De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 1 Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 1 Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten"— Transcript van de presentatie:

1 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 1 Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 2 40%  49,9% van de EU-bevolking (155  224 miljoen) in steungebieden (Dlst. 1 & 2) 213  233 miljard voor de Structuurfondsen in 2006 (een derde van de EU-begroting) 400  480 voor programma’s van de Structuurfondsen 211  264 NUTS 2-regio’s Het EU-structuurbeleid in de periode 2000-2006 na de uitbreiding

3 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 3 Geschiedenis Integratie van de Structuurfondsen 5 gemeenschappelijke doelstellingen Gestandaardiseerde administratievoorschriften Gedecentraliseerd beheer Verhoging van de begroting van de Structuurfondsen tot ECU 14 miljard per jaar (ongeveer 20% van de EU-begroting) Invoering van een nieuwe Doelstelling 4 Vereenvoudiging van procedures Nieuwe instrumenten voor cohesie en visserij Verhoging van de begroting van de Structuurfondsen tot ECU 32 miljard per jaar (ongeveer 30% van de EU-begroting) 1994 1999 1989 1993 1960: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt van kracht 1974: Start van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1957 1988 1957 1988 2000 2006 Concentratie van de betrokken regio’s en financiële middelen Phasing-out voor sommige regio’s van Doelstelling 1, 2 en 5b 3 gemeenschappelijke doelstellingen Invoering van het pretoetredingsinstrument voor kandidaat-lidstaten (ISPA)

4 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Geen gegevens Index EU-25 = 100 Bron: Eurostat Regionaal BBP per inwoner in 2001 voor EU-27 in koopkrachtpariteiten

5 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 5 aanverwante communautaire beleidsterreinen:   Staatssteun   Duurzame ontwikkeling   Gelijke kansen   OTO   Stimulering van het MKB   Informatiemaatschappij Fondsen EFRO ESF EOGFL FIOV Cohesie- fonds EU-cohesiebeleid Plattelands- ontwikkeling Werkgelegenheid en sociale integratie Regionale ontwikkeling Cohesiebeleid en fondsen van de EU Regio analyse, meerjarenprogrammering, beheer, medefinanciering, evaluatie Andere beleidsterreinen en concepten van de EU: Strategie van Lissabon/Göteborg, uitbreiding, begroting, institutionele hervorming, Algemene invloeden: economische ontwikkeling, buitenlandse investeringen, nationaal beleid

6 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 6 EGV Art. 161 Art. 162 Art. 148 Art. 37 Algemene Verordening (EG) nr. 1260/1999 inzake de Structuurfondsen EFRO-verordening ESF-verordening EOGFL-verordening FIOV-verordening Cohesiefonds-verordening Verordeningen van de Commissie: EOGFL-/SAPARD-verordeningen Voorlichtings- en publiciteitsverordening Subsidiabele uitgaven Financiële controle Financiële correcties Besluiten van de Commissie: Besluiten (regio’s van Doelstelling 1 en 2) Mededelingen (communautaire initiatieven) Besluiten over afzonderlijke programma’s Unaniem door de Raad, instemming van het EP, Advies van het ESC/CvdR EFRO, ESF: medebeslissing EOGFL, FIOV, Cohesiefonds: Raadpleging Juridisch kader

7 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 7 regelgevend kader financiële middelen, subsidiabele regio’s/gebieden1 regionale analyse (SWOT), strategie, plan/programma ontwerp/aanvulling2 onderhandelingen: lidstaat/regio-Commissie 3 programmabesluit 4 programmabeheer projectkeuze evaluatie/aanpassing 5 Programmeringscyclus

8 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 8 De Structuurfondsen en Instrumenten 2000-2006 (1) EFROESFEOGFL-OFIOV Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEuropeesSociaalFonds Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw- Afdeling Oriëntatie Financierings Instrument voor de Oriëntatie van de Visserij Infrastructuur Investeringen OTO MKB... Beroeps- Beroeps-opleiding Werkgelegen- Werkgelegen-heidssubsidies... Ontwikkeling van plattelands gebieden Investeringen in toerisme... Ontwikkeling van visgronden Modernisering van visserij- industrieën... Cohesie-fonds voor lidstaten met een BBP lager dan 90% Milieu- en transportinfra- structuur (TEN) (projectkeuze)

