De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten
December 2004 NL Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten

2 Het EU-structuurbeleid in de periode 2000-2006
December 2004 NL Het EU-structuurbeleid in de periode na de uitbreiding 40%  49,9% van de EU-bevolking (155  224 miljoen) in steungebieden (Dlst. 1 & 2) 213  233 miljard voor de Structuurfondsen in 2006 (een derde van de EU-begroting) 400  480 voor programma’s van de Structuurfondsen 211  264 NUTS 2-regio’s

3 Geschiedenis Integratie van de Structuurfondsen 1989 1993
December 2004 NL Geschiedenis Integratie van de Structuurfondsen 5 gemeenschappelijke doelstellingen Gestandaardiseerde administratievoorschriften Gedecentraliseerd beheer Verhoging van de begroting van de Structuurfondsen tot ECU 14 miljard per jaar (ongeveer 20% van de EU-begroting) Invoering van een nieuwe Doelstelling 4 Vereenvoudiging van procedures Nieuwe instrumenten voor cohesie en visserij ECU 32 miljard per jaar (ongeveer 30% van de EU-begroting) 1994 1999 1989 1993 1960: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt van kracht 1974: Start van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1957 1988 2000 2006 Concentratie van de betrokken regio’s en financiële middelen Phasing-out voor sommige regio’s van Doelstelling 1, 2 en 5b 3 gemeenschappelijke doelstellingen Invoering van het pretoetredingsinstrument voor kandidaat-lidstaten (ISPA)

4 Regionaal BBP per inwoner in 2001
December 2004 NL Regionaal BBP per inwoner in 2001 voor EU-27 in koopkrachtpariteiten < 50 >= 125 Geen gegevens Index EU-25 = 100 Bron: Eurostat

5 Werkgelegenheid en sociale integratie Plattelands-ontwikkeling
December 2004 NL Cohesiebeleid en fondsen van de EU Fondsen EFRO ESF EOGFL FIOV Cohesie- fonds Regionale ontwikkeling aanverwante communautaire beleidsterreinen: Staatssteun Duurzame ontwikkeling Gelijke kansen OTO Stimulering van het MKB Informatiemaatschappij Werkgelegenheid en sociale integratie EU-cohesiebeleid Plattelands-ontwikkeling Regio analyse, meerjarenprogrammering, beheer, medefinanciering, evaluatie Andere beleidsterreinen en concepten van de EU: Strategie van Lissabon/Göteborg, uitbreiding, begroting, institutionele hervorming, Algemene invloeden: economische ontwikkeling, buitenlandse investeringen, nationaal beleid

6 inzake de Structuurfondsen
December 2004 NL Juridisch kader Unaniem door de Raad, instemming van het EP, Advies van het ESC/CvdR EFRO, ESF: medebeslissing EOGFL, FIOV, Cohesiefonds: Raadpleging Algemene Verordening (EG) nr. 1260/1999 inzake de Structuurfondsen EFRO-verordening ESF-verordening EOGFL-verordening FIOV-verordening Cohesiefonds-verordening Verordeningen van de Commissie: EOGFL-/SAPARD-verordeningen Voorlichtings- en publiciteitsverordening Subsidiabele uitgaven Financiële controle Financiële correcties EGV Art. 161 Art. 162 Art. 148 Art. 37 Besluiten van de Commissie: Besluiten (regio’s van Doelstelling 1 en 2) Mededelingen (communautaire initiatieven) Besluiten over afzonderlijke programma’s

7 Programmeringscyclus
December 2004 NL Programmeringscyclus 1 regelgevend kader financiële middelen, subsidiabele regio’s/gebieden 2 regionale analyse (SWOT), strategie, plan/programma ontwerp/aanvulling 3 onderhandelingen: lidstaat/regio-Commissie 4 programmabesluit 5 programmabeheer projectkeuze evaluatie/aanpassing

8 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
December 2004 NL De Structuurfondsen en Instrumenten (1) EFRO ESF EOGFL-O FIOV Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw- Afdeling Oriëntatie Financierings Instrument voor de Oriëntatie van de Visserij Infrastructuur Investeringen OTO MKB ... Beroeps- opleiding Werkgelegen- heidssubsidies Ontwikkeling van plattelands gebieden in toerisme visgronden Modernisering van visserij- industrieën Cohesie-fonds voor lidstaten met een BBP lager dan 90% Milieu- en transportinfra- structuur (TEN) (projectkeuze)

