De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap"— Transcript van de presentatie:

1 INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap
Algemene inleiding

2 Doelstelling: JE MENING OVER EEN VRAAGSTUK MET ARGUMENTEN BESPREKEN
MENING ONDERBOUWEN MET FUNDAMENTELE NORMEN EN WAARDEN BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN UITGANGSPUNTEN VAN ONZE RECHTSSTAAT BESCHRIJVEN FUNCTIONEREN NEDERLANDS RECHTSSYSTEEM IN HOOFDLIJNEN UITLEGGEN FUNCTIE VAN REGELS EN WETTEN UITLEGGEN EIGEN STANDPUNTEN EN KEUZES BASEREN OP KENMERKEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT

3 INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ
SAMENLEVING INDIVIDU INDIVIDU EIGEN BELANGEN. EIGEN IDEEËN EIGEN BEHOEFTES GEMEENSCHAPPELIJKE IDEEËN BEHOEFTES BELANGEN

4 (BASIS VOOR SAMENLEVING)
EIGEN BELANGEN. EIGEN IDEEËN EIGEN BEHOEFTES GEMEENSCHAPPELIJKE IDEEËN BEHOEFTES BELANGEN WETTEN REGELS (BASIS VOOR SAMENLEVING)

5 EIGEN MENING BEPALEN EN BEARGUMENTEREN BIJ MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
WAT HEB JE NODIG ? KENNIS ( THEORIE) INZICHT (VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN) VAARDIGHEDEN

6 INZICHT VERWERVEN MBT MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
3 INVALSHOEKEN SOCIAAL –ECONOMISCH POLITIEK- JURIDISCH SOCIAAL CULTUREEL

7 “MAATSCHAPPELIJKE LADDER”
SOCIAAL - ECONOMISCH VERDELING VAN DE WELVAART HOE VOORZIEN MENSEN IN HUN LEVENS ONDERHOUD WAT VOOR WERK DOEN ZE VERDELING > VOOR-NADELEN “MAATSCHAPPELIJKE LADDER”

8 POLITIEK - JURIDISCH WETTEN VERDRAGEN
UITSPRAKEN RECHTERS (jurisprudentie) WIE SPELEN EEN ROL BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN NALEVING VAN DE REGELS

9 SOCIAAL-CULTUREEL HOE EN WAAROM GEDRAGEN MENSEN ZICH ZOALS ZE ZICH GEDRAGEN ? OPVATTINGEN EN GEWOONTEN IDEOLOGIE EN OPVATTINGEN ( VAN WAARUIT HANDELEN MENSEN)

10 VAARDIGHEDEN VRAGEN FORMULEREN
INFORMATIE OPZOEKEN, VERWERVEN / BEWERKEN INFORMATIETECHNOLOGIE KUNNEN GEBRUIKEN (O.A. INTERNET) SOCIALE / COMMUNICATIEVE VAARDIGEHEDEN DICUSSIËREN ARGUMENTEREN SAMENWERKEN

11 EZELSBRUGGETJE OM MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN TE ONDERZOEKEN EN TE ANALYSEREN
W W W W WAT IS HET PROBLEEM ? WIE ZIJN ER BIJ BETROKKEN ? WAAROM HOUDEN ZIJ ZICH ER MEE BEZIG? WELKE OPVATTINGEN HEBBEN BETROKKENEN

12 MBT MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
NA UITWERKING VAN DE 4 W’S BEN JE IN STAAT EEN GOED ONDERBOUWDE EIGEN MENING TE BEARGUMENTEREN MBT MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

13 MENSELIJKE BELANGEN VAAK
MENSELIJK SAMENLEVEN MENSELIJKE BEHOEFTEN VAAK DEZELFDE. MENSELIJKE BELANGEN VAAK VERSCHILLEND

14 BEHOEFTEN ZIJN DE DINGEN DIE JE NODIG HEBT OM TE LEVEN.
MASLOW MENSELIJK HANDELEN WORDT BEPAALD DOOR EEN REEKS AANGEBOREN BEHOEFTEN

15 MASLOW PAS ALS DE EERSTE BEHOEFTEN BEVREDIGD ZIJN KAN DE DAAROPVOLGENDE BEVREDIGD WORDEN ZELF VERWERKELIJKING ONTPLOOIING ERKENNING WAARDERING RESPECT SOCIALE CONTACTEN ERBIJ HOREN VEILIGHEID ZEKERHEID LICHAMELIJKE: ETEN DRINKEN SLAPEN BESCHUTTING

16 BELANGEN DATGENE WAAR EEN PERSOON OF GROEP NAAR STREEFT OM IN
EEN OF MEER BEHOEFTEN TE VOORZIEN VOORDEEL, WELVAART, EN VOORSPOED SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL

17 BESLUITEN DIE GENOMEN WORDEN
Binnen de samenleving verschillende behoeftes en belangen OVERLEG STEMMEN BESLUITEN DIE GENOMEN WORDEN

18 NORMEN EN WAARDEN NORMEN NORMEN ZIJN GEZAMENLIJKE VERWACHTINGEN
DIE MEN HEEFT TEN AANZIEN VAN ELKAAR OVER WAT WEL EN NIET HOORT. NORMEN KUNNEN GELDEN VOOR GROEPEN OF VOOR EEN HELE SAMENLEVING.