9 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 9 De Structuurfondsen en Instrumenten 2000-2006 (2) Communautaire initiatieven INTERREG III EQUALLeader+ grensover- schrijdende, transnationale en interregionale samenwerking transnationale netwerken en uitwisseling strategieën voor duurzame plattelands- ontwikkeling EFRO infrastructuur duurzame ontwikkeling planning onderzoek cultuur OTO MKB... ESF innovatieve innovatievewerkgelegen-heidsactivi- teiten in EU- netwerken EOGFL-O lokale actiegroepen URBAN II ontwikkeling van achtergestelde stedelijke gebieden EFRO infrastructuur openbaar vervoer werkgelegenheid maatschappelijke integratie cultuur informatie MKB...

10 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 10 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Communautaire initiatieven Cohesiefonds De EU-structuurfondsen in de periode 2000-2006 Beschikbare bedragen in miljard euro; voor nieuwe lidstaten: 2004-2006 10 30 40 50 60 20

11 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 11

12 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 12 Verschillende milieuprojecten in Estland richten zich op afvalwaterzuivering Deze projecten omvatten de verbetering van de voorzieningen in Narva en Viljandi. Narva (Estland): ISPA stelt middelen ter beschikking voor een beter milieu

13 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 13 Het “Lichthaus” is het voormalig gebouw van de ondernemingsraad van een failliet gegaan scheepsbouwbedrijf. Het werd gerenoveerd dankzij het URBAN-initiatief en biedt momenteel onderdak aan 10 nieuwe- mediabedrijven, waarmee 50 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zijn. Bremen (Duitsland): nieuwe ondernemingen in oude gebouwen

14 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 14 Valencia (Spanje): nieuwe autosnelweg Medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Doelstelling 1.

15 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 15 Porto (Portugal): financiering van biotechnologische voorzieningen De universiteit van Porto, in de regio ‘Norte’, heeft financiering ontvangen voor nieuwe laboratoria.

16 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 16 Northumberland (Verenigd Koninkrijk): energie van windmolens Het EFRO heeft dit windmolenpark van het Northern Energy Initiative in Northumberland (Noordoost- Engeland) gefinancierd.

17 NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 17 Doelstelling Convergentie 78.5% inclusief het speciale programma voor de ultraperifere regio’s (EUR 264 miljard) Programma’s en instrumenten SubsidiabiliteitPrioriteitenToewijzingen Doelstelling Europese territoriale samenwerking 3.94% (EUR 13.2 miljard) Doelstelling Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid 17.2% (EUR 57.9 miljard) Het cohesiebeleid in de periode 2007-2013 3 doelstellingen Begroting: EUR 336,1 miljard (0,41% van het EU-BBP) Regionale en nationale programma’s EFRO ESF Cohesiefonds Regio’s met een BBP/inw. <75% van het gem. van de EU-25 Statistisch effect: Regio’s met een BBP/inw. <75% in de EU-15 en >75% in de EU-25 Lidstaten met een BNI/inw. <90% van het gem. van de EU-25 innovatie milieu/ risicopreventie toegankelijkheid infrastructuren personele middelen administratieve capaciteit vervoer (TEN) duurzaam vervoer milieu hernieuwbare energie-bronnen 67.34% = EUR 177.8 miljard 8.38% = EUR 22.14 miljard 23.86% = EUR 62.99 miljard Regionale programma’s (EFRO) en nationale programma’s (ESF) De lidstaten stellen een lijst met regio’s voor (NUTS1 of NUTS2) "Phasing-in" Regio’s die van 2000 tot 2006 vielen onder Dlst. 1 en niet vallen onder de doelstelling Convergentie innovatie milieu/ risicopreventie toegankelijkheid Europese werkgelegenheids- strategie 83.44% = EUR 48.31 miljard 16.56% = EUR 9.58 miljard Grensoverschrijdende en transnationale programma’s en netwerken (EFRO) Grensregio’s en grotere regio’s voor transnationale samenwerking innovatie milieu/risicopreventie toegankelijkheid cultuur, onderwijs 35,61% grensoverschr. 12,12% ENPI (Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument) 47,73% transnationaal 4,54% netwerken


Download ppt "NL Overzicht Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE December 2004 NL 1 Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google