTEN BESPREKEN JE MENING OVER EEN VRAAGSTUK MET ARGUMENTEN BESPREKEN MENING ONDERBOUWEN MET FUNDAMENTELE NORMEN EN WAARDEN MENING ONDERBOUWEN MET FUNDAMENTELE NORMEN EN WAARDEN BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN UITGANGSPUNTEN VAN ONZE RECHTSSTAAT BESCHRIJVEN BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN UITGANGSPUNTEN VAN ONZE RECHTSSTAAT BESCHRIJVEN FUNCTIONEREN NEDERLANDS RECHTSSYSTEEM IN HOOFDLIJNEN UITLEGGEN FUNCTIONEREN NEDERLANDS RECHTSSYSTEEM IN HOOFDLIJNEN UITLEGGEN FUNCTIE VAN REGELS EN WETTEN UITLEGGEN FUNCTIE VAN REGELS EN WETTEN UITLEGGEN EIGEN STANDPUNTEN EN KEUZES BASEREN OP KENMERKEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT EIGEN STANDPUNTEN EN KEUZES BASEREN OP KENMERKEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT

3 INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ INDIVIDU EIGEN BELANGEN. EIGEN IDEEËN EIGEN BEHOEFTES MAATSCHAPPIJ / SAMENLEVING GEMEENSCHAPPELIJKE IDEEËN BEHOEFTES BELANGEN

4 EIGEN BELANGEN. EIGEN IDEEËN EIGEN BEHOEFTES GEMEENSCHAPPELIJKE IDEEËN BEHOEFTES BELANGEN WETTEN REGELS (BASIS VOOR SAMENLEVING)

5 EIGEN MENING BEPALEN EN BEARGUMENTEREN BIJ MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN WAT HEB JE NODIG ?  KENNIS ( THEORIE)  INZICHT (VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN)  VAARDIGHEDEN

6 INZICHT VERWERVEN MBT MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN 3 INVALSHOEKEN  SOCIAAL –ECONOMISCH  POLITIEK- JURIDISCH  SOCIAAL CULTUREEL

7 SOCIAAL - ECONOMISCH  VERDELING VAN DE WELVAART  HOE VOORZIEN MENSEN IN HUN LEVENS ONDERHOUD  WAT VOOR WERK DOEN ZE  VERDELING > VOOR-NADELEN “MAATSCHAPPELIJKE LADDER”

8 POLITIEK - JURIDISCH WETTEN WETTEN VERDRAGEN VERDRAGEN UITSPRAKEN RECHTERS (jurisprudentie) UITSPRAKEN RECHTERS (jurisprudentie) WIE SPELEN EEN ROL BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN WIE SPELEN EEN ROL BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN NALEVING VAN DE REGELS NALEVING VAN DE REGELS

9 SOCIAAL-CULTUREEL HOE EN WAAROM GEDRAGEN MENSEN ZICH ZOALS ZE ZICH GEDRAGEN ? HOE EN WAAROM GEDRAGEN MENSEN ZICH ZOALS ZE ZICH GEDRAGEN ? OPVATTINGEN EN GEWOONTEN OPVATTINGEN EN GEWOONTEN IDEOLOGIE EN OPVATTINGEN ( VAN WAARUIT HANDELEN MENSEN) IDEOLOGIE EN OPVATTINGEN ( VAN WAARUIT HANDELEN MENSEN)

10 VAARDIGHEDEN VRAGEN FORMULEREN VRAGEN FORMULEREN INFORMATIE OPZOEKEN, VERWERVEN / BEWERKEN INFORMATIE OPZOEKEN, VERWERVEN / BEWERKEN INFORMATIETECHNOLOGIE KUNNEN GEBRUIKEN (O.A. INTERNET) INFORMATIETECHNOLOGIE KUNNEN GEBRUIKEN (O.A. INTERNET) SOCIALE / COMMUNICATIEVE VAARDIGEHEDEN SOCIALE / COMMUNICATIEVE VAARDIGEHEDEN o DICUSSIËREN o ARGUMENTEREN o SAMENWERKEN

11 EZELSBRUGGETJE OM MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN TE ONDERZOEKEN EN TE ANALYSEREN W W WAT IS HET PROBLEEM ? WIE ZIJN ER BIJ BETROKKEN ? WAAROM HOUDEN ZIJ ZICH ER MEE BEZIG? WELKE OPVATTINGEN HEBBEN BETROKKENEN