9 De Structuurfondsen en Instrumenten 2000-2006 (2)
December 2004 NL De Structuurfondsen en Instrumenten (2) Communautaire initiatieven INTERREG III URBAN II EQUAL Leader+ grensover- schrijdende, transnationale en interregionale samenwerking ontwikkeling van achtergestelde stedelijke gebieden transnationale netwerken en uitwisseling strategieën voor duurzame plattelands- ontwikkeling EFRO • infrastructuur •duurzame ontwikkeling • planning •onderzoek • cultuur • OTO • MKB ... EFRO • infrastructuur • openbaar vervoer • werkgelegenheid • maatschappelijke integratie • cultuur • informatie • MKB ... ESF innovatieve werkgelegen- heidsactivi- teiten in EU- netwerken EOGFL-O lokale actiegroepen

10 De EU-structuurfondsen in de periode 2000-2006
December 2004 NL De EU-structuurfondsen in de periode Beschikbare bedragen in miljard euro; voor nieuwe lidstaten: Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Communautaire initiatieven Cohesiefonds 60 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK 50 40 30 20 10

11 December 2004 NL

12 December 2004 NL Narva (Estland): ISPA stelt middelen ter beschikking voor een beter milieu Verschillende milieuprojecten in Estland richten zich op afvalwaterzuivering Deze projecten omvatten de verbetering van de voorzieningen in Narva en Viljandi.

13 Bremen (Duitsland): nieuwe ondernemingen in oude gebouwen
December 2004 NL Bremen (Duitsland): nieuwe ondernemingen in oude gebouwen Het “Lichthaus” is het voormalig gebouw van de ondernemingsraad van een failliet gegaan scheepsbouwbedrijf. Het werd gerenoveerd dankzij het URBAN-initiatief en biedt momenteel onderdak aan 10 nieuwe-mediabedrijven, waarmee 50 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zijn.

14 Valencia (Spanje): nieuwe autosnelweg
December 2004 NL Valencia (Spanje): nieuwe autosnelweg Medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Doelstelling 1.

15 Porto (Portugal): financiering van biotechnologische voorzieningen
December 2004 NL Porto (Portugal): financiering van biotechnologische voorzieningen De universiteit van Porto, in de regio ‘Norte’, heeft financiering ontvangen voor nieuwe laboratoria.

16 Northumberland (Verenigd Koninkrijk): energie van windmolens
December 2004 NL Northumberland (Verenigd Koninkrijk): energie van windmolens Het EFRO heeft dit windmolenpark van het Northern Energy Initiative in Northumberland (Noordoost-Engeland) gefinancierd.

17 Grensoverschrijdende
December 2004 NL Programma’s en instrumenten Subsidiabiliteit Prioriteiten Toewijzingen Doelstelling Convergentie % inclusief het speciale programma voor de ultraperifere regio’s (EUR 264 miljard) Regionale en nationale programma’s EFRO ESF Regio’s met een BBP/inw. <75% van het gem. van de EU-25 Statistisch effect: Regio’s met een BBP/inw. <75% in de EU-15 en >75% in de EU-25 Lidstaten met een BNI/inw. <90% van het gem. van de EU-25 innovatie milieu/ risicopreventie toegankelijkheid infrastructuren personele middelen administratieve capaciteit vervoer (TEN) duurzaam vervoer milieu hernieuwbare energie-bronnen 67.34% = EUR 177.8 miljard 8.38% = EUR 22.14 23.86% = EUR 62.99 Het cohesiebeleid in de periode 3 doelstellingen Begroting: EUR 336,1 miljard (0,41% van het EU-BBP) Cohesiefonds Doelstelling Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid 17.2% (EUR 57.9 miljard) Regionale programma’s (EFRO) en nationale (ESF) De lidstaten stellen een lijst met regio’s voor (NUTS1 of NUTS2) "Phasing-in" Regio’s die van 2000 tot 2006 vielen onder Dlst. 1 en niet vallen onder de doelstelling Convergentie innovatie milieu/ risicopreventie toegankelijkheid Europese werkgelegenheids- strategie 83.44% = EUR 48.31 miljard 16.56% = EUR 9.58 Doelstelling Europese territoriale samenwerking 3.94% (EUR 13.2 miljard) Grensoverschrijdende en transnationale programma’s en netwerken (EFRO) Grensregio’s en grotere regio’s voor transnationale samenwerking innovatie milieu/risicopreventie toegankelijkheid cultuur, onderwijs 35,61% grensoverschr. 12,12% ENPI (Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument) 47,73% transnationaal 4,54% netwerken


Download ppt "Het cohesiebeleid en de bijbehorende financiële instrumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google