19 WAARDEN ZIJN GEMEENSCHAPPELIJKE FUNDAMENTELE OPVATTINGEN VAN MENSEN
OVER WAT ZIJ BELANGRIJK VINDEN.

20 WAT JIJ BELANGRIJK VINDT
NORMEN WAARDEN GEDRAGSREGELS, SPELREGELS OVER HOE WE MET ELKAAR OMGAAN BELANGRIJK OM NA TE STREVEN. WAT JIJ BELANGRIJK VINDT BELEEFD ZIJN TROUW EERLIJKHEID RESPECT HEBBEN VOOR DE ANDER.

21 EIGEN MENING WORDT GEVORMD DOOR
WAARDEN EN NORMEN OPVOEDING VRIENDEN SCHOOL LEEFOMGEVING ERVARINGEN ENZ. BINNEN DE SAMENLEVING VEEL VERSCHILLENDEN NORMEN EN WAARDEN EN DUS EIGEN MENINGEN !!!

22 VEEL NORMEN EN WAARDEN DIE BIJ EEN GROTE GROEP OVEREENKOMEN.
DE BASISPRINCIPES VAN ONZE SAMENLEVING. DOOR DE OVERHEID VASTGELEGD. OVERTREDING KAN STRAF BETEKENEN ALLE UITGANGSPUNTEN EN BASISIDEEËN BIJ ELKAAR VORMEN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT.

23 RECHTSSTAAT BURGERS HEBBEN VEEL RECHTEN
ONDERDAK VOEDSEL ONDERWIJS BESCHERMING RECHTEN WORDEN GEWAARBORGD DOOR DE OVERHEID

24 RECHTSSTAAT IN EEN RECHSSTAAT KENT MEN EEN GRONDWET
DIE GRONDRECHTEN WAARBORGT WAARDOOR BURGERS IN GELIJKE MATE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP HET DOEN EN LATEN VAN DE STAAT. DE SCHEIDING VAN POLITIEKE MACHTEN IS IN EEN RECHTSSTAAT GEGARANDEERD.

25 GRONDWET (OF CONSTITUTIE)
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OVERHEID EN BURGERS VASTGELEGD GRONDRECHTEN ONDERDELEN OVER : - STAATSHOOFD - REGERING - VOLKSVERTEGENWOORDIGING - WETGEVING - lagere overheden

26 GRONDRECHTEN MENSENRECHTEN
KLASSIEKE GRONDRECHTEN, VRIJHEID VAN GODSDIENST LEVENSOVERTUIGING MENINGSUITING VERGADEREN POLITIEKE PARTIJ VAKBOND SOCIALE GRONDRECHTEN O.A. RECHT OP ONDERWIJS ARBEID BESCHERMING VAN GEZONDHEID

27 GELIJKE MATE VAN INVLOED BURGERS EN DEMOCRATIE
MEERDERHEID BESLIST, REKENING HOUDEND MET DE MINDERHEID. MENSENRECHTEN RESPECTEREN VRIJHEDEN VOOR BURGERS GEKOZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 SCHEIDING DER MACHTEN TRIAS POLITICA
WETGEVENDE MACHT UITVOERENDE MACHT BESTUURLIJKE RECHTERLIJKE MACHT OPSTELLEN VAN REGELS UITVOEREN VD REGELS OPLOSSEN GESCHILLEN BIJ NIET NALEVEN VAN DE REGELS

29 Nederland rechtsspraak onafhankelijk
Rechter voor het leven benoemd Salaris rechter bij wet geregeld Aantal rechters bij proces staat van te voren vast

30 Taak van de overheid Nachtwakersstaat Verzorgingsstaat orde veiligheid
bestaansminimum Onderwijs Volksgezondheid Politie Economie Sociale zaken werkgelegenheid

31 Sociale Rechtsstaat verzorgingsstaat rechtsstaat

32 RECHTSSREGELS KUNNEN DOOR DE RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN
SAMENLEVING GEDRAGSREGELS RECHTSREGELS RECHTSSREGELS KUNNEN DOOR DE RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