12 NA UITWERKING VAN DE 4 W’S BEN JE IN STAAT EEN GOED ONDERBOUWDE EIGEN MENING TE BEARGUMENTEREN MBT MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

13 MENSELIJK SAMENLEVEN MENSELIJKE BEHOEFTEN VAAK DEZELFDE. MENSELIJKE BELANGEN VAAK VERSCHILLEND

14 BEHOEFTEN ZIJN DE DINGEN DIE JE NODIG HEBT OM TE LEVEN. MASLOW MENSELIJK HANDELEN WORDT BEPAALD DOOR EEN REEKS AANGEBOREN BEHOEFTEN

15 MASLOW LICHAMELIJKE: ETEN DRINKEN SLAPEN BESCHUTTING VEILIGHEID ZEKERHEID SOCIALE CONTACTEN ERBIJ HOREN ERKENNING WAARDERING RESPECT ZELF VERWERKELIJKING ZELF ONTPLOOIING PAS ALS DE EERSTE BEHOEFTEN BEVREDIGD ZIJN KAN DE DAAROPVOLGENDE BEVREDIGD WORDEN

16 BELANGEN DATGENE WAAR EEN PERSOON OF GROEP NAAR STREEFT OM IN EEN OF MEER BEHOEFTEN TE VOORZIEN VOORDEEL, WELVAART, EN VOORSPOED SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL

17 Binnen de samenleving verschillende behoeftes en belangen  OVERLEG  STEMMEN  BESLUITEN DIE GENOMEN WORDEN

18 NORMEN EN WAARDEN NORMEN ZIJN GEZAMENLIJKE VERWACHTINGEN DIE MEN HEEFT TEN AANZIEN VAN ELKAAR OVER WAT WEL EN NIET HOORT. NORMEN KUNNEN GELDEN VOOR GROEPEN OF VOOR EEN HELE SAMENLEVING. NORMEN

19 WAARDEN ZIJN GEMEENSCHAPPELIJKE FUNDAMENTELE OPVATTINGEN VAN MENSEN OVER WAT ZIJ BELANGRIJK VINDEN. WAARDEN

20 NORMEN WAARDEN GEDRAGSREGELS, SPELREGELS OVER HOE WE MET ELKAAR OMGAAN BELANGRIJK OM NA TE STREVEN. WAT JIJ BELANGRIJK VINDT  BELEEFD ZIJN  TROUW  EERLIJKHEID  RESPECT HEBBEN VOOR DE ANDER.

21 EIGEN MENING WORDT GEVORMD DOOR WAARDEN EN NORMEN WAARDEN EN NORMEN OPVOEDING OPVOEDING VRIENDEN VRIENDEN SCHOOL SCHOOL LEEFOMGEVING LEEFOMGEVING ERVARINGEN ERVARINGEN ENZ. ENZ. BINNEN DE SAMENLEVING VEEL VERSCHILLENDEN NORMEN EN WAARDEN EN DUS EIGEN MENINGEN !!!

22 VEEL NORMEN EN WAARDEN DIE BIJ EEN GROTE GROEP OVEREENKOMEN. DE BASISPRINCIPES VAN ONZE SAMENLEVING. DOOR DE OVERHEID VASTGELEGD. OVERTREDING KAN STRAF BETEKENEN ALLE UITGANGSPUNTEN EN BASISIDEEËN BIJ ELKAAR VORMEN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT.

23 RECHTSSTAAT BURGERS HEBBEN VEEL RECHTEN ONDERDAK VOEDSEL ONDERWIJS BESCHERMING RECHTEN WORDEN GEWAARBORGD DOOR DE OVERHEID

24 RECHTSSTAAT IN EEN RECHSSTAAT KENT MEN EEN GRONDWET DIE GRONDRECHTEN WAARBORGT WAARDOOR BURGERS IN GELIJKE MATE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP HET DOEN EN LATEN VAN DE STAAT. DE SCHEIDING VAN POLITIEKE MACHTEN IS IN EEN RECHTSSTAAT GEGARANDEERD.

25 GRONDWET (OF CONSTITUTIE) RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OVERHEID EN BURGERS VASTGELEGD RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OVERHEID EN BURGERS VASTGELEGD o GRONDRECHTEN o ONDERDELEN OVER : - STAATSHOOFD - STAATSHOOFD - REGERING - REGERING - VOLKSVERTEGENWOORDIGING - VOLKSVERTEGENWOORDIGING - WETGEVING - WETGEVING - lagere overheden - lagere overheden

26 GRONDRECHTEN MENSENRECHTEN KLASSIEKEGRONDRECHTEN, VRIJHEID VAN GODSDIENST GODSDIENST LEVENSOVERTUIGING LEVENSOVERTUIGING MENINGSUITING MENINGSUITING VERGADEREN VERGADEREN POLITIEKE PARTIJ POLITIEKE PARTIJ VAKBOND VAKBOND SOCIALE GRONDRECHTEN O.A. RECHT OP  ONDERWIJS  ARBEID  BESCHERMING VAN GEZONDHEID

27 GELIJKE MATE VAN INVLOED BURGERS EN DEMOCRATIE MEERDERHEID BESLIST, REKENING HOUDEND MET DE MINDERHEID. MEERDERHEID BESLIST, REKENING HOUDEND MET DE MINDERHEID. MENSENRECHTEN RESPECTEREN MENSENRECHTEN RESPECTEREN VRIJHEDEN VOOR BURGERS VRIJHEDEN VOOR BURGERS GEKOZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEKOZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 SCHEIDING DER MACHTEN TRIAS POLITICA WETGEVENDE MACHT WETGEVENDE MACHT UITVOERENDE MACHT UITVOERENDE MACHT BESTUURLIJKE BESTUURLIJKE RECHTERLIJKE MACHT RECHTERLIJKE MACHT OPSTELLEN VAN REGELS UITVOEREN VD REGELS OPLOSSEN GESCHILLEN BIJ NIET NALEVEN VAN DE REGELS

29 Nederland rechtsspraak onafhankelijk Rechter voor het leven benoemd Rechter voor het leven benoemd Salaris rechter bij wet geregeld Salaris rechter bij wet geregeld Aantal rechters bij proces staat van te voren vast Aantal rechters bij proces staat van te voren vast

30 Taak van de overheidNachtwakersstaat  orde  veiligheid Verzorgingsstaat  bestaansminimum  Onderwijs  Volksgezondheid  Politie  Economie  Sociale zaken  werkgelegenheid

31 rechtsstaat verzorgingsstaat Sociale Rechtsstaat

32 SAMENLEVING GEDRAGSREGELS RECHTSREGELS RECHTSSREGELS KUNNEN DOOR DE RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

33 RECHT HET GEHEEL VAN RECHTSREGELS, ZOWEL GESCHREVEN ALS ONGESCHREVEN DE MEESTE STAAN IN DE WET

34 REGELS DIE NIET IN DE WET STAAN MAAR WEL BIJ HET RECHT HOREN VERDRAG VERDRAG DE WET DE WET JURISPRUDENTIE JURISPRUDENTIE GEWOONTE RECHT GEWOONTE RECHT BRONNEN VAN HET RECHT

35 VERDRAG OVEREENKOMST TUSSEN TWEE OF MEER STATEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP UITLEVERINGSVERDRAG MUNTEENHEID €

36 WET ALLE ALGEMEEN GELDENDE GESCHREVEN REGELS FORMELE WETTEN: DOOR REGERING EN STATENGENERAAL VERORDENINGEN : PROVINCIE / GEMEENTE

37 JURISPRUDENTIE ALLE UITSPRAKEN VAN DE RECHTER RECHTER LEGT DE TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS UIT. GEEFT AAN HOE DE REGELS MOETEN WORDEN TOEGEPAST. (“DEXIA”)

38 GEWOONTERECHT ONTSTAAN UIT GEWOONTEN EN RECHTEN DIE NIET ZIJN OPGESCHREVEN ONTSTAAN UIT GEWOONTEN EN RECHTEN DIE NIET ZIJN OPGESCHREVEN