33 HET GEHEEL VAN RECHTSREGELS, ZOWEL GESCHREVEN ALS ONGESCHREVEN
DE MEESTE STAAN IN DE WET

34 REGELS DIE NIET IN DE WET STAAN MAAR WEL BIJ HET RECHT HOREN
BRONNEN VAN HET RECHT VERDRAG DE WET JURISPRUDENTIE GEWOONTE RECHT

35 OVEREENKOMST TUSSEN TWEE OF MEER STATEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP
VERDRAG OVEREENKOMST TUSSEN TWEE OF MEER STATEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP UITLEVERINGSVERDRAG MUNTEENHEID €

36 ALLE ALGEMEEN GELDENDE
WET ALLE ALGEMEEN GELDENDE GESCHREVEN REGELS FORMELE WETTEN: DOOR REGERING EN STATENGENERAAL VERORDENINGEN : PROVINCIE / GEMEENTE

37 JURISPRUDENTIE ALLE UITSPRAKEN VAN DE RECHTER
RECHTER LEGT DE TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS UIT. GEEFT AAN HOE DE REGELS MOETEN WORDEN TOEGEPAST. (“DEXIA”)

38 GEWOONTERECHT ONTSTAAN UIT GEWOONTEN EN RECHTEN DIE NIET ZIJN OPGESCHREVEN

39 HET RECHT IN NEDERLAND TWEE RECHTSGEBIEDEN
PUBLIEKRECHT PRIVAATRECHT

40 PRIVAATRECHT CIVIELRECHT BURGERLIJKRECHT BURGERLIJK WETBOEK
KOPEN, HUREN,TROUWEN,ERVEN. PRIVAATRECHT: AL HET RECHT DAT TUSSEN BURGERS ONDERLING GELDT OVERHEDEN ONDERLING (PROVINCIE <> GEMEENTE) BURGERS EN OVERHEID

41 OVERHEID HEEFT HET RECHT OM TE STRAFFEN WETBOEK van STRAFVORDERING
PUBLIEKRECHT OVERHEID TREEDT OP MET SPECIALE BEVOEGHEDEN STRAFRECHT OVERHEID HEEFT HET RECHT OM TE STRAFFEN WETBOEK van STRAFVORDERING STRAFPROCES RECHT OPSPORINGS BEVOEGDHEDEN

42 RECHTERLIJKE INSTANTIES
KANTONGERECHT (62) RECHTBANK (19) ARRONDISSEMENTS GERECHTSHOF (5) HOGE RAAD (1)

43 HOGE RAAD CASSATIE GERECHTSHOVEN CASSATIE ARRONDISSIMENTS HOGER
BEROEP ARRONDISSIMENTS RECHTBANK OF HOGER BEROEP KANTONGERECHT

44 RECHTSSYSTEEM EN RECHTSBESCHERMING
OVERHEID DEELT STRAFFEN UIT. OPENBAAR MINISTERIE OFFICIER VAN JUSTITIE (VERT.OPENB.MIN) OPSPORINGSAMBTENAAR POLITIE / RECHERCHEURS OPSPORING VERVOLGING

45 HIJ HEEFT HET WILLENS EN WETENS
OPENBAAR MINISTERIE MOET 2 ZAKEN PROBEREN AAN TE TONEN VERDACHTE HEEFT SCHULD AAN EEN STRAFBAAR FEIT ! HIJ HEEFT HET WILLENS EN WETENS GEPLEEGD

46 RECHTEN SLACHTOFFERS AANGIFTE DOEN OPMAKEN PROCESVERBAAL.
EVENTUELE SCHADE VERHALEN SLACHTOFFERHULP SMARTENGELD

47 VERDACHTE AANHOUDING VERHOOR> MAX. 6 UUR
TIJDENS VERHOOR NOG GEEN RECHT OP EEN ADVOCAAT. NOG NIET HET RECHT TE WETEN WAARVAN HIJ VERDACHT WORDT TWEE X PER DAG EEN HALF UUR BUITENLUCHT RECHT OP MAALTIJD / ZELF BESTELLEN ZWIJGRECHT HOEFT HET OPGEMAAKTE PROCESVERBAAL NIET TE TEKENEN. (KAN TEGEN HEM GEBRUIKTWORDEN)

48 OFFICIER VAN JUSTITIE VERDACHTE VOORGOED VRIJLATEN
VRIJLATEN TOT DE DAG VAN DE ZITTING LANGER VASTHOUDEN. INVERZEKERSTELLING GEVEN/ 3X 24 UUR 1 X 3X 24 UUR VERLENGEN RECHTER TOESTEMMING VOOR VOORLOPIGE HECHTENIS IN BEWARINGSTELLING MAX.10 DAGEN GEVANGENHOUDING 1X30DGN VERL.2X30DGN

49 RECHTER RECHTZAAK VOORZITTEN VONNIS


Download ppt "INDIVIDU EN loopbaan &burgerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google