39 HET RECHT IN NEDERLAND TWEE RECHTSGEBIEDEN PUBLIEKRECHT PRIVAATRECHT

40 BURGERLIJKRECHT BURGERLIJK WETBOEK CIVIELRECHT KOPEN, HUREN,TROUWEN,ERVEN. PRIVAATRECHT PRIVAATRECHT: AL HET RECHT DAT TUSSEN BURGERS ONDERLING GELDT OVERHEDEN ONDERLING (PROVINCIE <> GEMEENTE) BURGERS EN OVERHEID

41 PUBLIEKRECHT OVERHEID TREEDT OP MET SPECIALE BEVOEGHEDEN STRAFRECHT OVERHEID HEEFT HET RECHT OM TE STRAFFEN WETBOEK van STRAFVORDERING OPSPORINGS BEVOEGDHEDEN STRAFPROCES RECHT

42 RECHTERLIJKE INSTANTIES KANTONGERECHT (62) RECHTBANK (19) ARRONDISSEMENTS GERECHTSHOF (5) HOGE RAAD (1)

43 KANTONGERECHT OF ARRONDISSIMENTS RECHTBANK GERECHTSHOVEN HOGE RAAD HOGER BEROEP CASSATIE HOGER BEROEP CASSATIE

44 RECHTSSYSTEEM EN RECHTSBESCHERMING OVERHEID DEELT STRAFFEN UIT. OVERHEID DEELT STRAFFEN UIT. OPENBAAR MINISTERIE OPENBAAR MINISTERIE OFFICIER VAN JUSTITIE (VERT.OPENB.MIN) OFFICIER VAN JUSTITIE (VERT.OPENB.MIN) OPSPORINGSAMBTENAAR OPSPORINGSAMBTENAAR  POLITIE / RECHERCHEURS  OPSPORING  VERVOLGING

45 OPENBAAR MINISTERIE MOET 2 ZAKEN PROBEREN AAN TE TONEN VERDACHTE HEEFT SCHULD AAN EEN STRAFBAAR FEIT ! HIJ HEEFT HET WILLENS EN WETENS GEPLEEGD

46 RECHTEN SLACHTOFFERS AANGIFTE DOEN AANGIFTE DOEN OPMAKEN PROCESVERBAAL. OPMAKEN PROCESVERBAAL.  EVENTUELE SCHADE VERHALEN  SLACHTOFFERHULP  SMARTENGELD

47 VERDACHTE AANHOUDING AANHOUDING VERHOOR> MAX. 6 UUR VERHOOR> MAX. 6 UUR TIJDENS VERHOOR NOG GEEN RECHT OP EEN ADVOCAAT. TIJDENS VERHOOR NOG GEEN RECHT OP EEN ADVOCAAT. NOG NIET HET RECHT TE WETEN WAARVAN HIJ VERDACHT WORDT NOG NIET HET RECHT TE WETEN WAARVAN HIJ VERDACHT WORDT TWEE X PER DAG EEN HALF UUR BUITENLUCHT TWEE X PER DAG EEN HALF UUR BUITENLUCHT RECHT OP MAALTIJD / ZELF BESTELLEN RECHT OP MAALTIJD / ZELF BESTELLEN ZWIJGRECHT ZWIJGRECHT HOEFT HET OPGEMAAKTE PROCESVERBAAL NIET TE TEKENEN. (KAN TEGEN HEM GEBRUIKTWORDEN) HOEFT HET OPGEMAAKTE PROCESVERBAAL NIET TE TEKENEN. (KAN TEGEN HEM GEBRUIKTWORDEN)

48 OFFICIER VAN JUSTITIE VERDACHTE VOORGOED VRIJLATEN VERDACHTE VOORGOED VRIJLATEN VRIJLATEN TOT DE DAG VAN DE ZITTING VRIJLATEN TOT DE DAG VAN DE ZITTING LANGER VASTHOUDEN. LANGER VASTHOUDEN. INVERZEKERSTELLING GEVEN/ 3X 24 UUR 1 X 3X 24 UUR VERLENGEN RECHTER TOESTEMMING VOOR VOORLOPIGE HECHTENIS IN BEWARINGSTELLING MAX.10 DAGEN GEVANGENHOUDING 1X30DGN VERL.2X30DGN

49 RECHTER RECHTZAAK VOORZITTEN RECHTZAAK VOORZITTEN VONNIS VONNIS


Download ppt "INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap Algemene inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google